ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی:
 1. استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برون سپاری خدمات و وارانتی
 2. بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی
 3. مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان
 4. مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
 5. بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمین کنندگان (صنعت )
 6. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS
 7. طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان
 8. شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی
 9. بررسی رابطه بین سبک های تفکر با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر
 10. بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت
 11. رابطه جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهر
 12. رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر
 13. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی و خلاقیت مدیران دبیرستان های شهرستان
 14. بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی
 15. مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکت های موفق ایرانی
 16. تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان
 17. تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
 18. تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی )
 19. بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
 20. بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان
 21. مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان
 22. ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان )
 23. طراحی مدل ترکیبی مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات
 24. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل
 25. مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکت ها
 26. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان
 27. مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری
 28. مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی
 29. بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان
 30. بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد سازمان از انعطاف پذیری (عملیاتی، مالی، ساختاری و تکنولوژیکی) مورد صنعت
 31. مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان
 32. تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان
 33. تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی
 34. تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان
 35. تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
 36. تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان
 37. ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
 38. بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان با عملکرد سازمان
 39. تدوین استراتژی کارآفرینی (موردی )
 40. ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)
 41. شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان (با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا )
 42. طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران
 43. تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان
 44. بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان
 45. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان .
 46. تاثیر رهبری تحول آفرین و ساختار سازمان
 47. تاثیر رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی
 48. رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان
 49. رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان
 50. ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC و TOPSIS
 51. مدیریت استراتژیک پروژه های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات درشرکت .
 52. سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای کووال
 53. مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه ها
 54. به کارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان
 55. طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسک و هزینه (موردی محصول )
 56. رابطه بین ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان
 57. رابطه بین ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها
 58. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش برند بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
 59. ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی
 60. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان
 61. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 62. ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی
 63. ارزیابی استراتژی جاری بانک پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP
 64. تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP
 65. شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان
 66. طراحی نظام جامع عملکرد با کارت امتیازی متوازن BSC
 67. ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان
 68. مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات درشرکت .
 69. سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی )
 70. بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
 71. طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی
 72. طراحی مدل بهینه انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات (صنعت )
 73. تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدل های EFQM,BSC,AHP
 74. بررسی رابطه بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد سازمان
 75. بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
 76. بررسی رابطه بین استراتژی رفتار سازمانی و عملکرد سازمان
 77. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک
 78. بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
 79. تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی (موردی )
 80. مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات درشرکت ...
 81. به کارگیری تئوری فازی در کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور ارزیابی استراتژی های جاری سازمان
 82. سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده از مدل تلفیقی BSC و AHP (مطالعه موردی بانک سامان)
 83. ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA
 84. شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده
 85. سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک (موردی)
 86. سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی)
 87. سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)
 88. سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)
 89. ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP
 90. شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 91. بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 92. شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیک سازمان
 93. تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP
 94. شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی استراتژی کارآفرینی
 95. بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) با استراتژی مدیریت دانش
 96. بررسی رابطه عوامل فرهنگی با استراتژی مدیریت دانش
 97. همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد
 98. همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری
 99. همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با فرهنگ سازمانی
 100. همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار
 101. همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی
 102. همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژی منابع انسانی با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 103. همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های کسب و کار
 104. همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های تجاری
 105. همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با فرهنگ سازمانی
 106. همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های بازاریابی
 107. همسو سازی و کمی سازی استراتژی تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 108. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیک سازمان
 109. بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
 110. تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در مدیریت استراتژیک بازار
 111. شناسایی و رتبه بندی موانع پیش روی اجرای موثر استراتژی ها
 112. تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی
 113. شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک
 114. اندازه گیری و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه
 115. شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP
 116. بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک شرکت
 117. بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بر اساس مدل معادلات ساختاری
 118. تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت در ایران
 119. بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار (Mobyle Payment)
 120. سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC (مطالعه موردی )
 121. تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در
 122. طراحی مدلی جهت اندازه گیری و تحلیل رضایتمندی مشتریان در بانکداری آنلاین

 

 1. The Effect of Information and communication technology expenditure on Employment in Industrial Countries
 2. The Effect of Information and communication technology expenditure on Economic Growth
 3. Cost of business start-up procedures and Employment
 4. Time required to start a business and economic growth
 5. business regulatory environment and economic growth
 6. business regulatory environment and employment
 7. business regulatory environment and inflation
 8. business regulatory environment and good governance
 9. good governance and unemployment
 10. Financial Development and Cost of business start-up procedures
 11. The Relationship of Establishing an Office Automation System and the Decision Making Quality of Towns of Tehran’s Education Organization Managers
 12. The Relationship between Managers’ leadership style and Employee Creativity using Sashkin Model
 13. The Relationships among Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Person-Organization Fit, and Organizational Identification in Fars Quality Cooperation.
 14. The Relationship between Organizational Structure and Employee Creativity
 15. The Relationships among Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Person-Organization Fit, and Organizational Identification in Fars Quality Cooperation.
 16. A Study of the Relation between Emotional Intelligence and Decision Making Style (Case Study:)
 17. The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management

 

 1. مقالات بیس ۲۰۱۳ :

 

 1. The intersection of justice and leadership: Testing a moderation model of contingent reward and interpersonal fairness
 2. Coordination practices in extreme situation
 3. Challenging the orthodoxy of value co-creation theory: A contingent view of co-production in design-intensive business services
 4. Like a phoenix from the ashes. A Weberian analysis of the charismatic CEO routinization
 5. Performance effects of cognitive heterogeneity in dual leadership structures in the arts: The role of selection system orientation
 6. The package logic: A study on value creation and knowledge flows
 7. Orchestrating R&D networks: Absorptive capacity, network stability, and innovation appropriability
 8. The organizational virtuousness of strategic corporate social responsibility: A case study of the Sri Lankan family-owned enterprise MAS Holdings
 9. Interaction effects of media and message on perceived complexity, risk and trust of innovative products
 10. Transferring HR concepts and practices within multi-national corporations in Romania: The management experience
 11. The tertius roles in a coopetitive context: The case of the European aeronautical and aerospace engineering sector
 12. The urban growth potential of second-generation migrant entrepreneurs: A sectoral study on Amsterdam
 13. Symbiotic ownership, cultural alignment, and firm performance: A test among international strategic alliances
 14. Analyzing determinants of value creation in domestic and cross border acquisitions in IndiaDisparate association between alliance social capital and the global pharmaceutical firm’s performance
 15. Proactive management of political risk and corporate performance: The case of Spanish multinational enterprises
 16. Export promotion programs: Their impact on companies’ internationalization performance and competitiveness
 17. The complexity of the business network context and its effect on subsidiary relational (over-) embeddedness
 18. Learning from exporting: The moderating effect of technological capabilities
 19. Geographic clustering and outward foreign direct investment
 20. MNE/NGO partnerships and the legitimacy of the firm
 21. The influence of managerial discretion, innovation and uncertainty on export intensity: A real options perspective
 22. The characteristics and stock-market performance of international joint ventures located in three host-country groups: An extension and empirical validation
 23. Knowledge translation through expatriates in international knowledge transfer
 24. The impact of increases in subsidiary autonomy and network relationships on performance
 25. Internationalization and firm performance of SMEs: The moderating effects of CEO attributes
 26. Sub-national institutions, firm strategies, and firm performance: A multilevel study of private manufacturing firms in Vietnam
 27. The impact of cultural differences on technology adoption
 28. An exploration of multinational enterprise knowledge resources and foreign
 29. Regional differences in a national culture and their effects on leadership effectiveness: A tale of two neighboring Chinese citie
 30. Overbidding in cross-border acquisitions: Misperceptions in assessing and valuing knowledge
 31. Global integration strategies of small and medium multinationals: Evidence from Taiwan
 32. Is cultural distance a bane or a boon for cross-border acquisition performance?
 33. International ambidexterity and firm performance in small emerging economies
 34. Language competencies, policies and practices in multinational corporations: A comprehensive review and comparison of Anglophone, Asian, Continental European and Nordic MNCs
 35. Liability-of-foreignness effects on job success of immigrant job seekers
 36. Pitting real options theory against risk diversification theory: International diversification and joint ownership control in economic crisis
 37. Antecedents and temporal dynamics of strategic divergence in multinational corporations: Evidence from Europe
 38. The influence of job demands and resources on repatriate career satisfaction: A relative deprivation perspective
 39. Constraints, internationalization and growth: A cross-country analysis of European SMEs
 40. Parent company benefits from reverse knowledge transfer: The role of the liability of newness in MNEs
 41. Using multiplicative neuron model to establish fuzzy logic relationships
 42. Fuzzy diffusion filter with extended neighborhood
 43. Fuzzy time series forecasting with a novel hybrid approach combining fuzzy c-means and neural networks
 44. A novel nonlinear programming approach for estimating CAPM beta of an asset using fuzzy regression
 45. Development of a framework for customer co-creation in NPD through multi-issue negotiation with issue trade-offs
 46. A novel approach for assessment of candidate technologies with respect to their innovation potentials: Quick innovation intelligence process
 47. Solving fuzzy multiple objective generalized assignment problems directly via bees algorithm and fuzzy ranking
 48. Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection
 49. A fuzzy rule based expert system for stock evaluation and portfolio construction: An application to Istanbul Stock Exchange
 50. Enhanced fuzzy clustering algorithm and cluster validity index for human perception
 51. An application of adaptive neuro fuzzy inference system for estimating the uniaxial compressive strength of certain granitic rocks from their mineral contents
 52. Fuzzy DIFACONN-miner: A novel approach for fuzzy rule extraction from neural networks
 53. A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection
 54. An algorithm for the solution of second order fuzzy initial value problems
 55. Ergodic distribution for a fuzzy inventory model of type (s, S) with gamma distributed demand
 56. New developments in uncertainty assessment and uncertainty management
 57. The role of seed money and threshold size in optimizing fundraising campaigns: Past behavior matters!
 58. Using agents to parallelize a medical reasoning system based on ontologies and description logics as an application case
 59. A diagnosis framework for identifying the current knowledge sharing activity status in a community of practice
 60. An efficient genetic algorithm for solving the quay crane scheduling problem
 61. Hybridizing VNS and path-relinking on a particle swarm framework to minimize total flowtime
 62. Evaluating the integration of fuzzy logic into the student model of a web-based learning environment
 63. An empirical knowledge management framework for professional virtual community in knowledge-intensive service industries
 64. Genetic optimization of a vehicle fuzzy decision system for intersections
 65. Data mining using clinical physiology at discharge to predict ICU readmissions
 66. An adaptive approach to mining frequent itemsets efficiently
 67. A group trust metric for identifying people of trust in online social networks
 68. A genetic search of patterns of behaviour in OSS communities
 69. Data and knowledge visualization with virtual reality spaces, neural networks and rough sets: Application to cancer and geophysical prospecting data
 70. Vehicle routing problem with time windows considering overtime and outsourcing vehicles
 71. Decision support system for water distribution systems based on neural networks and graphs theory for leakage detection
 72. Palm vein recognition using adaptive Gabor filter
 73. Identification of trends from patents using self-organizing maps
 74. Forecasting nonnegative option price distributions using Bayesian kernel methods
 75. GRADIENT: Grammar-driven genetic programming framework for building multi-component, hierarchical predictive systems
 76. On the use of data filtering techniques for credit risk prediction with instance-based models
 77. The role of intelligent agents and data mining in electronic partnership management
 78. Reliability analysis of the complex mode indicator function and Hilbert Transform techniques for operational modal analysis
 79. Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper
 80. Robustness for a single railway line: Analytical and simulation methods
 81. Sequential manifold learning for efficient churn prediction
 82. Unsupervised and supervised learning to evaluate event relatedness based on content mining from social-media streams
 83. Decision support method for the design of embedded energy in autonomous microsystems
 84. Modelling group processes and effort estimation in project management using the Choquet integral: An MCDM approach
 85. Multimodal behavioral analysis for non-invasive stress detection
 86. Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery
 87. Local Models for data-driven learning of control policies for complex system
 88. Non-dominance and attitudinal prioritisation methods for intuitionistic and interval-valued intuitionistic fuzzy preference relations
 89. Automatic categorisation of comments in social news websites
 90. Machine learning for vessel trajectories using compression, alignments and domain knowledge
 91. A differential evolution approach for solving constrained min–max optimization problems
 92. On the empirical mode decomposition applied to the analysis of brain SPECT image
 93. Improved multilevel security with latent semantic indexing
 94. Using genetic algorithm based knowledge refinement model for dividend policy forecasting
 95. Using Wikipedia concepts and frequency in language to extract key terms from support documents
 96. A network intrusion detection system based on a Hidden Naïve

افیلیشن - ویراستاری -  بیان مسئله در پروپوزال