• صفحه اصلی 09
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 15
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 06

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

شبیه سازی روشی است که به وسیله ی آن یک تجربه ی مصنوعی یا فرعی ایجاد می شود که فراگیر را در فعالیتی درگیر می سازد که شرایط زندگی واقعی را بدون پیامدهای خطرناک یک موقعیت واقعی منعکس می سازد. در واقع شبیه سازی تقلید کردن یا مشابه سازی یک نظام واقعی است.

  ادامه مطلب