• آزمون  IMAT 1
  • آزمون IMAT 2

آزمونهای استاندارد جهانی یا بین المللی
آن دسته از آزمونهایی هستند که اعتبار انها فرا کشوری بوده و به نوعی اعتبار جهانی دارند،برخی از آنها مدت زمان اعتبار دارند و برخی خیر، هر کدام از انها با هدف یا اهداف روشن و شفافیطراحی و برگزار میشوند و در نهایت نهادها و سازمانها و دانشگاه ها و شرکت های علمی و تجاری و ..از این طریق مبادرت به جذب نیروی مورد نظر خود میکنند تا اطمینان حاصل کنند که ویژگیهای مورد نظر انها را دارند لذا عموما و معحمولا این آزمونه رسمیت و جدیت زیادی دارند و برگزاری و شرکت در انها هم ضوابط و واعد خاص خود را دارد و رعایت انها الزامی است و به نوعی مجوز ورود و تردد در دنیای علمی و سازمانها و نهادها و ارگانها و شرکتهای فرا مرزی و جهانی هستند.