امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 •  موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی:
 1. بررسی و تحلیل نقش و جایگاه نجیب‌الکیلانی در داستان نویسی اسلامی معاصر
 2. تصحیح نسخه خطی ارشاد الهادی از سعدالدین مسعودبن عمربن عبداله تفتازانی
 3. تحلیل در یافت های زیبایی‌شناسی در تفسیر کشاف زمخشری
 4. ترجمه کتاب المعنی و ظلال المعنی همراه با تحقیقی بر اهم مباحث کتاب
 5. پیشگمان نهضت دفاع از حقوق زن در ادبیات معاصر مصر
 6. بررسی شعر سیاسی عربی در صدر اسلام
 7. عناصر فرهنگ عامیانه در شعر مقاومت فلسطین (احمد دحبور، توفیق زیاد، سمیح قاسم)
 8. رویکرد تأملی در اشعار محمود درویش
 9. جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی
 10. کارکرد عوامل انسجام متنی در خطبه های نهج البلاغه (بر اساس الگوی نقش گرای هالیدی)
 11. بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان
 12. حسان بن ثابت و نقش وی در جامعه اسلامی
 13. بینامتنیت داستان های انبیا درقرآن با شعر معاصر عربی (بعد از جنگ جهانی دوم باتکیه بر دواوین شاعران برجسته کشورهای عراق، فلسطین، مصر، سوریه ولبنان)
 14. خاندان رسالت در آینه شعر ازری
 15. روش نحوی ابوحیان در تفسیر قرآن
 16. شرح حال و افکار ابن هانی اندلسی
 17. التحقیق و تصحیح لمخطوطه دلیل‌الهدی علی قطرالندی و بل‌الصدی لابن هشام
 18. آراء سیاسی– اجتماعی معروف رصافی
 19. جمعیت آپولو و تاثیر آن در ادبیات معاصر عرب
 20. نقش دین در آثار جبران خلیل جبران
 21. تاثیر صوری و معنوی قرآن و حدیث بر شعر شاعران شیعه عرب با ملاحظه شرایط مذهبی در دوره عباسی اول
 22. شناخت، بررسی و معرفی شخصیت، آثار و افکار امین الریحانی
 23. خلیل مطران خاتم مکتب کلاسیک، فاتح مکتب رومانتیک
 24. بررسی مدح و ذم در قرآن و اسالیب آن دو
 25. مرگ و زندگی در شعر ابوالعلای معری
 26. نگاهی نو به نحو عربی در پرتو آرای مخزومی
 27. مقایسه تصویرگری‌های حماسی فردوسی و متنبی
 28. اسلوب قصر در دیوان متنبی
 29. بررسی و تحلیل مقایسه‌ای حکمت در شعر متنبی و احمد شوقی
 30. تحلیل ادبی داستان های قرآن داستان حضرت نوح (ع)، حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع)
 31. شخصیت ادبی ابن العمید و تاثیر وی در نثر عربی
 32. اسلوب کنایه در دیوان متنبی
 33. بررسی مضامین شعری ابن نباته
 34. اطروحه اعدت لتیل شهاده الماجستیر فی الغه العربیه و آداب ها دراسه مضامین المتنبی الاجتماعیه
 35. اسلوب تاکید با حروف در زبان عربی با شواهد قرآنی
 36. جایگاه مکتب دیوان در ادبیات نوین مصر
 37. الاسماء الحسنی مطالعه لغوی– معنایی
 38. بررسی و تحلیل خطبه قاصعه و پیوند آن با زمینه‌های سیاسی اجتماعی کوفه
 39. تاریخ و بررسی نقد ادبی در دوره عباسی
 40. درآمدی بر استعاره در نهج‌البلاغه
 41. بررسی جزءهای ۲۶ و ۲۷ تفسیر بیضاوی همراه با شرح حال و شیوه تفسیری مولف
 42. شرح حال و افکار و آثار دعبل بن علی خزاعی شاعر نامی شیعی
 43. آموزش مکالمه عربی به روش جدید برای فارسی زبانان
 44. بررسی شرح حال ابن ابی الحدید و ترجمه و شرح قصاید علویات سبع
 45. شرح و ترجمه و اعراب و تصحیح و ذکر منابع و ماخذ عبارات عربی کتاب التوسل الی الترسل و نقد نظرات متن
 46. رساله‌ها و بررسی اسنادی آیات و احادیث
 47. شرح احوال دیک الجن و بررسی سبک شعری او و ترجمه و شرح شیعیات شاعر
 48. مقایسه مکتب کلاسیک نو در شعر عربی و فارسی معاصر
 49. شعر صوفی و ویژگی های آن از قرن هفتم تا نهم هجری
 50. وسایل الرسائل و دلائل الفضائل، ج. اثر نورالدین منشی
 51. اسالیب شعری عرب در دفاع از اهل بیت پیامبر علیهم‌السلام تا اواسط قرن دوم
 52. بررسی مباحث صرفی، نحوی و بلاغی در صحیفه سجادیه
 53. روش‌های نقد ادبی معاصر عربی و ارزیابی آن
 54. فقر و جهل در اشعار شاعران معاصر مصری
 55. شعر تاملی در ادبیات عربی معاصر
 56. تاثیر منفی ادبیات غرب در اسلوب ها و مضامین ادبیات داستانی مصر
 57. بررسی آثار و احوال حافظ ابراهیم
 58. تحقیق و تحلیل پیرامون استفهامات قرآنی از نظر ادبی و بلاغی
 59. نقد و بررسی عوامل موثر در نگارش تاریخ ادبیات عرب در عصر معاصر
 60. ابوالقاسم الشابی و اغیازه الی المذهب الرومانتیکی
 61. مقایسه بین متنبی و خاقانی در شعر فخر
 62. بررسی و نقد مدایح نبوی احمد شوقی
 63. جمیل صدقی الزهاوی و جایگاه او در شعر معاصر عربی
 64. اسلوب نفی در قرآن کریم
 65. تصویرگری پدپده‌های آسمانی در قرآن کریم
 66. پدیده تضمین در قرآن
 67. نقد و تحلیل شعر معروف الرصافی
 68. نقد و تحلیل اشعار ابن فارض
 69. تحلیل آراء نقدی و ادبی و شعری ابن ابی الحدید
 70. تحلیل نحو- بلاغی وقف و ابتدا در قرآن کریم
 71. بررسی تحول ادبیات معاصر الجزایر ۱۹۲۵-۱۹۷۵
 72. عناصر ادبی و هنری در داستان های تفسیر (فی ظلال القرآن)
 73. شعر عبدالوهاب بیاتی و ناظم حکمت در آیینه‌ی ادبیات تطبیقی
 74. مباحث ادبی در تفسیر المیزان
 75. مضامین اجتماعی در شعر معاصر عرب
 76. موضوعات و ویژگی های فنی ادبیات زندان از آغاز تا عصر حاضر در ادبیات عربی
 77. رثای امام خمینی (ره) در شعر عربی معاصر
 78. امثال و حکم نهج البلاغه و معادل های فارسی آن
 79. التصحیح و التحقیق و التعلیق لمخطوطه شرح قطرالندی و بل‌الصدی
 80. التصحیح و التحقیق و التعلیق لمخطوطه شرح قطرالندی و بل‌الصدی
 81. بررسی رئالیسم در ادب واقعی انتقادی نجیب محفوظ
 82. الاتجاه القرآنی فی الشعر اکلاسیکی الحدیث
 83. ویژگی ها و عناصر موضوعی، فنی و فکری در شعر مقاومت فلسطین از ... تا سال پنجم انتفاضه
 84. تحلیل انتقادی نمایشنامه اسلامی در ادبیات معاصر عربی
 85. دور الایات القرانیه و مفاهیمها فی اشعار السید الحمیری
 86. مطالعه و تحقیق در اشعار حکمت آمیز دوره جاهلی عرب
 87. دراسه لحیاه سفیان العبدی الشاعر و جهات نظره تجاه اهل البیت (ع)
 88. بررسی زبان عربی در ایران تا حمله مغول
 89. تصوف، در ادب میخائیل نعیمه
 90. سیری در نثر معاصر عربی در مصر
 91. بررسی افکار، اثار و احوال مصطفی المنفلوهی
 92. التصحیح و التحقیق و التعلیق لمخطوطه  (شرح قطرالندی و بل‌الصدی) "الثلث الاول"
 93. بحران سیاسی– اجتماعی انسان در ادبیات معاصر لبنان و سوریه
 94. نقد ادبی در کتاب الاغانی
 95. بررسی مکتب رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران
 96. حرکه تطور الخطابه فی الادب العربی من العصر الجاهلی حتی نهایه العصر الاموی: رساله اعدت لنیل شماده
 97. الماجستیر فی اللغه العربیه و آداب ها
 98. مباحث نحوی تفسیر کشاف
 99. منهج الدراسات اللغویه عند الطبرسی فی مجمع البیان
 100. وطنیات احمد شوقی
 101. تطور غزل در عصر اول عباسی
 102. تصحیح و تحقیق مخطوطه: “دلیل الهدی علی قطرالندی و بل الصدی لابن هشام” و هی تشتمل علی: مباحث الفاعل، النائب عن الفاعل، المنصوبات و المجرورات الی بدایه باب الاضافه
 103. مقایسه نظریات نحوی ابن مالک و جمهور نحویین در قالب معجم
 104. تصحیح و تحقیق نسخه خطی دلیل الهدی علی قطر الندی و بل الصدی لابن هشام (شامل مباحث: کلمه و اقسام آن، اعراب و بناء)
 105. سیر رمانتیسم در ادب الیاس ابو شبکه نقد و تحلیل
 106. اهل بیت (ع) از نگاه دینی و ادبی در شعر مهیار دیلمی
 107. بررسی نثر صوفیانه عربی از قرن دوم هجری تا پایان عصر عباسی
 108. بررسی ویژگی‌های ادبی و هنری سفرنامه‌های ابن جبیر و ابن بطوطه
 109. بررسی آثار، افکار و جایگاه محمد غنیمی هلال در ادبیات تطبیقی عربی
 110. بررسی و تحلیل نمادهای دینی در شعر شیعه در قرون نخستین (قرن اول تا پنجم هجری)
 111. تطور نحو تا پایان قرن دهم
 112. بررسی و تحلیل وصف در شعر ابن رومی
 113. وصف دردیوان محمدمهدی جواهری
 114. روش صحیح ترجمه از عربی به فارسی و نقد آن
 115. نقد و بررسی برابر نهاده‌های مفعول مطلق در برگردان های فارسی در قرآن کریم
 116. بررسی جایگاه و نقش محمود سامی بارودی در شعر معاصر عرب
 117. صور خیال در شعر متنبی
 118. تحلیل نحوی بلاغی اسالیب حذف و تقدیر در قرآن کریم
 119. الغزل و خصائصه عندالشریف الرضی
 120. ادب مهجر شاخه امریکای شمالی
 121. بررسی برخی نکات ادبی، معانی و بیان در سوره (اسراء تحقیقی در ادبیات معاصر عرب)
 122. تحقیق، تصحیح و اعراب گذاری عقود الجمان اثر جلال الدین عبدالرحمن سیوطی ادیب و دانشمند نامی قرن نهم و دهم هجری
 123. بررسی و تحلیل دیوان الانوارالقدسیه اثر مرحوم کمپانی و ترجمه آن
 124. ویژگی های شعر مهجر آمریکای‌شمالی
 125. شعر متعهد شیعه در عصر اموی
 126. انعکاس دین و مظاهر آن در رمان های نجیب محفوظ
 127. وصف در شعر جاهلی
 128. دیدگاه های فکری و اجتماعی توفیق الحکیم
 129. تحلیل داستان از زبان حیوانات در ادبیات عربی قدیم (تا پایان دوره عباسی) در چارچوب الگوی ساختارگرایی پراپ
 130. اداب عاشورا، بررسی نگرش، ارزش ها و مناسبات ظهور یافته در حماسه حسینی
 131. جایگاه عباس محمود العقاد در ادبیات معاصر عرب
 132. بررسی آثار و افکار جبران خلیل جبران
 133. نقد و بررسی آثار و آراء نقدی طه حسین در ادب عربی
 134. التحقیق و التصحیح لمخطوطه شرح، شرح قطرالندی و بل‌الصدی یشمل ابواب‌الجوازم و المعارف و النکرات و المبتدا و الخبر و النواسخ
 135. بررسی افکار و آثار و شرح حال جمیل بثینه
 136. حروف جر در قرآن کریم با رویکرد نحوی بلاغی
 137. تحلیل و ارزیابی فقه اللغه العربیه از دیدگاه زبانشناسی جدید
 138. زبان قرآن و مطابقت آن با قواعد عربی از حیث جنس، عدد و اعراب
 139. تحلیل و بررسی اسالیب اعتراض در قرآن
 140. تحلیل بدیعیه‌ی کفعمی در مقایسه با بدیعیه‌ی صفی‌الدین حلی
 141. ترجمه و تحقیق کتاب (النقد الادبی) اصوله و مناهجه اثر سیدقطب
 142. بررسی تطبیقی مسیح (ع) در شعر معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر شعر ادونیس و احمد شاملو)
 143. بررسی و نقد متون کتاب های درسی عربی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی و تأثیر این متون در آموزش
 144. تحلیل عناصر مقاومت در اشعار سمیح القاسم، سید حسن حسینی و قیصر امین پور
 145. التناص القرآنی فی روایات نجیب محفوظ الفلسفیه
 146. تحلیل، تبیین و طبقه‌بندی ظرفیت‌های نمایشی در دو کتاب “الب خ لاء” و “مقامات حریری”
 147. بررسی ویژگی‌های محتوایی و اسلوبی ادبیات کودکان در آثار نبیل سلیمان سلیمان خلف
 148. ترجمه و شرح نقد تقویم الید و تقویم اللسان کتاب ادب الکاتب ابن قتیبه
 149. ترجمه و تحقیق کتاب تلخیص البیان فی مجازات القرآن از شریف رضی از سوره مبارکه طه تا پایان قرآن
 150. ترجمه و شرح بخشی از «البیان و التبیین» اثر جاحظ
 151. بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از خطبه ۱۲۱ تا ۱۸۰
 152. شرح لغات غریب نهج البلاغه بخشی از نامه ها و وصایای امام علی (ع)
 153. بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه «شصت خطبه اول»
 154. شرح لغات غریب نهج البلاغه بخش کلمات قصار و عهدنامه
 155. شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «حرف همزه و باء»
 156. ترجمه و شرح و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «حروف تاء و ثاء و جیم »
 157. ترجمه‌ و شرح‌ ابنیه‌ الافعال‌ و ابنیه‌ الاسماء کتاب‌ ادب‌ الکاتب‌ ابن‌ قتیبه‌ دینوری‌
 158. تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران» از حرد تا پایان زین
 159. ترجمه و شرح بخشی از کتاب المزهر فی علوم اللغه از علامه جلال الدین سیوطی
 160. ترجمه و تحقیق کتاب ینابیع المعاجز و اصول الدلائل
 161. شرح لامیه العرب و لامیه العجم شنفری و طغراتی
 162. ترجمه و شرح باب پنجم کتاب مغنی اللبیت عن کتب الاعاریب
 163. کمیت بن زید اسدی همراه با شرح گزیده ای از هاشمیات
 164. شرح گزیده هایی از: اشعار اسلامی حسان بن ثابت انصاری
 165. شرح حال مختصری از سید حمیری و ابن فارض و شرح قسمتی از اشعار آن دو
 166. بررسی احوال و نقد آثار و شرح بعضی از قصاید خلیل مطران
 167. فرهنگ اصطلاحات نظامی (عربی به فارسی)
 168. ترجمه و تحقیق کتاب تلخیص البیان اثر شریف رضی تا آغاز سوره مبارکه طه
 169. شرح حال و گزیده ای از اشعار شریف رضی (ره)
 170. شرح لغات غریب «نهج البلاغه بخش نامه های حضرت علی (ع) به معاویه»
 171. اعلال و ابدال
 172. شرح احوال و آثار بارودی و شرح و ترجمه گزیده ای از ابیات وی
 173. بررسی کنایه در نهج البلاغه
 174. تشبیه در نهج البلاغه
 175. جلوه های مجاز در نهج البلاغه
 176. صفی الدین حلی و ترجمه موشحات وی
 177. شعر حماسی شیعه در قرن اول هجری
 178. بررسی‌ شخصیت‌ منصور نمری‌ و جمع‌ آوری‌ اشعار وی‌
 179. ترجمه‌ و شرح‌ و نقد باب‌ المعرفه‌ کتاب‌ ادب‌ الکاتب‌ ابن‌ قتیبه‌
 180. تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌: المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌ (از آغاز کتاب تا پایان حرج)
 181. تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب:‌ المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌ (از عربی تا پایان کنز)
 182. تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌: المفردات‌ الفاظ‌ القران‌، علامه‌ راغب‌ اصفهانی‌
 183. تحقیق‌ و تصحیح‌ کتاب:‌ المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌ (از سبب‌ تا عرم‌)
 184. بررسی‌ و شرح‌ و تحقیق‌ جزء دوم‌ کتاب‌: البیان‌ و التبیین‌
 185. بررسی‌، شرح‌ و تحقیق‌ بخشی‌ از کتاب:‌ البییان‌ و التبیین‌ جاحظ‌
 186. بررسی‌ و شرح‌ و تحقیق‌ قسمتی‌ از جزء اول‌ کتاب:‌ البیان‌ و التبیین‌
 187. ترجمه و شرح و تحقیق گزیده ای از زهدیات ابی العتاهیه
 188. ترجمه و تحقیق و شرح بخش دوم از جزء سوم کتاب البیان و التبیین
 189. بررسی و شرح و تحقیق و ترجمه جلد چهارم کتاب البیان و التبیین
 190. ترجمه و شرح و تحقیق نیمه اول از جزء سوم کتاب البیان و التبیین
 191. شرح و تحقیق و ترجمه کتاب الراء از اساس البلاغه زمخشری
 192. شرح و ترجمه و تحقیق کتاب الزاء والسین از اساس البلاغه زمخشری
 193. نشاه اوزان الشعرالعربی و تطورها
 194. بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه از خطبه ۶۳ تا ۱۲۰
 195. بررسی‌ و تبیین‌ مشکلات‌ اعراب‌ نهج‌البلاغه‌ (از خطبه‌ ۱۸۰ تا ۲۳۹)
 196. المدائح‌النبویه‌ لأهم‌الشعراءفی‌ عصر صدرالاسلام‌
 197. ترجمه‌ و تحقیق‌ کتاب‌ سقیفه‌ و فدک‌اثر ابوبکراحمدبن‌ عبدالعزیزجوهری‌
 198. شرح‌، تحقیق‌ و ترجمه‌ نوع‌ سی‌ام‌ تا نوع‌ چهلم‌ از کتاب‌ المزهرفی‌علوم‌اللغه‌ و انواع ها
 199. عبدالمنعم‌الفرطوسی‌: حیاته‌ و ادبه‌ (شرح‌ حال‌ و نقد آثار ادبی‌ شیخ‌ عبدالمنعم‌ فرطوسی
 200. ابوتمام فی ایران)
 201. شرح، ترجمه و تحقیق «المزهر فی علوم اللغه و انواع ها » نوع پانزدهم تا بیست و نهم
 202. شرح، تحقیق و ترجمه کتاب «المزهر فی علوم اللغه و انواع ها » از جلال الدین سیوطی از آغاز «نوع چهلم» تا «بیان جمع هایی که مفردی از لفظ خود ندارند»
 203. شعرالتشیع زمن الحمدانیین
 204. مصطفی جمال الدین زندگانی و اشعار او در مهجر
 205. شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «کتاب الشین»
 206. المقامه نشأت ها و دراسه مقارنه بین الحریری و الحمیدی
 207. داستان کوتاه در ادبیات معاصر
 208. بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه
 209. بررسی و شرح و تحقیق و ترجمه کتاب المزهر فی علوم اللغه و انواع ها
 210. الحب فی الادب الاندلسی
 211. المدائح النبویه فی عصرالانحطاط
 212. بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از نامه ۶۱ تا آخر
 213. وجوه اعرابی مستخرج از وجه معنی در تفسیر مجمع البیان
 214. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 215. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان, ازآیه ۳ سوره مائده تا انتهای آیه ۱۰۳ سوره مائده
 216. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان {از سوره انعام آیه۹۹ تا سوره اعراف آیه ۸۹}
 217. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان «للطبرسی» (من الآیه ۱۰۴ من سوره المائده الی الآیه ۹۸ من سوره الانعام)
 218. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 219. تحقیق و شرح شواهد شعری تفسیر مجمع البیان (از آیه ۹ سوره توبه تا آخر آیه ۹۸ سوره یونس)
 220. وجوه اعرابی استخراج شده از وجه معنی در تفسیر مجمع البیان (از جزء ۲۰ تا آخر قرآن کریم)
 221. وجوه اعرابی استخراج شده از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با کتب نحوی دیگرش
 222. تحقیق و شرح شواهد شعری تفسیر مجمع‌البیان (از آیه ۹۹ سوره یونس تا آیه ۱۲ سوره یوسف)
 223. بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی در شهر شیراز
 224. بررسی شعر معاصر فلسطین (در اشعار محمود درویش و سمیح القاسم)
 225. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 226. تحقیق و شرح شواهد شعری مجمع‌البیان
 227. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 228. استخراج وجوه إعرابی تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی زمخشری در دیگر کتب نحوی وی و آراء سائر معربان قرآن کریم (جزء دوم، سوره بقره، آیه ۲۵۴– ۱۴۳)
 229. پژوهشی در اشعار جاهلیین و مخضرمین به منظور یافتن شواهد دیگری برای کتاب غریب القرآن فی شعر العرب
 230. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 231. تعهد در اشعار معروف الرصافی
 232. تحقیق و شرح شواهد کشاف زمخشری از سوره فاتحه الکتاب تا پایان سوره بقره
 233. استخراج وجوه اعرابی تفسیر کشاف زمخشری همراه با مقایسه آراء نحویش در این تفسیر با سایر کتب نحویش
 234. گفتگو در قرآن کریم
 235. بررسی شکل گیری شعر نو در ادبیات فارسی و عربی با تکیه بر اشعار نیما یوشیج و بدر شاکر السیاب
 236. بررسی جوانب ادبی و لغوی شعر مهیار راجع به اهل بیت (ع)
 237. استخراج وجوه اعرابی تفسیر کشاف زمخشری همراه با مقایسه آراء نحویش در این تفسیر با سایر کتب نحویش
 238. نقد اجتماعی در آثار جبران خلیل جبران
 239. استخراج و شرح آراء کوفیان از دیوان متنبی در شرح تبیان از علامه عکبری
 240. وجوه اعرابی مستخرج از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحویش در سایر کتاب هایش و آراء دیگر نحویون
 241. بررسی وجوه بیانی در امثال و حکم قرآن
 242. شرح شواهد مجمع البیان (ازآیه ۸۹ سوره اعراف تا آیه ۹ سوره توبه)
 243. شرح و بررسی بلاغی رسائل قابوس بن و شمگیر
 244. ضرورت های شعری و بررسی آن در دیوان متنبی
 245. بررسی امثال در مقامات حریری
 246. تحلیل و بررسی مشکلات نحوی صحیفه ی سجادیه
 247. أسلوب التفات در قرآن کریم
 248. استعاره در شعر مهجر
 249. مضامین اجتماعی در آثار امین الریحانی با توجه به سبک ادبی
 250. القیم الأخلاقیه فی شعر الصعالیک
 251. امام علی (ع) در شعر عباسی (تحلیل و تطبیق)
 252. تشبیه و استعاره در سه کتاب طه حسین: الایام- علی هامش السیره- اسلامیات
 253. وصف طبیعت در شعر ابن الرومی و ابن خفاجه اندلسی
 254. خوشبینی در شعر ایلیا ابو ماضی و محمد حسین شهریار
 255. بررسی نظریه های نحوی فراء در کتاب «معانی القرآن» و مقایسه آن با نظریه های بصریان هم عصر وی
 256. بررسی معادل های فارسی الفاظ قرآنی (جزء سوم)
 257. شرح شواهد شعری در تفسیر مجمع البیان لعلوم القرآن
 258. شیوه های بیانی نهج البلاغه از نظر نحوی در سه بخش مفعول مطلق ، حال و تمییز
 259. رابطه ادبیات و اخلاق در آثار میخائیل نعیمه
 260. هنر داستان کوتاه نزد فاطمه یوسف العلی نویسنده کویتی
 261. جلوه های بلاغی دعا در قرآن کریم
 262. شیوه های بیانی (نحوی) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبیه به لیس
 263. بررسی و تحلیل طنز در مقامات همدانی
 264. بررسی سیر تاریخی ترجمه افعال ناقصه و مقار به مشهور از عربی به فارسی (أصبح، کان، صار، مازال، کاد، عسی)
 265. اصول اخلاقی قرآنی در شعر زُهاد در عصر عباسی
 266. شرح شواهد بلاغی العمده (تشبیه و اشاره)
 267. شیوه های بیانی نهج البلاغه (مفعول فیه، استثناء، مفعول معه)
 268. استخراج آراء نحوی زمخشری از کتاب تفسیر کشاف و مقایسه آن با آراء وی در دیگر آثارش و آراء دیگر نحویان
 269. زندگینامه و اشعار سیاسی دکتر احمد وائلی
 270. شرح شواهد شعری مجمع البیان از آیه ۱۴ سوره لقمان تا آیه ۷۰ سوره صافات
 271. الفرس فی شعر ابی نواس
 272. دراسه آراء الفراء النحویه فی کتابه «معانی القرآن» و مقارنت ها مع آراء البصریین فی عصره «من أول سوره النساء حتی نهایه سوره الأنفال»
 273. اسالیب بیان در نهج البلاغه در بخش حروف مشبهه بالفعل و “لا” نفی جنس
 274. ترکیب و ترجمه ابیات عربی و بیان رابطه‌ی معنایی بین ابیات عربی و متن فارسی کتاب مرزبان نامه
 275. بررسی خطاهای نگارشی دانشجویان عربی مقطع لیسانس در دانشگاه اصفهان و کاشان
 276. طبیعت گرایی در شعر اندلس
 277. آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه
 278. شرح شواهد بلاغی کتاب العمده
 279. وصف طبیعت در شعر ذوالرمه
 280. شیوه‌های بیان نحوی نهج البلاغه، قسمت مبتدا و خبر مفرد
 281. بررسی وجوه بیانی در امثال و حکم قرآنی
 282. الوطنیه و الوحده فی شعر محمود درویش
 283. شرح الشواهد الشعریه فی تفسیر مجمع البیان (من سوره «ق» الی نهایه سوره «الحدید)
 284. استخراج وجوه اعرابی از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی زمخشری در کتابهای دیگرش و آراء سایر معربین قرآن کریم (جزء هفتم)
 285. وجوه اعرابی استخراج شده از تغییر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی اش درسایر کتبش و آراء سایر نحویین
 286. اسلوب های نحوی کلام در نهج البلاغه بخش مبتدا و خبر جمله و شبه جمله
 287. شرح الشواهد البلاغیه فی کتاب العمده (أبواب: التّتبیع، التّجنیس، التّصدیر، التّردید)
 288. شرح و تحلیل ده سروده نخست دیوان طغرایی اصفهانی
 289. یکصد و پنجاه مثل عربی و معادل های فارسی آن
 290. سیمای زن در امثال فارسی و عربی
 291. وعد و وعید و روش های آن در قرآن کریم «در قالب جملات خبری و انشایی»
 292. مقایسه دو شرح مشهور الفیه ابن‌مالک: شرح ابن‌عقیل و شرح سیوطی
 293. وجوه اعرابی تفسیر زمخشری و مقایسه آن با آراء او در سایر کتب نحویش و آراء سایر معربین قرآن کریم (من أول سوره النساء حتی نهایه سوره الأنفال)

رشته زبان و ادبیات عربی - رشته های گروه زبان های خارجی - ویژگی های مقاله بیس