ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی:
 1. بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمی افیولیت ملانژهای غرب فریمان
 2. بررسی های زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین جنوب بیرجند
 3. بررسی کانی‌شناسی- سنگ‌شناسی اسکارن‌ها و مرمرهای مرتبط با افیولیت نی‌ریز
 4. بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیائی هاله دگرگونی توده گرانیتوئیدی قهرود
 5. زمین شناسی و پترولوژی افیولیت منطقه انارک (ایران مرکزی)
 6. زمین شناسی و پترولوژی افیولیت های شمال نائین
 7. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی شمال شهرکرد
 8. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی و نفوذی کوه های یخاب (شرق کاشان)
 9. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین شمال غرب صحنه (استان کرمانشاه)
 10. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی منطقه خور جندق (ایران مرکزی)
 11. زمین شناسی و پترولوژی سنگ های دگرگونی و آذرین منطقه شمال شرق گلپایگان
 12. زمین شناسی و پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه های افیولیتی سورک- زرو- اردان غرب استان یزد
 13. زمین شناسی، ژئوشیمی و پترولوژی شرق ارغش (نیشابور)
 14. زمین شناسی، کانی شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های اطراف روستای سنگ سفید، سبزوار (خراسان رضوی)
 15. زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ب‍زوار
 16. پترولوژی افیولیت‌های منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگهای اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ‌های اولترامافیک مافیک ملانژافیولیتی عشین- زوار
 17. پترولوژی و ژئوشیمی تشکیلات افیولیتی منطقه شیله گشاد (شمال شرق اسد آباد، تربت حیدریه)
 18. ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه سنگ های مناطق اطراف پطرو (جنوب فریمان)
 19. اکتشاف طلا در لیستونیت های جنوب بیرجند (چهار گوش مختاران)
 20. تحلیلی پترولوژیکی بر سنگ های دگرگونی شمال دریاچه زاینده رود با نگرشی بر پلی متامورفیسم
 21. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌- ل‍ی‍ت‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ک‍وه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (رزگ‌)
 22. زنجانبرها و مرمرهای محدوده جهق- کانی شناسی و پترولوژی اسکارن ‏‏‏‎‎‏‏‏‏ایران مرکزی (جنوب کاشان)
 23. فازهای دگرگونی در شیست های انارک
 24. کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی سنگ‌های دگرسان شده منطقه چادرملو (ایران مرکزی)
 25. مطالعات اکتشافی و بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمیایی، پترولوژیکی اندیس های کرومیت واقع در منطقه غرب چشمه سیر
 26. مطالعات اکتشافی و بررسیهای کانیشناسی و ژئوشیمیایی و پترولوژیکی در محدوده اندیسهای کرومیت واقع در مناطق خاوری چشمهسیر
 27. مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی توف های زئولیتی شده سازند کرج در شرق تهران
 28. مطالعات زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی سری تنورجه، شمال شرق کاشمر
 29. مطالعات زمین شناسی و پترولوژیکی توده های نفوذی سهیل پاکوه گلشکنان (شمال نائین)
 30. مطالعات کانی شناسی و پترولوژیکی مجموعه های آذرین- تبخیری گنبدهای نمکی زاگرس بلند (استان چهار محال و بختیاری)
 31. مطالعات پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی و پرلیتی منطقه فران
 32. مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی تودههای گرانیتوئیدی برمانی و سرخر واقع در سنگان، خواف (خراسان رضوی)
 33. مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه های آتشفشانی منطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی پرلیت منطقه
 34. مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ های نفوذی کوه میش کاشمر
 35. مطالعات ژئوشیمیایی، ترمودینامیک و ژنز تیتانومگنتیت های موجود در افیولیت ملانژهای شمال غرب ریوش، کاشمر
 36. مطالعات کانی شناسی، پترولوژی و اکتشافات ژئو شیمیایی در منطقه شرق کیبرکوه (جنوب غرب خواف)
 37. مطالعات کانی شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی منطقه عبث آباد
 38. مطالعه آلتراسیون هیدرو ترمال در سرخ شاد، شمال غرب عشین، ایران مرکزی
 39. مطالعه دگرگونی درجه بسیار پایین سنگ های ولکانیک شمال شرق کوهپایه (استان اصفهان)
 40. مطالعه زمین شناسی و پترولوژی توده نفوذی شمال الیگودرز
 41. مطالعه زمین شناسی و پترولوژی مجموعه شوشونیتی شمال معدن طالمسی، غرب انارک (شمال شرق استان اصفهان)
 42. مطالعه زمین‌شناسی و ژئوشیمی نواحی طلادار علی‌آباد و آلتره شده گردنه کوه سرخ در شمال کاشمر (استان خراسان)
 43. مطالعه سنگ شناختی و ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی کوه‌میش (جنوب سبزوار)
 44. مطالعه سنگ های دگرگونی ناحیه ای و توده های نفوذی منطقه ده نو (شمال غرب مشهد)
 45. مطالعه ولکانیسم پلیوکواترنر جنوب و جنوب غرب استان یزد با استفاده از پردازش ماهواره ای
 46. مطالعه ی پتروژنز لیستونیت ها در سنگ های الترامافیک شمال نایین (ایران مرکزی)
 47. مطالعه پترو گرافی نوار افیولیتی سبزوار فرو مد
 48. مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیسم پالئوزوئیک زیرین (سیلورین) در دره ابیانه (ابیانهسُه)
 49. مطالعه پترولوژی پتروگرافی و ژئوشیمی افیولیت ملانژ منطقه شمال غرب درح (جنوب شرق بیرجند) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی منطقه
 50. مطالعه پترولوژی پلاژیوگرانیت ها و سنگ های وابسته در افیولیت نائین
 51. مطالعه پترولوژی گرانیت آیرکان (شمال شرق استان اصفهان)
 52. مطالعه پترولوژی گرانیتوئیدهای شرق جندق (شمال شرق استان اصفهان)
 53. مطالعه پترولوژی، ژئوشیمی و خاک های کمیاب در توده های گرانیتوئیدی شمال، شمال شرق و شمال غرب الیگودرز با تأکید بر روی انکلاو توده ها
 54. مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی آلتراسیون هیدروترمال در منطقه رنگان (جنوب غرب اردستان)
 55. مطالعه پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی روستای کامه (جنوب شرق بجستان) با نگرشی ویژه بر پتانسیل پرلیت درمنطقه جنوب شرق بجستان
 56. مطالعه‌ زمین‌شناسی‌ و پترولوژی‌ مجموعه‌ شوشونیتی‌ منطقه‌ قلعه‌ خرگوشی‌ (سرو بالاـ غرب‌ استان‌ یزد)
 57. پترولوژی بازالت های دونین در منطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، استان اصفهان)
 58. پترولوژی دایک های صفحه‌ای افیولیت نائین (ایران مرکزی)
 59. پترولوژی دگرگونی اسکارن‌ها، در منطقه آورزمان غرب ملایر
 60. پترولوژی سنگ های آتشفشانی ائوسن در شمال منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان)
 61. پترولوژی سنگ های مافیک مجموعه ی دگرگونی گشت، شهرستان فومن-گیلان
 62. پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی گنبدهای نمکی جنوب استان چهارمحال و بختیاری
 63. پترولوژی سنگ های دگرگونی شمال شهرکرد
 64. پترولوژی سنگ های دگرگونی مجاورتی ناحیه تفت
 65. پترولوژی سنگ های دگرگونی منطقه خلج و توده نفوذی اطراف آن
 66. پترولوژی سنگ های دگرگونی افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)
 67. پترولوژی و خاستگاه ژئوتکتونیکی بازالت های پالئوزوئیک زیرین دره جهق (شرق روستای قهرود، جنوب کاشان)
 68. پترولوژی و پتروگرافی توده‌های نفوذی قلعه یقمیش غرب استان یزد
 69. پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت های دهشیر با تأکید بر آلتراسیون هیدروترمال وابسته (رودنژیتی شدن، لیستونیتی شدن)
 70. پترولوژی و ژئوشیمی توده نفلین سینیتی کلیبر و توده گابرو- پیروکسنیتی منطقه هشتسر- آذربایجان شرقی
 71. پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی ده‌نو (شمال شرق الیگودرز)
 72. پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی نیاسر کاشان
 73. پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی و دگرگونی مجاورتی شرق گردنه ملااحمد (فوداز)
 74. پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی چاه سالار (جنوب غرب نیشابور)
 75. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین دیاپیرهای کاج، رستم آباد، دشتک و دوآب (گنجان) در استان چهارمحال و بختیاری
 76. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال غرب نیشابور
 77. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال کوهپایه، شمال شرق اصفهان
 78. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری طالقان
 79. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جنوب غرب ندوشن، غرب یزد
 80. پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کهنوج
 81. پترولوژی پریدوتیت های گوشته افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)
 82. پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی غرب سورک (استان یزد)
 83. پترولوژی‌ توده‌ نفوذی‌ شرق‌ بروجرد
 84. پترولوژی‌ سنگ های‌ ولکانیک‌ و دگرگونی‌ منطقه‌ تکنارـ سربرج‌ ـ شمال‌غرب‌ کاشمر
 85. پترولوژی‌ مجموعه‌های‌ آذرین‌ آلکالن‌ سری‌ دزو در منطقه‌ حرجند (شمال‌ـ شمال‌شرق‌ کرمان)
 86. پترولوژی‌ پدیده‌های‌ لیستونیتی‌ شدن‌ در مجموعه‌های‌ آذرین‌ و رسوبی‌شرق‌ خوسف (جنوب‌ غربی‌ بیرجند)
 87. پترولوژی‌ گرانیتوئیدهای‌ منطقه‌ تکنار ـ سربرج‌ (شمال‌ غرب‌ کاشمر)
 88. پترولوژی سنگ های آذرین ترشیر شمال بردسکن و ارتباط آن ها با کانی سازی
 89. پترولوژی و زئوشیمی سنگ های دگرگونی جنوب شرق فریمان
 90. پترولوژی و ژئوشیمی تشکیلات افیولیتی منطقه شیله گشاد (شمال شرق اسد آباد، تربت حیدریه)
 91. پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی چاه‌یوسف گناباد
 92. پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای مافیک تا اسیدی در زون افیولیت ملانژهای جنوب شرق سلطانآباد سبزوار
 93. پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه سنگهای بازالتی خوش ییلاق (شرق استان گلستان)
 94. پترولوژی، ژئوشیمی و بررسی پتانسیل معدنی افیولیت های منطقه کوه سرخ (شمال کاشمر)
 95. پترولوژی، ژئوشیمی، دگرشکلی و دگرگونی سنگ‌های منطقه قلعه‌کاظم واقع در شمال شرق بروجرد ایران
 96. پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه خلج با گرایش ویژه به ارتباط بین دگرشکلی و دگرگونی
 97. پتروژنز و پترولوژی سنگ های دگرگونی شرق و جنوب شرق قنداب با نگرشی ویژه بر پتانسیل اقتصادی آندالوزیت شیست ها
 98. پتروژنز گرانیتوئیدها و انکلاوهای کوه هیمند (شمال غرب نطنز)
 99. پتروژنز، رخساره ها و مکانیسم فوران آتشفشان مارکوه، جنوب غرب قوچان
 100. پتروگرافی و پترولوژی سنگ های دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار)
 101. پتروگرافی و پترولوژی منطقه چیر (سوریان استان فارس) با تاکید بر گابروهای منطقه
 102. پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی ارسنجان (شمال شرق استان فارس)
 103. پتروگرافی‌ و پتروژنزکانسار سنگ‌ آهن‌ شهرک‌ تکاب
 104. پژوهش های سنگ شناختی اسکارن های منطقه شیرکوه استان یزد (ده بالا- باقی آباد)
 105. پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌
 106. پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دل‍ف‍ارد س‍ب‍زواران‌
 107. پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ک‍وه س‍رخ‌ (ک‍اش‍م‍ر) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌
 108. پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار
 109. ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی (آلتراسیون هیدروترمال) شمال شرق انارک (پتیار)
 110. ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی مناطق چاه گربه و پل خاوند (انارک)
 111. ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه سنگهای مناطق اطراف اره کمر (جنوب فریمان)
 112. کانی شناسی و ژئوشیمی زون های آلتراسیون هیدروترمال در کانسار مس سرچشمه
 113. کانی شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتش‌فشانی شمال شرق جاجرم و مقایسه عناصر کمیاب با منشاء اولیه بوکسیت منطقه
 114. منشاء گرانیت های کلاه قاضی و آنکلاوهای آن
 115. م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار
 116. هادی ولکانیک منطقه غرب عروسان کبودان ژئوشیمی سنگ پترولوژی و (جنوب چوپانان- شمال شرق اصفهان)
 117. بررسى پترولوژیکى و ژثوشیمى سنگ هاى آتشفشانى پالئوزوئیک زیربن شمال شرق ایران (شاهرود، رباط قره بیل و جنوب بجنورد)
 118. بررسی دگرگونی همبری توده های اسیدی منطقه ده نو
 119. بررسی زمین شناسی و پترولوژی توده نفوذی کلاه قاضی (جنوب-جنوب شرق اصفهان)
 120. بررسی زمین شناسی و پترولوژی توده های نفوذی گجد در ارتباط باولکانیت های اطراف دهکده گجد در جنوب غربی نائین
 121. بررسی زمین شناسی و پترولوژی سکانس افیولیتی صحنه (کرمانشاه)
 122. بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگ های دگرگونی ناحیه بروجرد با استفاده از پردازش داده های ماهواره لندست ۵
 123. بررسی زمین شناسی و پترولوژیکی افیولیت های پالئوزوئیک منطقه شمال وشمال شرق فریمان (شمال خاوری ایران
 124. بررسی زمین شناسی، پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی جنوب و شمال غرب زفرقند
 125. بررسی کانی شناسی سنگ شناسی اسکارن کوه آهن، منطقه دهشیر، استان یزد
 126. بررسی کانی شناسی، سنگ شناسی اسکارن ها، مرمرها و هورنفلس های حد فاصل میمه- قمصر( نوار ماکمایی ارومیه- دختر )
 127. بررسی های کانی شناسی و سنگ شناسی رودنژیت های مرتبط با افیولیت نائین
 128. بررسی ولکانیسم نئوژن- کواترناری شرق ایران (منطقه بیرجند،مورد سربیشه)
 129. بررسی ویژگی های پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده نفوذی زرین در شمال شرق اردکان (استان یزد)
 130. بررسی پترولوژی و پتروژنز گرانیتوئید ازغند (شهرستان کاشمر)
 131. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی تربت جام و هاله دگرگرنی اطراف آن
 132. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین منطقه چهار گنبد و شناسایی نواحی دگرسان با استفاده از پردازش رقومی
 133. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین و آلتراسیون های هیدروترمال وابسته، منطقه کشه (کوهستان کرکس)
 134. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های ولکانیک جنوب نائین و دامک علی آباد یزد
 135. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های گرانیتوئیدی و دگرگونی ناحیه ای کمپلکس توتک
 136. بررسی پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه نفوذی نیاسر، غرب کاشان
 137. بررسی پترولوژی ولکانیسم ائوسن در ورقه زمین شناسی ۰۰/۰۰۰ ۱/۱ فردوس ( جنوب خراسان )
 138. بررسی پترولوژیکی سنگ های آتشفشانی شمال باتلاق گاوخونی (استان اصفهان)
 139. بررسی پترولوژیکی توده های نفوذی سنوزوئیک در غرب دریاچه نمک (شمال غرب آران)
 140. بررسی پتروگرافی وژئو شیمی مجموعه افیولیتی آباده طشک (شمال غرب نیریز) با نگرشی ویژه بر قسمت های پایین توالی افیولیتی (بخش اولتراما فیک)
 141. بررسی ژئوشیمیایی زون های آلتره کانسار سرچشمه و نقش معدن کاری در پراکنش و انحلال پذیری فلزات سنگین
 142. بررسی ژئوشیمیایی و ژنتیکی سنگ های آذرین و دگرگونی و کانسار آهن منطقه سنگان خراسان
 143. بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمی افیولیت ملانژهای غرب فریمان
 144. بررسی های زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین جنوب بیرجند
 145. بررسی کانی‌شناسی- سنگ‌شناسی اسکارن‌ها و مرمرهای مرتبط با افیولیت نی‌ریز
 146. بررسی روابط بافتی و کانی شناسی متاپلیت های شمال غرب مشهد با نگرش ویژه بر ریز ساخت های بافتی
 147. بررسی سنگ شناختی و خاستگاه سنگ های آتشفشانی ائوسن در ورقه ۰۰/۰۰۰ ۱/۱ ابریشم رود
 148. بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)
 149. بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمی و کانسارزایی ولکانیک های پست افیولیتی در منطقه بین سبزوار تا قوچان (زرقان- کوه دوک)
 150. بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی پالئوسن- ائوسن منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد)
 151. بررسی پترولوژیکی گرانیتوئیدهای جنوب مشهد با نگرشی بر ژئوشیمی عناصر نادر خاکی
 152. بررسی پتروژنز سنگ‌های دگرگونی غرب و شمال غرب منطقه قنداب (جنوب شرق فریمان) با نگرش ویژه بر پتانسیل اقتصادی آندالوزیت شیست
 153. بررسی ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های ولکانیکی منطقه آق قلعه (جنوب غربی قوچان)
 154. بررسی ژئوشیمیایی و پترولوژی سنگ های گرانیتی منطقه کاریزنو، روستای چاهک (جنوب شرق فریمان، خراسان رضوی)، ایران
 155. بررسی های ژئوشیمیایی‌، پتروژنز و پتانسیل معدنی توده گرانیتوئیدی تربت‌جام (فیروزکوه)

پلاجریسم - نگارش ادبیات موضوع - چیستی ترجمه