آزمونهای استاندارد جهانی یا بین المللی

آن دسته از آزمونهایی هستند که اعتبار آنها فرا کشوری بوده و به نوعی اعتبار جهانی دارند، برخی از آنها مدت زمان اعتبار دارند و برخی خیر، هر کدام از آنها با هدف یا اهداف روشن و شفافی طراحی و برگزار میشوند و در نهایت نهادها و سازمانها و دانشگاه ها و شرکت های علمی و تجاری و ..از این طریق مبادرت به جذب نیروی مورد نظر خود میکنند تا اطمینان حاصل کنند که ویژگیهای مورد نظر آنها را دارند لذا عموما و معمولا این آزمونها رسمیت و جدیت زیادی دارند و برگزاری و شرکت در آنها هم ضوابط و قواعد خاص خود را دارد و رعایت آنها الزامی است و به نوعی مجوز ورود و تردد در دنیای علمی و سازمانها و نهادها و ارگانها و شرکتهای فرا مرزی و جهانی هستند.