• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری:

 • بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد کارکنان بر رضایت شغلی
 • بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بانکی در بانک ...
 • شناسایی عوامل موثر بر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در بانکداری الکترونیک با رویکرد فازی
 • مدلسازی مهندسی رزیلینس با رویکرد مدیریت ایمنی به روش DEA ANP و TOPSIS
 • ارائه روشی جهت پیشبینی و انتخاب سیاست مناسب نگهداری و تعمیرات تجهیزات نفتی به کمک داده کاوی
 • ارائه مدل برنامهریزی ریاضی بهینه سازی پایدار سیاست نگهداری و تعمیرات با هدف افزایش رضایت، کاهش هزینه و توقف تولید
 • ارائه مدل جهت بررسی نقشه اثرگذاری عوامل موثر بر موفقیت و شکست سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان های نفتی
 • بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
 • بررسی میزان کاربرد اصول ابداعی TRIZ در تسریع روند نوآوری و بهبود عملکرد سازمان های پژوهشی: به همراه مطالعه موردی