امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت استراتژی:
 1. هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره عرضه به منظور ارتقاء عملکرد
 2. احیای ادغام عمودی: انتخاب استراتژیک و تأثیرات عملکرد
 3. استراتژی های دانش برای نوآوری های محیطی: مطالعه ی موردی بر روی شرکت های تولیدی ایتالیایی
 4. استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین: تأثیرات آن بر روی عملکرد زنجیره تأمین و عملکرد شرکت
 5. انتخاب و برآورد ریسک پروژه‌های ساخت و ساز با استفاده از متدولوژی‌های AHP فازی و TOPSIS فازی
 6. آیا یکپارچه سازی اطلاعات در ریسک استراتژیک در کارت ارزیابی متعادل، ارزیابی ها و توصیه های استراتژی مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد؟
 7. اثر عوامل مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی بانک های نیجریه: قابلیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل تعدیل کننده
 8. بررسی اثرات رهبری استراتژیک سیستم اطلاعاتی بر مزایای سازمانی حاصل از چشم انداز نقش های استراتژیک مدیر ارشد اطلاعاتی

 1. Effect of Business Process Reengineering Factors on Organizational Performance of Nigerian banks: Information Technology Capability as the Moderating Factor.
 2. The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences.
 3. Knowledge strategies for environmental innovations: the case of Italian manufacturing firms.
 4. Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance.
 5. Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies.
 6. Does integrating strategic risk information in the balanced scorecard affect managers’ strategy evaluations and recommendations?
 7. Investigating the effects of IS strategic leadership on organizational benefits from the perspective of CIO strategic roles.
 8. Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance

پیش پروپوزال دانشگاهی - پیش پروپوزال غیر دانشگاهی - پروپوزال غیر دانشگاهی