• ترجمه تخصصی 01
  • ترجمه تخصصی 02

فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب پذیرش و چاپ

فهرست مطالب سابمیت

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب ویراستاری

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب اصطلاح شناسی

ترجمه کردن مانند معلمی هم یک علم است هم یک تکنیک و مهارت و هم یک هنر که نیاز به خلاقیت هم دارد.

دانش وسیع و دایره لغات یکی از مهارت های انکار ناپذیر است و همزمان تسلط به ادبیات مبدا و مقصد در ترجمه زبان آن قدر مهم است که گاهی شرط لازم است.

دانش موضوعی که ترجمه در کانسپت و بستر آن شکل می گیرد نیز بسیار حایز اهمیت و توجه است مثلا وقتی متن مهندسی مکانیک ترجمه می کنیم خیلی بهتر است که دانش مهندسی مکانیک هم داشته باشیم هنگامی که با متن هنری کار می کنیم دانش هنری از ضروریات ترجمه خوب و ارزشمند است.

مهارت ادبی و نگارشی در کنار سایر موارد به وضوع رخ نمایی می کند گاهی ترجمه های لفظی بدون یک شیرازه درست ادبی متن را زننده و آزار دهنده می کند.

خلاقیت در ترجمه انکار ناپذیر است و همین است که ترجمه های افراد را از یکدیگر متمایز می کند.

تکنیک های هم بافتگی لغاط و ادبیات و اصطلاحات روزمره و نیز علمی و یا مهارتی باعث به هم بسته شده و یک دست شدن متن می گردد.

خلاصه هزار نکته باریک تر از مو در بحث ترجمه وجود دارد که باید به آن ها توجه داشت و بر آن ها دست یازید تا متنی از آن چه میخواهد بگوید از زبانی به زبانی دیگر دیلماج و ترجمه گردد.