ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بیمه:
 1. بررسی راه های افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در شرکت های بیمه
 2. حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه، مطالعه موردی ...
 3. مدیریت ریسک های شرکت های بیمه، مطالعه موردی ...
 4. بررسی شاخص‌های توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه، مطالعه موردی ...
 5. جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه، مطالعه موردی ...
 6. نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه، مطالعه موردی ...
 7. خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه، مطالعه موردی ...
 8. آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی، مطالعه موردی ...
 9. حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه
 10. مدیریت ریسک های شرکت های بیمه
 11. توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه
 12. جایگاه مدیریت استراتژیک در شرکت های بیمه
 13. نقش IT در شرکت های بیمه
 14. جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه
 15. نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه
 16. ساختارهای سازمانی در شرکت های بیمه
 17. استراتژی های بازاریابی در صنعت بیمه
 18. خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه
 19. سرمایه های فکری در صنعت بیمه
 20. مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه
 21. آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی
 22. بررسی میزان آشنایی مدیران شرکت با مهارت‌های سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارآیی بنگاه، مطالعه موردی
 23. بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران
 24. بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخص های بیمه‌ای
 25. بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد آنان در سازمان های بیمه‌ای
 26. بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل انگیزشی بازاریابان بیمه
 27. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی ...
 28. طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی ...
 29. ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزایش کارایی کارکنان، مطالعه موردی ... بازاریابان بیمه عمر
 30. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلی ‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 31. تعیین‌ عوامل‌ موثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی، مطالعه موردی ...
 32. بررسی موانع‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ بیمه‌ های عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهای مناسب‌
 33. ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی و تاثیر آن بر بازار بیمه‌های عمر، مطالعه موردی ...
 34. ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردی ... شرکت های بیمه ای)
 35. ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاریابان ‌ و ک‍ارایی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌، مطالعه موردی ... بازاریابان بیمه عمر
 36. ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز شرکت بیمه پاسارگاد
 37. ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارای‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردی ...
 38. ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگی در ایران
 39. ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌، مطالعه موردی ...
 40. بررسی روش ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارای‍ی‌ در شرکت های بیمه‌ای، مطالعه موردی بیمه عمر پاسارگاد
 41. بررسی کیفیت زندگی کاری بازاریابان بیمه عمر، مطالعه موردی ...
 42. ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاریابان، مطالعه موردی ...
 43. ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردی ... بازاربابان بیمه عمر‌
 44. ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن ها، مطالعه موردی ...  بازاریابان بیمه عمر
 45. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی، مطالعه موردی ... بازاریابان بیمه عمر
 46. بررسی آثار خصوصی سازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه، مطالعه موردی ... بیمه عمر

مدیریت بیمه اکو - پذیرش و چاپ مقالات - نکات کلیدی در نگارش و تدوین پایان نامه