ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته ریاضی محض:
 1. فاکتورهای همگرایی و فشردگی در جبرهای پیچشی وزن دار
 2. ارائه برخی خصوصیات حلقه های گرنشتاین بر اساس بعد گرنشتاین آن ها
 3. مدول های کسرهای تعمیم یافته و حلقه ها و مدول های مدرج
 4. میانگین پذیری نیم گروه ها و میانگین پذیری جبرهای باناخ
 5. تحلیل تزریقی گرنشتاین و یک دست گرنشتاین مدول ها روی حلقه های گرنشتاین
 6. تابع گون های مشتق شده گرنشتاین
 7. مسائل کنترل چند هدفه و کاربردهای آن
 8. شرایط بهینگی برای مسائل بهینه سازی نیم- نامتناهی
 9. نگاشت های کامل و موضوعات مرتبط با آن
 10. الگوریتم نقطه تقریبی روی خمینه های ریمانی
 11. تابع اسکالری غیرخطی و مسائل شبه تعادل برداری تعمِیم یافته
 12. بررسی گراف های نا جا به جایی گروه های کوچک
 13. توابع موضعاً لیپ شیتز بر روی خمینه های ریمانی
 14. تقارن در صفر شدن Ext روی حلقه های گرنشتاین
 15. مطالعه حلقه های کرول
 16. فوق توابع، میکرو توابع و کاربرد آن ها
 17. گروه های دو مولدی
 18. انواع قضیه نمایش ریز و فرمول های پیچش
 19. گروه ها با خود ریختی های تقریبا بدیهی
 20. مجموعه های فشرده ضعیف در فضاهای موضعا محدب
 21. توابع پیوسته نوعی و کاربرد آن
 22. مدول های کسرها تعمیم یافته مدرج و مدول های کموهمولوژی موضعی عمومی مدرج
 23. نتایجی پیرامون FC- گروه ها
 24. دوگان دوم L1(G) و جبرهای باناخ مربوط به گروه های توپولوژیکی موضعا فشرده
 25. حساب ایده آلی در حلقه های نوتری با اتحاد کثیرالجمله ای
 26. دیفرانسیل پذیری فرشه و دیفرانسیل پذیری گتو در فضاهای باناخ
 27. درج یک تابع پیوسته بین دو تابع مقدار حقیقی
 28. حد معکوس و ارتباط آن با تئوری سیلو در FC- گروه ها
 29. گروه های حاوی زیرمجموعه های متعدد جابجاشونده
 30. جبرهای جابجایی و مثال های نقض
 31. گروه های مرتبه-انتقالی
 32. گروه های شامل زیرگروه های جابجاشونده فراوان
 33. بررسی توابع همبند حقیقی
 34. نمایش ها و مضارب بر نیم گروه های بنیادی با عنصر همانی
 35. مضارب فشرده روی جبرهای پیچشی وزندار
 36. ماترویید و ترید
 37. نتایجی در گروه های آبلی آزاد تاب با رتبه متناهی
 38. بستار صحیح ایده آل ها نسبت به مدول های تزریقی روی حلقه های نوتری جابجایی
 39. خواص (V) ,(V*) ,(u) پلچینسکی
 40. عملگرهای کاملا پیوسته و خاصیت‌ دانفورد پتیس‌ روی‌ فضاهای‌ باناخ
 41. فضاهای‌ توابع‌ تقریبا متناوب‌ روی‌ نیم‌ گروه ها
 42. قضیه بوخنر و گشتاورهاو سدرف روی نیمگروه های موضعا فشرده بنیادی
 43. بررسی‌ اجمالی‌ توابع‌ داربوبئریک‌ و درج‌ آن ها بین‌ دو تابع‌ مقدار حقیقی‌
 44. اعداد فولنر و انواع‌ شرایط‌ فولنر برای‌ میانگین‌ پذیری‌ نیم‌ گروه ها
 45. هم ریختی ها و مشتقات‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ وزن دار
 46. گروه خودریختی های حاصل ضرب پیچشی استاندارد
 47. کسرهای تعمیم یافته و همبافت های هیوگ تعمیم یافته و ارتباط آن ها با همبافت های کازین و کسرهای تعمیم یافته مدرج
 48. P- جمع‌ پذیر و کاربرد آن‌ در فضای‌ باناخ‌
 49. مجموعه‌های‌ حددار در فضاهای‌ باناخ‌ و موضعا محدب‌ و خاصیت‌ گلفاند-فیلیپس‌ (GP)
 50. مسائل و نتایجی پیرامون سوال پل اردوش
 51. توابع معین مثبت و منفی روی ابرگروه ها
 52. مدول های‌ آرتینی‌ کو-کهن‌-مکولی‌ روی‌ حلقه‌های‌ جابجایی‌
 53. حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ توانی‌ مشتقات‌
 54. نتایجی پیرامون CC- گروه های‌ پوچ‌ توان‌ به واسطه‌- چرنیکوف‌
 55. گروه های‌ با خاصیت‌ جایگشت‌پذیری‌ حاصل ضرب‌ زیر گروه ها
 56. هم نوع و نسخه‏های co در فضاهایی از عملگرها
 57. میانگین‌ پذیری‌ ضعیف‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ نیم‌گروه های‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ نیم‌ گروه‌ توپولوژیک‌ مرتب‌ کلی‌
 58. بررسی‌ تساوی‌ فضاهای‌ توابع‌ روی‌ نیم‌ گروه های‌ نیم‌ توپولوژیک‌ و گروه های‌ توپولوژیک‌
 59. جبر اندازه‏ها روی نیم گروه های توپولوژیکی C متمایز
 60. یک ریختی های بین دوگان دوم جبرهای باناخ L1(G) برای گروه های موضعا فشرده G
 61. مشتق پذیری نگاشت های لیپشیستی در فضاهای فرشه و کاربردها
 62. جبرهای پیچشی وزن دار بدون همانی تقریبی کراندار
 63. مجموعه‏های منفرد یک مدول روی حلقه‏های موضعی کهن ـ مکولی
 64. نسخه °c در فضای عملگرهای فشرد
 65. عملگرهای دو خطی منظم آرنز
 66. گروه های متناهی با رده‏های مزدوجی کوچک
 67. ایده آل های استاندارد و غیر استاندارد جبر پیچشی وزن دار سری های توانی
 68. جبرهای فوریه استیلجس و مضارب هرزشار و توابع تقریبا متناوب ضعیف روی گروه های موضعا فشرده
 69. مراکز توپولوژیک برخی از جبرهای باناخ
 70. نتایج جدید بر فضای ساختاری از گروه های ۳ آنجل
 71. Lp تئوری هم ریختی های استاندارد در جبرهای پیچشی وزن دار
 72. ارنز منظم پذیری بعضی از جبرهای باناخ
 73. پیرامون یک مسئله ترکیبی در واریته گروه ها
 74. *C ضریب های خارجی به وسیله اعمال جزئی و اعمالی از نیم گروه های وارون
 75. دنباله‏های نموی گروه های متناهی المولد
 76. دنباله های کوشی ضعیف و زیر مجموعه‏های فشرده ضعیف L1(E)
 77. حلقه ‏های گروهی از حلقه‏های مدرج
 78. ایده‏ آل های تحویل یافته و ایده‏آل های تحویل یافته نسبت به مدول های آرتینی و بستار صحیح آن ها نسبت به دنباله‏های دقیق
 79. نرمهای مختل شده مجانبی از فضاهای کلاسیک با کاربرد در نظریه نقطه ثابت
 80. اندازه و بعد هاسدورف در فضای زیرمجموعه های فشرده خطی حقیقی
 81. بررسی سیستم های مسیری اولین برگشتی توابع پیوسته اولین برگشتی و دسته بندی توابع بئر۱ در این راستا
 82. مشابه سازی از گروه ها در حلقه مسئله‏ای از پائول اردوش و بی اچ نویمن
 83. جبرهای لی آفین تعمیم و سیستم ریشه آن ها
 84. جبرهای لی یکدار استینبرگ و همولوژی دو وجهی جاوله
 85. کوهومولوژی مرتبه اول جبرهای نیم گروهی باناخ
 86. برخی فضای تابعک های خطی روی جبرهای (Ap(G در گروه موضعا فشرده G
 87. ضربگرها و ایده‏آل ها در دوگان دوم جبرهای باناخ مربوط به گروه های موضعا فشرده
 88. گروه های موضعا فشرده میانگین پذیر داخلی
 89. بررسی هندسی نقاط فرین در فضاهای نرم ‏دار و بررسی فضاهای باناخی که دارای مجموعه حامل می‏باشد
 90. نابرابری های تغییراتی و کاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادی
 91. خواص معادل با nجایگشت پذیری گروه های نامتناهی
 92. سیستم‏های ریشه افین تعمیم یافته و گروه‏های ایل آن ها (تبدیلات کاکستر)
 93. بررسی گروه های موضعا مدرج با یک شرط پوچ توانی روی زیرمجموعه های نامتناهی
 94. گروه هایی که اجتماع زیرگروه های سره هستند
 95. اتحادهای چند جمله ای Z- مدرج از جبر ماتریس های کامل
 96. گروه های پوشیده شده توسط تعداد متناهی زیرگروه های پوچتوان
 97. تعمیمی از مدول های‌کوهن- مکولی توسط نظریه تاب
 98. پیوستگی مزدوج فنچل توابع محدب
 99. ساختار مجموعه های جاذب توابع پیوسته
 100. نمایش نیمگروه های *- دار
 101. آشوب بر حسب نگاشت (x→ ω( x , f و توصیف مجموعه های ω_ حدی
 102. کنج ها برای فضاهای هیلبرت و باناخ
 103. سیستم های ریشه آفین تعمیم یافته غیر کاهشی از پوچی ۳
 104. تقریب های یکانی چپ در جبر عملگرهای فشرده روی فضاهای باناخ
 105. چتبره‌های کوانتومی و ساختار جبرهای لی شبه ساده بیضوی
 106. مجموعه‌ها و توابع محدب اپی ـ لیپشیتزی فشرده در فضاهای نرمدار خطی
 107. مرکزهای تعمیم یافته مجموعه‌های متناهی و مجموعه‌های کراندار نامتناهی
 108. تعریف جدیدی از ایده آل های اول وابسته
 109. بازنویسی حاصل ضرب عناصر گروه
 110. نمایش های وزنی بیشین انتگرال پذیر مربعی
 111. نیم‌گروه‌های C- متناهی شمارش‌ پذیر نیم تام S صادق در S=S+S
 112. *C- حاصل ضرب‌های خارجی به وسیله عمل‌های جزئی از گروه های گسسته و عمل نیم‌گروه های وارون
 113. یک شرط ترکیباتی روی گروه های نامتناهی
 114. جبرهای عملگر رأسی، ابرجبرهای عملگر رأسی و مدول های آن ها
 115. بررسی کونزـ میانگین‌پذیری روی جبر باناخ
 116. زیر مجموعه های فشرده و فشرده ضعیف فضاهای عملگری
 117. شرایط انگل روی گروه ها
 118. مدول‌های‌ آرتینی‌ روی‌ حلقه‌های‌ جابجایی‌
 119. برخی شرایط ترکیبیاتی انگل بر گروه ها
 120. شرایط زیرنرمالی در گروه های غیر تابدار
 121. برخی مسایل ترکیباتی در گروه ها و کاربردهایی از قضیه رامزی
 122. مطالعه زیرگروه های p- گروه های متناهی
 123. فیدبک پایدارساز و کنترل پذیری مجانبی
 124. درباره نابرابری های تغییراتی تعمیم یافته و کاربرد آن ها
 125. مطالعه گروه های بازنویسی‌پذیر
 126. طبقه بندی گروه های که هر حاصل ضرب از چهار عنصر آن ها جایگشت پذیر است
 127. موجک ها و نمایش های انتگرال پذیر مربعی
 128. شرایط بهینگی مسائل دو سطحی غیرخطی
 129. بررسی مجموعه ایده آل های اول وابسته به مدول کوهمولوژی موضعی
 130. توصیف ساختار هسته جبرهای لی آفاین تعمیم یافته (تا حد مرکز آن ها)
 131. تحلیل: میانگین پذیری قوی و ضعیف روی جبرهای پیچشی وزن دار
 132. مقایسه مجتمع‌های چند مدرج و غیر مدرج کوزان
 133. گروه های انگل و قوانین نیم گروهی
 134. کران هایی برای گروه های موضعا پوچتوان در یک واریته خاص
 135. قضیه بوخنر برای نیم گروه های شبه مخروط متناهی البعد
 136. مراکز توپولوژیک و میانگین پذیری جبرهای باناخ
 137. بعدهای همولوژیکی گورنشتاین
 138. گروه های نیم کامل
 139. تحدب متریک کوبایاشی روی خمینه های مختلط
 140. گروه خودریختی های مرکزی
 141. نابرابری های تغییراتی برداری
 142. شرایط بهینگی برای مسایل بهینه سازی مجموعه- مقدار
 143. خمینه های هذلولوی و مشخصه سازی آن ها
 144. مشتق روی جبرهای گروهی
 145. نمایش انتگرالی نیم گروه های نرمال بی کران
 146. نقاط ثابت و مسایل شبه تعادل
 147. همانی های تقریبی برای ایده آل های جبرهای سیگال بر یک گروه فشرده
 148. ساختار توسیعی حلقه های جابجایی نوتری
 149. جبرهای پوششی
 150. سیستم ریشه تعمیم یافته به وسیله یک گروه آبلی و جبر‌های لی نظیر آن
 151. میانگین پذیری جبرهای فوریه و فوریه-استیلیس
 152. بررسی شرایط بهینگی و دوگانگی برای مسائل کسری
 153. زیرمدول های اول و رادیکال روی حلقه های جابه جایی
 154. گروه‌های ۳ ـ بازنویسی پذیر
 155. بررسی مرکز توپولوژیکی دوگان دوم جبرهای باناخ
 156. دنباله پذیری گروه ها
 157. قضایای نقطه ثابت در فضاهای توپولوژیکی
 158. روش زیرگرادیان برای مسائل بهینه سازی با قیدهای غیرخطی
 159. تحدب تعمیم یافته، یک نوایی تعمیم یافته و کاربردها
 160. یک مشخصه سازی برای مسایل بهینه سازی زمان پیوسته
 161. همانی های تقریبی شبه مرکزی کران دار در جبرهای گروهی از گروه های موضعا فشرده
 162. مدل های بهینه سازی چند هدفه در صنعت نفت
 163. گروه‌هایی که اجتماع تعداد متناهی زیر گروه هستند
 164. زیرمشتق‌پذیری توابع روی خمینه‌های ریمانی
 165. دوگانگی اویلر و همیلتونین شمولی
 166. روش برنامه ریزی پویا برای مسائل کنترل بهینه روی فضاهای غیر خطی
 167. تست مدول های گرنشتاین
 168. آرنز- منظم پذیری جبرهای نیم گروهی وزن دار
 169. درون نسبی، دوگان فنچل و کاربردهای آن
 170. بعضی از دستاوردهای مربوط به زیرمدول های اول و اولیه
 171. مرابطه مدول هایی با جمع وند های نیم دوگان یا G- تصویری
 172. میانگین های برداری مقدار
 173. میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ روی گروه های موضعا فشرده
 174. گروه های ظریف و گراف غیردوری وابسته به یک گروه
 175. شرط بهینگی مرتبه دوم در بهینه سازی غیر خطی
 176. نقاط ثابت، تعادل و نابرابری های مینی ماکس از اقتصاد مجرد و غیر فشرده
 177. مطالعه پوشش هایی از گروه های متقارن درجه کوچک
 178. جبرهای حلقوی مکرر
 179. شمارش مرکزسازها و بازنویسی پذیر ی در گروه های متناهی
 180. گسترش توابع بئر-۱ روی فضاهای توپولوژیک
 181. تجزیه‌های‌ متناقض‌ گروه‌ها
 182. تقریب هموار توابع لیپ شیتز روی خمینه های ریمانی
 183. اصل تغییراتی اکلند و کاربردهای آن
 184. نتایج معادل در نظریه ی مینی ماکس
 185. شرایط لازم در مسائل کنترل بهینه غیرهموار
 186. مفاهیم تعمیم یافته از میانگین پذیری
 187. نمایش های جبرهای گروه در فضاهای نگاشت های کاملا کران دار
 188. مسائل بهینه سازی غیر هموار چند هدفه مرکب
 189. مدول های هم کج و تزریقی محض
 190. گروه های ۹- مرکزساز
 191. دوگان مزدوج در بهینه سازی برداری و کاربردهایی از نابرابری تغییراتی برداری
 192. روش های آنالیز غیر هموار روی خمینه های ریمانی
 193. بررسی گراف های غیر دوری گروه های با مرتبه های کوچک
 194. بردارهای هیچ جا صفر در نگاشت های خطی
 195. قضایای نقطه ثابت، انتخاب و بهترین تقریب در فضاهای R- درخت برای نگاشت های چندمقداری
 196. معادلات همیلتون ژاکوبی روی خمینه های ریمانی
 197. چه هنگام برد یک ضربگر روی جبر باناخ، بسته است؟
 198. شرایط بهینگی برای مسائل دیفرانسیل تفاضل شمولی

رشته ریاضی - رشته مهندسی برق - اپلای، پذیرش و بورسیه تحصیلی