امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دعوا کردن و اختلاف نظر همانقدر که میتواند مخرب و ویرانگر باشد همانقدر هم میتواند نیمه پر لیوان را متبادر کرده و خوب و نیکو باشد .درگیر شده در دعواهای روزمره و روزانه گاهی با منطق حل میشوند گاهی کار به جای باریک میکشد و روابط را در حد یک تار مو کم و نازک و شکننده میکند و گاه همان تار مو هم پاره شده و کار از جای باریک هم میگذردو برای حل و فصل این منازعات و اختلافات انسانها به خدمات زیادی نیازمند هستند و میتواند یک بستر مفید برای ارایه خدمت و یک کسب و کار مفید و سودمند باشد.

ادامه مطلب