• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته ریاضی محض:

 • فاکتورهای همگرایی و فشردگی در جبرهای پیچشی وزن دار
 • ارائه برخی خصوصیات حلقه های گرنشتاین بر اساس بعد گرنشتاین آن ها
 • مدول های کسرهای تعمیم یافته و حلقه ها و مدول های مدرج
 • میانگین پذیری نیم گروه ها و میانگین پذیری جبرهای باناخ
 • تحلیل تزریقی گرنشتاین و یک دست گرنشتاین مدول ها روی حلقه های گرنشتاین
 • تابع گون های مشتق شده گرنشتاین
 • مسائل کنترل چند هدفه و کاربردهای آن
 • شرایط بهینگی برای مسائل بهینه سازی نیم- نامتناهی
 • نگاشت های کامل و موضوعات مرتبط با آن
 • الگوریتم نقطه تقریبی روی خمینه های ریمانی
 • تابع اسکالری غیرخطی و مسائل شبه تعادل برداری تعمِیم یافته
 • بررسی گراف های نا جا به جایی گروه های کوچک
 • توابع موضعاً لیپ شیتز بر روی خمینه های ریمانی
 • تقارن در صفر شدن Ext روی حلقه های گرنشتاین
 • مطالعه حلقه های کرول
 • فوق توابع، میکرو توابع و کاربرد آن ها
 • گروه های دو مولدی
 • انواع قضیه نمایش ریز و فرمول های پیچش
 • گروه ها با خود ریختی های تقریبا بدیهی
 • مجموعه های فشرده ضعیف در فضاهای موضعا محدب
 • توابع پیوسته نوعی و کاربرد آن
 • مدول های کسرها تعمیم یافته مدرج و مدول های کموهمولوژی موضعی عمومی مدرج
 • نتایجی پیرامون FC- گروه ها
 • دوگان دوم L1(G) و جبرهای باناخ مربوط به گروه های توپولوژیکی موضعا فشرده
 • حساب ایده آلی در حلقه های نوتری با اتحاد کثیرالجمله ای
 • دیفرانسیل پذیری فرشه و دیفرانسیل پذیری گتو در فضاهای باناخ
 • درج یک تابع پیوسته بین دو تابع مقدار حقیقی
 • حد معکوس و ارتباط آن با تئوری سیلو در FC- گروه ها
 • گروه های حاوی زیرمجموعه های متعدد جابجاشونده
 • جبرهای جابجایی و مثال های نقض
 • گروه های مرتبه-انتقالی
 • گروه های شامل زیرگروه های جابجاشونده فراوان
 • بررسی توابع همبند حقیقی
 • نمایش ها و مضارب بر نیم گروه های بنیادی با عنصر همانی
 • مضارب فشرده روی جبرهای پیچشی وزندار
 • ماترویید و ترید
 • نتایجی در گروه های آبلی آزاد تاب با رتبه متناهی
 • بستار صحیح ایده آل ها نسبت به مدول های تزریقی روی حلقه های نوتری جابجایی
 • خواص (V) ,(V*) ,(u) پلچینسکی
 • عملگرهای کاملا پیوسته و خاصیت‌ دانفورد پتیس‌ روی‌ فضاهای‌ باناخ
 • فضاهای‌ توابع‌ تقریبا متناوب‌ روی‌ نیم‌ گروه ها
 • قضیه بوخنر و گشتاورهاو سدرف روی نیمگروه های موضعا فشرده بنیادی
 • بررسی‌ اجمالی‌ توابع‌ داربوبئریک‌ و درج‌ آن ها بین‌ دو تابع‌ مقدار حقیقی‌
 • اعداد فولنر و انواع‌ شرایط‌ فولنر برای‌ میانگین‌ پذیری‌ نیم‌ گروه ها
 • هم ریختی ها و مشتقات‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ وزن دار
 • گروه خودریختی های حاصل ضرب پیچشی استاندارد
 • کسرهای تعمیم یافته و همبافت های هیوگ تعمیم یافته و ارتباط آن ها با همبافت های کازین و کسرهای تعمیم یافته مدرج
 • P- جمع‌ پذیر و کاربرد آن‌ در فضای‌ باناخ‌
 • مجموعه‌های‌ حددار در فضاهای‌ باناخ‌ و موضعا محدب‌ و خاصیت‌ گلفاند-فیلیپس‌ (GP)
 • مسائل و نتایجی پیرامون سوال پل اردوش
 • توابع معین مثبت و منفی روی ابرگروه ها
 • مدول های‌ آرتینی‌ کو-کهن‌-مکولی‌ روی‌ حلقه‌های‌ جابجایی‌
 • حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ توانی‌ مشتقات‌
 • نتایجی پیرامون CC- گروه های‌ پوچ‌ توان‌ به واسطه‌- چرنیکوف‌
 • گروه های‌ با خاصیت‌ جایگشت‌پذیری‌ حاصل ضرب‌ زیر گروه ها
 • هم نوع و نسخه‏های co در فضاهایی از عملگرها
 • میانگین‌ پذیری‌ ضعیف‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ نیم‌گروه های‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روی‌ جبرهای‌ پیچشی‌ نیم‌ گروه‌ توپولوژیک‌ مرتب‌ کلی‌
 • بررسی‌ تساوی‌ فضاهای‌ توابع‌ روی‌ نیم‌ گروه های‌ نیم‌ توپولوژیک‌ و گروه های‌ توپولوژیک‌
 • جبر اندازه‏ها روی نیم گروه های توپولوژیکی C متمایز
 • یک ریختی های بین دوگان دوم جبرهای باناخ L1(G) برای گروه های موضعا فشرده G
 • مشتق پذیری نگاشت های لیپشیستی در فضاهای فرشه و کاربردها
 • جبرهای پیچشی وزن دار بدون همانی تقریبی کراندار
 • مجموعه‏های منفرد یک مدول روی حلقه‏های موضعی کهن ـ مکولی
 • نسخه °c در فضای عملگرهای فشرد
 • عملگرهای دو خطی منظم آرنز
 • گروه های متناهی با رده‏های مزدوجی کوچک
 • ایده آل های استاندارد و غیر استاندارد جبر پیچشی وزن دار سری های توانی
 • جبرهای فوریه استیلجس و مضارب هرزشار و توابع تقریبا متناوب ضعیف روی گروه های موضعا فشرده
 • مراکز توپولوژیک برخی از جبرهای باناخ
 • نتایج جدید بر فضای ساختاری از گروه های ۳ آنجل
 • Lp تئوری هم ریختی های استاندارد در جبرهای پیچشی وزن دار
 • ارنز منظم پذیری بعضی از جبرهای باناخ
 • پیرامون یک مسئله ترکیبی در واریته گروه ها
 • *C ضریب های خارجی به وسیله اعمال جزئی و اعمالی از نیم گروه های وارون
 • دنباله‏های نموی گروه های متناهی المولد
 • دنباله های کوشی ضعیف و زیر مجموعه‏های فشرده ضعیف L1(E)
 • حلقه ‏های گروهی از حلقه‏های مدرج
 • ایده‏ آل های تحویل یافته و ایده‏آل های تحویل یافته نسبت به مدول های آرتینی و بستار صحیح آن ها نسبت به دنباله‏های دقیق
 • نرمهای مختل شده مجانبی از فضاهای کلاسیک با کاربرد در نظریه نقطه ثابت
 • اندازه و بعد هاسدورف در فضای زیرمجموعه های فشرده خطی حقیقی
 • بررسی سیستم های مسیری اولین برگشتی توابع پیوسته اولین برگشتی و دسته بندی توابع بئر۱ در این راستا
 • مشابه سازی از گروه ها در حلقه مسئله‏ای از پائول اردوش و بی اچ نویمن
 • جبرهای لی آفین تعمیم و سیستم ریشه آن ها
 • جبرهای لی یکدار استینبرگ و همولوژی دو وجهی جاوله
 • کوهومولوژی مرتبه اول جبرهای نیم گروهی باناخ
 • برخی فضای تابعک های خطی روی جبرهای (Ap(G در گروه موضعا فشرده G
 • ضربگرها و ایده‏آل ها در دوگان دوم جبرهای باناخ مربوط به گروه های موضعا فشرده
 • گروه های موضعا فشرده میانگین پذیر داخلی
 • بررسی هندسی نقاط فرین در فضاهای نرم ‏دار و بررسی فضاهای باناخی که دارای مجموعه حامل می‏باشد
 • نابرابری های تغییراتی و کاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادی
 • خواص معادل با nجایگشت پذیری گروه های نامتناهی
 • سیستم‏های ریشه افین تعمیم یافته و گروه‏های ایل آن ها (تبدیلات کاکستر)
 • بررسی گروه های موضعا مدرج با یک شرط پوچ توانی روی زیرمجموعه های نامتناهی
 • گروه هایی که اجتماع زیرگروه های سره هستند
 • اتحادهای چند جمله ای Z- مدرج از جبر ماتریس های کامل
 • گروه های پوشیده شده توسط تعداد متناهی زیرگروه های پوچتوان
 • تعمیمی از مدول های‌کوهن- مکولی توسط نظریه تاب
 • پیوستگی مزدوج فنچل توابع محدب
 • ساختار مجموعه های جاذب توابع پیوسته
 • نمایش نیمگروه های *- دار
 • آشوب بر حسب نگاشت (x→ ω( x , f و توصیف مجموعه های ω_ حدی
 • کنج ها برای فضاهای هیلبرت و باناخ
 • سیستم های ریشه آفین تعمیم یافته غیر کاهشی از پوچی ۳
 • تقریب های یکانی چپ در جبر عملگرهای فشرده روی فضاهای باناخ
 • چتبره‌های کوانتومی و ساختار جبرهای لی شبه ساده بیضوی
 • مجموعه‌ها و توابع محدب اپی ـ لیپشیتزی فشرده در فضاهای نرمدار خطی
 • مرکزهای تعمیم یافته مجموعه‌های متناهی و مجموعه‌های کراندار نامتناهی
 • تعریف جدیدی از ایده آل های اول وابسته
 • بازنویسی حاصل ضرب عناصر گروه
 • نمایش های وزنی بیشین انتگرال پذیر مربعی
 • نیم‌گروه‌های C- متناهی شمارش‌ پذیر نیم تام S صادق در S=S+S
 • *C- حاصل ضرب‌های خارجی به وسیله عمل‌های جزئی از گروه های گسسته و عمل نیم‌گروه های وارون
 • یک شرط ترکیباتی روی گروه های نامتناهی
 • جبرهای عملگر رأسی، ابرجبرهای عملگر رأسی و مدول های آن ها
 • بررسی کونزـ میانگین‌پذیری روی جبر باناخ
 • زیر مجموعه های فشرده و فشرده ضعیف فضاهای عملگری
 • شرایط انگل روی گروه ها
 • مدول‌های‌ آرتینی‌ روی‌ حلقه‌های‌ جابجایی‌
 • برخی شرایط ترکیبیاتی انگل بر گروه ها
 • شرایط زیرنرمالی در گروه های غیر تابدار
 • برخی مسایل ترکیباتی در گروه ها و کاربردهایی از قضیه رامزی
 • مطالعه زیرگروه های p- گروه های متناهی
 • فیدبک پایدارساز و کنترل پذیری مجانبی
 • درباره نابرابری های تغییراتی تعمیم یافته و کاربرد آن ها
 • مطالعه گروه های بازنویسی‌پذیر
 • طبقه بندی گروه های که هر حاصل ضرب از چهار عنصر آن ها جایگشت پذیر است
 • موجک ها و نمایش های انتگرال پذیر مربعی
 • شرایط بهینگی مسائل دو سطحی غیرخطی
 • بررسی مجموعه ایده آل های اول وابسته به مدول کوهمولوژی موضعی
 • توصیف ساختار هسته جبرهای لی آفاین تعمیم یافته (تا حد مرکز آن ها)
 • تحلیل: میانگین پذیری قوی و ضعیف روی جبرهای پیچشی وزن دار
 • مقایسه مجتمع‌های چند مدرج و غیر مدرج کوزان
 • گروه های انگل و قوانین نیم گروهی
 • کران هایی برای گروه های موضعا پوچتوان در یک واریته خاص
 • قضیه بوخنر برای نیم گروه های شبه مخروط متناهی البعد
 • مراکز توپولوژیک و میانگین پذیری جبرهای باناخ
 • بعدهای همولوژیکی گورنشتاین
 • گروه های نیم کامل
 • تحدب متریک کوبایاشی روی خمینه های مختلط
 • گروه خودریختی های مرکزی
 • نابرابری های تغییراتی برداری
 • شرایط بهینگی برای مسایل بهینه سازی مجموعه- مقدار
 • خمینه های هذلولوی و مشخصه سازی آن ها
 • مشتق روی جبرهای گروهی
 • نمایش انتگرالی نیم گروه های نرمال بی کران
 • نقاط ثابت و مسایل شبه تعادل
 • همانی های تقریبی برای ایده آل های جبرهای سیگال بر یک گروه فشرده
 • ساختار توسیعی حلقه های جابجایی نوتری
 • جبرهای پوششی
 • سیستم ریشه تعمیم یافته به وسیله یک گروه آبلی و جبر‌های لی نظیر آن
 • میانگین پذیری جبرهای فوریه و فوریه-استیلیس
 • بررسی شرایط بهینگی و دوگانگی برای مسائل کسری
 • زیرمدول های اول و رادیکال روی حلقه های جابه جایی
 • گروه‌های ۳ ـ بازنویسی پذیر
 • بررسی مرکز توپولوژیکی دوگان دوم جبرهای باناخ
 • دنباله پذیری گروه ها
 • قضایای نقطه ثابت در فضاهای توپولوژیکی
 • روش زیرگرادیان برای مسائل بهینه سازی با قیدهای غیرخطی
 • تحدب تعمیم یافته، یک نوایی تعمیم یافته و کاربردها
 • یک مشخصه سازی برای مسایل بهینه سازی زمان پیوسته
 • همانی های تقریبی شبه مرکزی کران دار در جبرهای گروهی از گروه های موضعا فشرده
 • مدل های بهینه سازی چند هدفه در صنعت نفت
 • گروه‌هایی که اجتماع تعداد متناهی زیر گروه هستند
 • زیرمشتق‌پذیری توابع روی خمینه‌های ریمانی
 • دوگانگی اویلر و همیلتونین شمولی
 • روش برنامه ریزی پویا برای مسائل کنترل بهینه روی فضاهای غیر خطی
 • تست مدول های گرنشتاین
 • آرنز- منظم پذیری جبرهای نیم گروهی وزن دار
 • درون نسبی، دوگان فنچل و کاربردهای آن
 • بعضی از دستاوردهای مربوط به زیرمدول های اول و اولیه
 • مرابطه مدول هایی با جمع وند های نیم دوگان یا G- تصویری
 • میانگین های برداری مقدار
 • میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ روی گروه های موضعا فشرده
 • گروه های ظریف و گراف غیردوری وابسته به یک گروه
 • شرط بهینگی مرتبه دوم در بهینه سازی غیر خطی
 • نقاط ثابت، تعادل و نابرابری های مینی ماکس از اقتصاد مجرد و غیر فشرده
 • مطالعه پوشش هایی از گروه های متقارن درجه کوچک
 • جبرهای حلقوی مکرر
 • شمارش مرکزسازها و بازنویسی پذیر ی در گروه های متناهی
 • گسترش توابع بئر-۱ روی فضاهای توپولوژیک
 • تجزیه‌های‌ متناقض‌ گروه‌ها
 • تقریب هموار توابع لیپ شیتز روی خمینه های ریمانی
 • اصل تغییراتی اکلند و کاربردهای آن
 • نتایج معادل در نظریه ی مینی ماکس
 • شرایط لازم در مسائل کنترل بهینه غیرهموار
 • مفاهیم تعمیم یافته از میانگین پذیری
 • نمایش های جبرهای گروه در فضاهای نگاشت های کاملا کران دار
 • مسائل بهینه سازی غیر هموار چند هدفه مرکب
 • مدول های هم کج و تزریقی محض
 • گروه های ۹- مرکزساز
 • دوگان مزدوج در بهینه سازی برداری و کاربردهایی از نابرابری تغییراتی برداری
 • روش های آنالیز غیر هموار روی خمینه های ریمانی
 • بررسی گراف های غیر دوری گروه های با مرتبه های کوچک
 • بردارهای هیچ جا صفر در نگاشت های خطی
 • قضایای نقطه ثابت، انتخاب و بهترین تقریب در فضاهای R- درخت برای نگاشت های چندمقداری
 • معادلات همیلتون ژاکوبی روی خمینه های ریمانی
 • چه هنگام برد یک ضربگر روی جبر باناخ، بسته است؟
 • شرایط بهینگی برای مسائل دیفرانسیل تفاضل شمولی