ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • موضوعات پیشنهاد شده برای رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی :
  1. نقش بنيان هاي جغرافيايي در برنامه ‌ريزي توسعه روستاهاي شهرستان
  2. بررسي توان هاي محيطي و زيربنايي و نقش آن در توسعه روستايي استان
  3. بررسي شاخص ‌هاي اجتماعي و اقتصادي در توسعه روستايی
  4. بررسي روند تغييرات جمعيت مناطق روستايي شهرستان
  5. طرح ساماندهي روستاهاي پراکنده
  6. بررسي نقش کشاورزي و آموزش هاي ترويجي بر توسعه روستاهاي شهرستان
  7. برنامه ‌ريزي روستايي و ارائه الگوي بهينه توزيع خدمات عمومي در مراکز روستايي
  8. امکان‌سنجي استقرار بهينه سکونتگاه هاي روستایي در رابطه با توان هاي جغرافيايي

رشته جغرافیا - نگارش مقاله ISI - شبیه سازی در پایان نامه و رساله دکتری