ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری حقوق خصوصی

  • نمونه هایی از موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق خصوصی
  1. بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد هویتی
  2. بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران
  3. مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلیس
  4. تبیین حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران
  5. هویت الکترونیک و نقش آن در ارائه خدمات

عناوین پایان نامه حقوق عمومی -  پلاجریسم 

  ادامه مطلب