امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری حقوق بشر

 1. تحول حق تعیین سرنوشت ملل از منظر حقوق بشر بین المللی پس از ۱۹۹۰
 2. چالش های حقوق بشری ایدز
 3. اخلاق زیستی و حقوقی بشر در اسناد بین المللی
 4. ممنوعیت بیان تنفرآمیز در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
 5. فقرزدایی در نظام بین المللی و حقوق ایران
 6. آزادی بیان و امنیت ملی: مطالعه موردی آراء دادگاه اروپایی حقوق
 7. مفهوم صاحب حق در نظام بین المللی حقوق بشر
 8. زمینه های جامعه شناختی مطالبه حق
 9. آزادی مطبوعات در حقوق ایران از منظر حقوق بشر بین المللی
 10. بررسی بن مایه های نواندیشی دینی در آثار اقبال لاهوری و پیامدهای حقوق بشری آن
 11. تحریم های اقتصادی یکجانبه و موازین حقوق بشری، مطالعه موردی آمریکا و ایران
 12. ضرورت آموزش عقل حداقلی و حقوق بشر
 13. مفهوم حق نسل سوم
 14. حق بر غذا در نظام حقوق بین الملل؛ مفهوم و سازکار
 15. دولت الکترونیک از منظر حقوق شهروندی، فرصت ها و چالش ها
 16. سیر پیدایش، تحول و تدوین حقوق شهروندی در دوره مشروطیت
 17. سلفیت و حقوق بشر معاصر (مطالعه موردی حقوق زنان)
 18. آسیب شناسی بازی های کودکی از دیدگاه حقوق بشر
 19. نسبت آرای آگوست کنت با حقوق بشر
 20. نقدهای فمینیستی به حقوق بشر
 21. تضمین حقوق بشر در دموکراسی های فدرال (با تاکید بر هند و کانادا)
 22. تطبیق آرای امام خمینی (ره) و علامه نائینی در باب برابری
 23. جایگاه حقوق گروهی در نظام بین المللی حقوق بشر
 24. قضاوت زن نزد اندیشمندان مسلمان از منظر حقوق بشر
 25. مسئولیت شهروندی و حقوق بشر
 26. بازخوانی سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران در پرتو فقه و استانداردهای حقوق بشر
 27. موانع و زمینه های فرهنگی اعمال حقوق بشر از نگاه زنان کرد (شهرستان پاوه)
 28. محدودیت ها و چالش های آزادی مذهب در رویه کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر
 29. نظام انتخاباتی ایران از منظر قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر
 30. حق دسترسی به دانش از دیدگاه موازین حقوق بشر
 31. چالش حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری: حمایت انحصاری از فناوری های تشخیصی، درمانی، ژنتیکی
 32. حقوق بشر و توسعه اقتصادی
 33. به زمامداری و دستگاه قضایی
 34. نقش حاکمیت قانون در تثبیت دموکراسی و ارتقاء حقوق و آزادی ها در ژاپن
 35. خود فرمانروایی، دموکراسی و حقوق بشر
 36. تاثیر افکار عمومی بر رعایت حقوق بشر
 37. مسئولیت کیفری اعضای گروه های متخاصم در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
 38. بررسی تطبیقی دیدگاه های اندیشمندان اسلامی معاصرایران و جان استوارت میل ...
 39. دموکراسی اکثریتی و حقوق بشر
 40. مداخله بشردوستانه و جامعه مدنی جهانی
 41. بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق بشر در اندیشه اسلامی و منشور بین المللی حقوق بشر
 42. حقوق شهروندی مجرمان پس از دوران محکومیت
 43. تاثیر اجرای موازین حقوق بشر در پیشگیری و مقابله با فساد اداری
 44. بررسی نقش دیوان بین المللی کیفری در تداوم و توسعه حقوق بشر
 45. کودک و فضای سایبر: فرصت ها و چالش های حقوق بشری
 46. مجازات اعدام و حقوق بشر
 47. سوء استفاده از قدرت و تحدید آزادی های مدنی افراد
 48. حقوق بشر و حقوق جمعی کار
 49. رویکرد گفتگوی ادیان به مبانی و موازین حقوق بشر
 50. آموزش حقوق بشر و حق توسعه پایدار
 51. رابطه جهانشمولی حقوق بشر و نسبیت گرایی فرهنگی تجربه آسیای شرقی
 52. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در فرهنگ بختیاری (مطالعه موردی دانشجویان بختیاری)
 53. نقش دولت در تعیین محتوای دینی آموزشی همگانی در اسناد حقوق بشری و حقوق ایران
 54. حقوق بشر در بازبینی و باز اندیشی پوزیتیویسم جدید ” تاملاتی در اندیشه های فوکو در پهنه حقوق بشر”
 55. سنت گرایی و حقوق بشر. مطالعه تطبیقی اندیشه های سنت گرایان غربی و سنت گرایان ایرانی مسلمان
 56. حق آزادی بیان کودک در نظام بین المللی حقوق بشر
 57. دادرسی عادلانه در کنوانسیون مبارزه با فساد مالی
 58. حقوق و آزادی های احزاب در ایران و اسناد جهانی حقوق بشر
 59. توانمندی زنان: مشارکت سیاسی، نمایندگی و حقوق بشر (مطالعه موردی ایران، استرالیا و ترکیه)
 60. تحلیل و نقد اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
 61. سلب آزادی محکومین مالی در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران
 62. تقابل حیثیت انسانی و روسپیگری: رویکرد حقوق بشری
 63. سازوکارهای حمایت از حقوق بشر در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
 64. نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ترویج حقوق بشر
 65. آموزش حقوق بشر برای صلح
 66. تعاملات حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه جدید
 67. حقوق سیاسی زنان در ایران در مقایسه با اسناد بین المللی و دو کشور سویس، انگلیس
 68. دادرسی عادلانه اطفال در حقوق بشر بین المللی و حقوق ایران
 69. مداخله ی دولت در خشونت های خانگی از منظر حقوق بشر
 70. اخلاق عمومی و حقوق بشر
 71. رفتار عادلانه نسبت به بزه دیده در اسناد چهارگانه دیوان بین المللی کیفری
 72. بررسی تطبیقی منع شکنجه و هتک حرمت و حیثیت در کنوانسیون منع شکنجه و دیگر
 73. آموزش حقوق بشر و تاثیر آن بر مولفه های توسعه سیاسی
 74. بررسی مسئولیت کیفری سران دولت ها در قبال جنایات علیه بشریت
 75. بررسی مفهوم، نقش و جایگاه شهروندی جهانی از دیدگاه حقوق بشر
 76. جرم انگاری نقض حق بر آموزش در تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری
 77. دولت سنت های قومی، چالش های حقوق بشر
 78. نقش سازمان های غیردولتی در توسعه و ترویج حقوق بشر: مطالعه موردی سازمان دیده بان حقوق بشر
 79. بنیاد گرایی مسیحی و اصول حقوق بشر
 80. آزادی بیان و توهین به مقدسات در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
 81. رویکرد پراگماتیستی ریچارد رورتی به حقوق بشر
 82. مفهوم تلورانس در نظام بین المللی حقوق بشر
 83. خشونت علیه کودکان خیابانی، تعهدات بین المللی ایران
 84. حق توسعه در آموزه های حقوق بشری و برنامه های توسعه پنج ساله ایران
 85. نافرمانی مدنی از دیدگاه حقوق بشر
 86. حق بر متفاوت بودن در نظام بین الملل حقوق بشر
 87. تبیین رابطه ی حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی
 88. اتانازیا از دیدگاه موازین حقوق بشر
 89. بیوتکنولوژی و کرامت انسانی
 90. آزادی آکادمیک
 91. آموزش حقوق بشر برای کودکان دبستانی
 92. آزادی از ترس
 93. حق بهره مندی از وکیل با تاکید بر مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو اسناد حقوق بشری و مقایسه با حقوق ایران
 94. تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت و موازین بین المللی حقوق بشر
 95. نقش انتخابات آزاد و منصفانه در تقویت به زمامداری
 96. شان و منزلت انسان در اندیشه های زرتشت
 97. نقض تمامیت جسمانی زنان از منظر حقوق بشر
 98. عقلانیت و حقوق بنیادین ”قید اروپایی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها”
 99. امنیت فردی در نظام حقوقی ایران در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
 100. باز پروری زندانیان بر مبنای موازین حقوق بشری
 101. بررسی محدودیت یا ممنوعیت درمان ناباروری زوجین فاقد صلاحیت از دیدگاه حقوق بشر
 102. جامعه گرایی و حقوق بشر
 103. چالش های حقوق فرهنگی
 104. آموزش حقوق بشر برای توانمندسازی زنان
 105. مشارکت سیاسی در دولت رانتیر
 106. نقد و بررسی عملکرد سازمان ملل در دهه آموزش حقوق بشر (۲۰۰۴-۱۹۹۵)
 107. مطالعه حق حریم خصوصی در تولید و محتوای رسانه های جمعی در ایران
 108. حقوق زنان در میان برابری و تبعیض حقوقی
 109. نسبت مفهومی حق و قانون
 110. نقش و مسئولیت زنان در نقض حقوق زن
 111. جهاد ابتدایی از دیدگاه موازین حقوق بشر
 112. بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب
 113. آزادی تشکل ها، ابزار مشارکت شهروندان

عناوین پایان نامه حقوق خانواده و زنان - عناوین پایان نامه حقوق خصوصی - نوآوری و کانتریبیوشن