ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری:
  1. بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد کارکنان بر رضایت شغلی
  2. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بانکی در بانک ...
  3. شناسایی عوامل موثر بر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در بانکداری الکترونیک با رویکرد فازی
  4. مدلسازی مهندسی رزیلینس با رویکرد مدیریت ایمنی به روش DEA ANP و TOPSIS
  5. ارائه روشی جهت پیشبینی و انتخاب سیاست مناسب نگهداری و تعمیرات تجهیزات نفتی به کمک داده کاوی
  6. ارائه مدل برنامهریزی ریاضی بهینه سازی پایدار سیاست نگهداری و تعمیرات با هدف افزایش رضایت، کاهش هزینه و توقف تولید
  7. ارائه مدل جهت بررسی نقشه اثرگذاری عوامل موثر بر موفقیت و شکست سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان های نفتی
  8. بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
  9. بررسی میزان کاربرد اصول ابداعی TRIZ در تسریع روند نوآوری و بهبود عملکرد سازمان های پژوهشی: به همراه مطالعه موردی

رشته مهندسی صنایع - اپلای، پذیرش و بورسیه تحصیلی - اورکید ORCID