• 01
  • 02
  • 03
  • 04

مهندسی برق

مهندسی برق (گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک،‌ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال،‌ سیستم‌های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی، برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی، سامانه‌های برقی حمل و نقل، کنترل، مخابرات میدان و موج، مخابرات نوری،‌ مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمزنگاری و شبکه‌های مخابراتی)

مهندسی پزشکی