• 01
 • 02
 • 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات عربی:

 • بررسی و تحلیل نقش و جایگاه نجیب‌الکیلانی در داستان نویسی اسلامی معاصر
 • تصحیح نسخه خطی ارشاد الهادی از سعدالدین مسعودبن عمربن عبداله تفتازانی
 • تحلیل در یافت های زیبایی‌شناسی در تفسیر کشاف زمخشری
 • ترجمه کتاب المعنی و ظلال المعنی همراه با تحقیقی بر اهم مباحث کتاب
 • پیشگمان نهضت دفاع از حقوق زن در ادبیات معاصر مصر
 • بررسی شعر سیاسی عربی در صدر اسلام
 • عناصر فرهنگ عامیانه در شعر مقاومت فلسطین (احمد دحبور، توفیق زیاد، سمیح قاسم)
 • رویکرد تأملی در اشعار محمود درویش
 • جایگاه جرجی زیدان در داستان نویسی معاصر عربی
 • کارکرد عوامل انسجام متنی در خطبه های نهج البلاغه (بر اساس الگوی نقش گرای هالیدی)
 • بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان
 • حسان بن ثابت و نقش وی در جامعه اسلامی
 • بینامتنیت داستان های انبیا درقرآن با شعر معاصر عربی (بعد از جنگ جهانی دوم باتکیه بر دواوین شاعران برجسته کشورهای عراق، فلسطین، مصر، سوریه ولبنان)
 • خاندان رسالت در آینه شعر ازری
 • روش نحوی ابوحیان در تفسیر قرآن
 • شرح حال و افکار ابن هانی اندلسی
 • التحقیق و تصحیح لمخطوطه دلیل‌الهدی علی قطرالندی و بل‌الصدی لابن هشام
 • آراء سیاسی اجتماعی معروف رصافی
 • جمعیت آپولو و تاثیر آن در ادبیات معاصر عرب
 • نقش دین در آثار جبران خلیل جبران
 • تاثیر صوری و معنوی قرآن و حدیث بر شعر شاعران شیعه عرب با ملاحظه شرایط مذهبی در دوره عباسی اول
 • شناخت، بررسی و معرفی شخصیت، آثار و افکار امین الریحانی
 • خلیل مطران خاتم مکتب کلاسیک، فاتح مکتب رومانتیک
 • بررسی مدح و ذم در قرآن و اسالیب آن دو
 • مرگ و زندگی در شعر ابوالعلای معری
 • نگاهی نو به نحو عربی در پرتو آرای مخزومی
 • مقایسه تصویرگری‌های حماسی فردوسی و متنبی
 • اسلوب قصر در دیوان متنبی
 • بررسی و تحلیل مقایسه‌ای حکمت در شعر متنبی و احمد شوقی
 • تحلیل ادبی داستان های قرآن داستان حضرت نوح (ع)، حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع)
 • شخصیت ادبی ابن العمید و تاثیر وی در نثر عربی
 • اسلوب کنایه در دیوان متنبی
 • بررسی مضامین شعری ابن نباته
 • اطروحه اعدت لتیل شهاده الماجستیر فی الغه العربیه و آداب ها دراسه مضامین المتنبی الاجتماعیه
 • اسلوب تاکید با حروف در زبان عربی با شواهد قرآنی
 • جایگاه مکتب دیوان در ادبیات نوین مصر
 • الاسماء الحسنی مطالعه لغوی معنایی
 • بررسی و تحلیل خطبه قاصعه و پیوند آن با زمینه‌های سیاسی اجتماعی کوفه
 • تاریخ و بررسی نقد ادبی در دوره عباسی
 • درآمدی بر استعاره در نهج‌البلاغه
 • بررسی جزءهای ۲۶ و ۲۷ تفسیر بیضاوی همراه با شرح حال و شیوه تفسیری مولف
 • شرح حال و افکار و آثار دعبل بن علی خزاعی شاعر نامی شیعی
 • آموزش مکالمه عربی به روش جدید برای فارسی زبانان
 • بررسی شرح حال ابن ابی الحدید و ترجمه و شرح قصاید علویات سبع
 • شرح و ترجمه و اعراب و تصحیح و ذکر منابع و ماخذ عبارات عربی کتاب التوسل الی الترسل و نقد نظرات متن
 • رساله‌ها و بررسی اسنادی آیات و احادیث
 • شرح احوال دیک الجن و بررسی سبک شعری او و ترجمه و شرح شیعیات شاعر
 • مقایسه مکتب کلاسیک نو در شعر عربی و فارسی معاصر
 • شعر صوفی و ویژگی های آن از قرن هفتم تا نهم هجری
 • وسایل الرسائل و دلائل الفضائل، ج. اثر نورالدین منشی
 • اسالیب شعری عرب در دفاع از اهل بیت پیامبر علیهم‌السلام تا اواسط قرن دوم
 • بررسی مباحث صرفی، نحوی و بلاغی در صحیفه سجادیه
 • روش‌های نقد ادبی معاصر عربی و ارزیابی آن
 • فقر و جهل در اشعار شاعران معاصر مصری
 • شعر تاملی در ادبیات عربی معاصر
 • تاثیر منفی ادبیات غرب در اسلوب ها و مضامین ادبیات داستانی مصر
 • بررسی آثار و احوال حافظ ابراهیم
 • تحقیق و تحلیل پیرامون استفهامات قرآنی از نظر ادبی و بلاغی
 • نقد و بررسی عوامل موثر در نگارش تاریخ ادبیات عرب در عصر معاصر
 • ابوالقاسم الشابی و اغیازه الی المذهب الرومانتیکی
 • مقایسه بین متنبی و خاقانی در شعر فخر
 • بررسی و نقد مدایح نبوی احمد شوقی
 • جمیل صدقی الزهاوی و جایگاه او در شعر معاصر عربی
 • اسلوب نفی در قرآن کریم
 • تصویرگری پدپده‌های آسمانی در قرآن کریم
 • پدیده تضمین در قرآن
 • نقد و تحلیل شعر معروف الرصافی
 • نقد و تحلیل اشعار ابن فارض
 • تحلیل آراء نقدی و ادبی و شعری ابن ابی الحدید
 • تحلیل نحو- بلاغی وقف و ابتدا در قرآن کریم
 • بررسی تحول ادبیات معاصر الجزایر ۱۹۲۵-۱۹۷۵
 • عناصر ادبی و هنری در داستان های تفسیر (فی ظلال القرآن)
 • شعر عبدالوهاب بیاتی و ناظم حکمت در آیینه‌ی ادبیات تطبیقی
 • مباحث ادبی در تفسیر المیزان
 • مضامین اجتماعی در شعر معاصر عرب
 • موضوعات و ویژگی های فنی ادبیات زندان از آغاز تا عصر حاضر در ادبیات عربی
 • رثای امام خمینی (ره) در شعر عربی معاصر
 • امثال و حکم نهج البلاغه و معادل های فارسی آن
 • التصحیح و التحقیق و التعلیق لمخطوطه شرح قطرالندی و بل‌الصدی
 • التصحیح و التحقیق و التعلیق لمخطوطه شرح قطرالندی و بل‌الصدی
 • بررسی رئالیسم در ادب واقعی انتقادی نجیب محفوظ
 • الاتجاه القرآنی فی الشعر اکلاسیکی الحدیث
 • ویژگی ها و عناصر موضوعی، فنی و فکری در شعر مقاومت فلسطین از ... تا سال پنجم انتفاضه
 • تحلیل انتقادی نمایشنامه اسلامی در ادبیات معاصر عربی
 • دور الایات القرانیه و مفاهیمها فی اشعار السید الحمیری
 • مطالعه و تحقیق در اشعار حکمت آمیز دوره جاهلی عرب
 • دراسه لحیاه سفیان العبدی الشاعر و جهات نظره تجاه اهل البیت (ع)
 • بررسی زبان عربی در ایران تا حمله مغول
 • تصوف، در ادب میخائیل نعیمه
 • سیری در نثر معاصر عربی در مصر
 • بررسی افکار، اثار و احوال مصطفی المنفلوهی
 • التصحیح و التحقیق و التعلیق لمخطوطه  (شرح قطرالندی و بل‌الصدی) "الثلث الاول"
 • بحران سیاسی اجتماعی انسان در ادبیات معاصر لبنان و سوریه
 • نقد ادبی در کتاب الاغانی
 • بررسی مکتب رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران
 • حرکه تطور الخطابه فی الادب العربی من العصر الجاهلی حتی نهایه العصر الاموی: رساله اعدت لنیل شماده
 • الماجستیر فی اللغه العربیه و آداب ها
 • مباحث نحوی تفسیر کشاف
 • منهج الدراسات اللغویه عند الطبرسی فی مجمع البیان
 • وطنیات احمد شوقی
 • تطور غزل در عصر اول عباسی
 • تصحیح و تحقیق مخطوطه: “دلیل الهدی علی قطرالندی و بل الصدی لابن هشام” و هی تشتمل علی: مباحث الفاعل، النائب عن الفاعل، المنصوبات و المجرورات الی بدایه باب الاضافه
 • مقایسه نظریات نحوی ابن مالک و جمهور نحویین در قالب معجم
 • تصحیح و تحقیق نسخه خطی دلیل الهدی علی قطر الندی و بل الصدی لابن هشام (شامل مباحث: کلمه و اقسام آن، اعراب و بناء)
 • سیر رمانتیسم در ادب الیاس ابو شبکه نقد و تحلیل
 • اهل بیت (ع) از نگاه دینی و ادبی در شعر مهیار دیلمی
 • بررسی نثر صوفیانه عربی از قرن دوم هجری تا پایان عصر عباسی
 • بررسی ویژگی‌های ادبی و هنری سفرنامه‌های ابن جبیر و ابن بطوطه
 • بررسی آثار، افکار و جایگاه محمد غنیمی هلال در ادبیات تطبیقی عربی
 • بررسی و تحلیل نمادهای دینی در شعر شیعه در قرون نخستین (قرن اول تا پنجم هجری)
 • تطور نحو تا پایان قرن دهم
 • بررسی و تحلیل وصف در شعر ابن رومی
 • وصف دردیوان محمدمهدی جواهری
 • روش صحیح ترجمه از عربی به فارسی و نقد آن
 • نقد و بررسی برابر نهاده‌های مفعول مطلق در برگردان های فارسی در قرآن کریم
 • بررسی جایگاه و نقش محمود سامی بارودی در شعر معاصر عرب
 • صور خیال در شعر متنبی
 • تحلیل نحوی بلاغی اسالیب حذف و تقدیر در قرآن کریم
 • الغزل و خصائصه عندالشریف الرضی
 • ادب مهجر شاخه امریکای شمالی
 • بررسی برخی نکات ادبی، معانی و بیان در سوره (اسراء تحقیقی در ادبیات معاصر عرب)
 • تحقیق، تصحیح و اعراب گذاری عقود الجمان اثر جلال الدین عبدالرحمن سیوطی ادیب و دانشمند نامی قرن نهم و دهم هجری
 • بررسی و تحلیل دیوان الانوارالقدسیه اثر مرحوم کمپانی و ترجمه آن
 • ویژگی های شعر مهجر آمریکای‌شمالی
 • شعر متعهد شیعه در عصر اموی
 • انعکاس دین و مظاهر آن در رمان های نجیب محفوظ
 • وصف در شعر جاهلی
 • دیدگاه های فکری و اجتماعی توفیق الحکیم
 • تحلیل داستان از زبان حیوانات در ادبیات عربی قدیم (تا پایان دوره عباسی) در چارچوب الگوی ساختارگرایی پراپ
 • اداب عاشورا، بررسی نگرش، ارزش ها و مناسبات ظهور یافته در حماسه حسینی
 • جایگاه عباس محمود العقاد در ادبیات معاصر عرب
 • بررسی آثار و افکار جبران خلیل جبران
 • نقد و بررسی آثار و آراء نقدی طه حسین در ادب عربی
 • التحقیق و التصحیح لمخطوطه شرح، شرح قطرالندی و بل‌الصدی یشمل ابواب‌الجوازم و المعارف و النکرات و المبتدا و الخبر و النواسخ
 • بررسی افکار و آثار و شرح حال جمیل بثینه
 • حروف جر در قرآن کریم با رویکرد نحوی بلاغی
 • تحلیل و ارزیابی فقه اللغه العربیه از دیدگاه زبانشناسی جدید
 • زبان قرآن و مطابقت آن با قواعد عربی از حیث جنس، عدد و اعراب
 • تحلیل و بررسی اسالیب اعتراض در قرآن
 • تحلیل بدیعیه‌ی کفعمی در مقایسه با بدیعیه‌ی صفی‌الدین حلی
 • ترجمه و تحقیق کتاب (النقد الادبی) اصوله و مناهجه اثر سیدقطب
 • بررسی تطبیقی مسیح (ع) در شعر معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر شعر ادونیس و احمد شاملو)
 • بررسی و نقد متون کتاب های درسی عربی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی و تأثیر این متون در آموزش
 • تحلیل عناصر مقاومت در اشعار سمیح القاسم، سید حسن حسینی و قیصر امین پور
 • التناص القرآنی فی روایات نجیب محفوظ الفلسفیه
 • تحلیل، تبیین و طبقه‌بندی ظرفیت‌های نمایشی در دو کتاب “الب خ لاء” و “مقامات حریری”
 • بررسی ویژگی‌های محتوایی و اسلوبی ادبیات کودکان در آثار نبیل سلیمان سلیمان خلف
 • ترجمه و شرح نقد تقویم الید و تقویم اللسان کتاب ادب الکاتب ابن قتیبه
 • ترجمه و تحقیق کتاب تلخیص البیان فی مجازات القرآن از شریف رضی از سوره مبارکه طه تا پایان قرآن
 • ترجمه و شرح بخشی از «البیان و التبیین» اثر جاحظ
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از خطبه ۱۲۱ تا ۱۸۰
 • شرح لغات غریب نهج البلاغه بخشی از نامه ها و وصایای امام علی (ع)
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه «شصت خطبه اول»
 • شرح لغات غریب نهج البلاغه بخش کلمات قصار و عهدنامه
 • شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «حرف همزه و باء»
 • ترجمه و شرح و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «حروف تاء و ثاء و جیم »
 • ترجمه‌ و شرح‌ ابنیه‌ الافعال‌ و ابنیه‌ الاسماء کتاب‌ ادب‌ الکاتب‌ ابن‌ قتیبه‌ دینوری‌
 • تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران» از حرد تا پایان زین
 • ترجمه و شرح بخشی از کتاب المزهر فی علوم اللغه از علامه جلال الدین سیوطی
 • ترجمه و تحقیق کتاب ینابیع المعاجز و اصول الدلائل
 • شرح لامیه العرب و لامیه العجم شنفری و طغراتی
 • ترجمه و شرح باب پنجم کتاب مغنی اللبیت عن کتب الاعاریب
 • کمیت بن زید اسدی همراه با شرح گزیده ای از هاشمیات
 • شرح گزیده هایی از: اشعار اسلامی حسان بن ثابت انصاری
 • شرح حال مختصری از سید حمیری و ابن فارض و شرح قسمتی از اشعار آن دو
 • بررسی احوال و نقد آثار و شرح بعضی از قصاید خلیل مطران
 • فرهنگ اصطلاحات نظامی (عربی به فارسی)
 • ترجمه و تحقیق کتاب تلخیص البیان اثر شریف رضی تا آغاز سوره مبارکه طه
 • شرح حال و گزیده ای از اشعار شریف رضی (ره)
 • شرح لغات غریب «نهج البلاغه بخش نامه های حضرت علی (ع) به معاویه»
 • اعلال و ابدال
 • شرح احوال و آثار بارودی و شرح و ترجمه گزیده ای از ابیات وی
 • بررسی کنایه در نهج البلاغه
 • تشبیه در نهج البلاغه
 • جلوه های مجاز در نهج البلاغه
 • صفی الدین حلی و ترجمه موشحات وی
 • شعر حماسی شیعه در قرن اول هجری
 • بررسی‌ شخصیت‌ منصور نمری‌ و جمع‌ آوری‌ اشعار وی‌
 • ترجمه‌ و شرح‌ و نقد باب‌ المعرفه‌ کتاب‌ ادب‌ الکاتب‌ ابن‌ قتیبه‌
 • تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌: المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌ (از آغاز کتاب تا پایان حرج)
 • تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب:‌ المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌ (از عربی تا پایان کنز)
 • تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌: المفردات‌ الفاظ‌ القران‌، علامه‌ راغب‌ اصفهانی‌
 • تحقیق‌ و تصحیح‌ کتاب:‌ المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌ (از سبب‌ تا عرم‌)
 • بررسی‌ و شرح‌ و تحقیق‌ جزء دوم‌ کتاب‌: البیان‌ و التبیین‌
 • بررسی‌، شرح‌ و تحقیق‌ بخشی‌ از کتاب:‌ البییان‌ و التبیین‌ جاحظ‌
 • بررسی‌ و شرح‌ و تحقیق‌ قسمتی‌ از جزء اول‌ کتاب:‌ البیان‌ و التبیین‌
 • ترجمه و شرح و تحقیق گزیده ای از زهدیات ابی العتاهیه
 • ترجمه و تحقیق و شرح بخش دوم از جزء سوم کتاب البیان و التبیین
 • بررسی و شرح و تحقیق و ترجمه جلد چهارم کتاب البیان و التبیین
 • ترجمه و شرح و تحقیق نیمه اول از جزء سوم کتاب البیان و التبیین
 • شرح و تحقیق و ترجمه کتاب الراء از اساس البلاغه زمخشری
 • شرح و ترجمه و تحقیق کتاب الزاء والسین از اساس البلاغه زمخشری
 • نشاه اوزان الشعرالعربی و تطورها
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه از خطبه ۶۳ تا ۱۲۰
 • بررسی‌ و تبیین‌ مشکلات‌ اعراب‌ نهج‌البلاغه‌ (از خطبه‌ ۱۸۰ تا ۲۳۹)
 • المدائح‌النبویه‌ لأهم‌الشعراءفی‌ عصر صدرالاسلام‌
 • ترجمه‌ و تحقیق‌ کتاب‌ سقیفه‌ و فدک‌اثر ابوبکراحمدبن‌ عبدالعزیزجوهری‌
 • شرح‌، تحقیق‌ و ترجمه‌ نوع‌ سی‌ام‌ تا نوع‌ چهلم‌ از کتاب‌ المزهرفی‌علوم‌اللغه‌ و انواع ها
 • عبدالمنعم‌الفرطوسی‌: حیاته‌ و ادبه‌ (شرح‌ حال‌ و نقد آثار ادبی‌ شیخ‌ عبدالمنعم‌ فرطوسی
 • ابوتمام فی ایران)
 • شرح، ترجمه و تحقیق «المزهر فی علوم اللغه و انواع ها » نوع پانزدهم تا بیست و نهم
 • شرح، تحقیق و ترجمه کتاب «المزهر فی علوم اللغه و انواع ها » از جلال الدین سیوطی از آغاز «نوع چهلم» تا «بیان جمع هایی که مفردی از لفظ خود ندارند»
 • شعرالتشیع زمن الحمدانیین
 • مصطفی جمال الدین زندگانی و اشعار او در مهجر
 • شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «کتاب الشین»
 • المقامه نشأت ها و دراسه مقارنه بین الحریری و الحمیدی
 • داستان کوتاه در ادبیات معاصر
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه
 • بررسی و شرح و تحقیق و ترجمه کتاب المزهر فی علوم اللغه و انواع ها
 • الحب فی الادب الاندلسی
 • المدائح النبویه فی عصرالانحطاط
 • بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از نامه ۶۱ تا آخر
 • وجوه اعرابی مستخرج از وجه معنی در تفسیر مجمع البیان
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان, ازآیه ۳ سوره مائده تا انتهای آیه ۱۰۳ سوره مائده
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان {از سوره انعام آیه۹۹ تا سوره اعراف آیه ۸۹}
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان «للطبرسی» (من الآیه ۱۰۴ من سوره المائده الی الآیه ۹۸ من سوره الانعام)
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 • تحقیق و شرح شواهد شعری تفسیر مجمع البیان (از آیه ۹ سوره توبه تا آخر آیه ۹۸ سوره یونس)
 • وجوه اعرابی استخراج شده از وجه معنی در تفسیر مجمع البیان (از جزء ۲۰ تا آخر قرآن کریم)
 • وجوه اعرابی استخراج شده از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با کتب نحوی دیگرش
 • تحقیق و شرح شواهد شعری تفسیر مجمع‌البیان (از آیه ۹۹ سوره یونس تا آیه ۱۲ سوره یوسف)
 • بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی در شهر شیراز
 • بررسی شعر معاصر فلسطین (در اشعار محمود درویش و سمیح القاسم)
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 • تحقیق و شرح شواهد شعری مجمع‌البیان
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 • استخراج وجوه إعرابی تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی زمخشری در دیگر کتب نحوی وی و آراء سائر معربان قرآن کریم (جزء دوم، سوره بقره، آیه ۲۵۴۱۴۳)
 • پژوهشی در اشعار جاهلیین و مخضرمین به منظور یافتن شواهد دیگری برای کتاب غریب القرآن فی شعر العرب
 • تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 • تعهد در اشعار معروف الرصافی
 • تحقیق و شرح شواهد کشاف زمخشری از سوره فاتحه الکتاب تا پایان سوره بقره
 • استخراج وجوه اعرابی تفسیر کشاف زمخشری همراه با مقایسه آراء نحویش در این تفسیر با سایر کتب نحویش
 • گفتگو در قرآن کریم
 • بررسی شکل گیری شعر نو در ادبیات فارسی و عربی با تکیه بر اشعار نیما یوشیج و بدر شاکر السیاب
 • بررسی جوانب ادبی و لغوی شعر مهیار راجع به اهل بیت (ع)
 • استخراج وجوه اعرابی تفسیر کشاف زمخشری همراه با مقایسه آراء نحویش در این تفسیر با سایر کتب نحویش
 • نقد اجتماعی در آثار جبران خلیل جبران
 • استخراج و شرح آراء کوفیان از دیوان متنبی در شرح تبیان از علامه عکبری
 • وجوه اعرابی مستخرج از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحویش در سایر کتاب هایش و آراء دیگر نحویون
 • بررسی وجوه بیانی در امثال و حکم قرآن
 • شرح شواهد مجمع البیان (ازآیه ۸۹ سوره اعراف تا آیه ۹ سوره توبه)
 • شرح و بررسی بلاغی رسائل قابوس بن و شمگیر
 • ضرورت های شعری و بررسی آن در دیوان متنبی
 • بررسی امثال در مقامات حریری
 • تحلیل و بررسی مشکلات نحوی صحیفه ی سجادیه
 • أسلوب التفات در قرآن کریم
 • استعاره در شعر مهجر
 • مضامین اجتماعی در آثار امین الریحانی با توجه به سبک ادبی
 • القیم الأخلاقیه فی شعر الصعالیک
 • امام علی (ع) در شعر عباسی (تحلیل و تطبیق)
 • تشبیه و استعاره در سه کتاب طه حسین: الایام- علی هامش السیره- اسلامیات
 • وصف طبیعت در شعر ابن الرومی و ابن خفاجه اندلسی
 • خوشبینی در شعر ایلیا ابو ماضی و محمد حسین شهریار
 • بررسی نظریه های نحوی فراء در کتاب «معانی القرآن» و مقایسه آن با نظریه های بصریان هم عصر وی
 • بررسی معادل های فارسی الفاظ قرآنی (جزء سوم)
 • شرح شواهد شعری در تفسیر مجمع البیان لعلوم القرآن
 • شیوه های بیانی نهج البلاغه از نظر نحوی در سه بخش مفعول مطلق ، حال و تمییز
 • رابطه ادبیات و اخلاق در آثار میخائیل نعیمه
 • هنر داستان کوتاه نزد فاطمه یوسف العلی نویسنده کویتی
 • جلوه های بلاغی دعا در قرآن کریم
 • شیوه های بیانی (نحوی) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبیه به لیس
 • بررسی و تحلیل طنز در مقامات همدانی
 • بررسی سیر تاریخی ترجمه افعال ناقصه و مقار به مشهور از عربی به فارسی (أصبح، کان، صار، مازال، کاد، عسی)
 • اصول اخلاقی قرآنی در شعر زُهاد در عصر عباسی
 • شرح شواهد بلاغی العمده (تشبیه و اشاره)
 • شیوه های بیانی نهج البلاغه (مفعول فیه، استثناء، مفعول معه)
 • استخراج آراء نحوی زمخشری از کتاب تفسیر کشاف و مقایسه آن با آراء وی در دیگر آثارش و آراء دیگر نحویان
 • زندگینامه و اشعار سیاسی دکتر احمد وائلی
 • شرح شواهد شعری مجمع البیان از آیه ۱۴ سوره لقمان تا آیه ۷۰ سوره صافات
 • الفرس فی شعر ابی نواس
 • دراسه آراء الفراء النحویه فی کتابه «معانی القرآن» و مقارنت ها مع آراء البصریین فی عصره «من أول سوره النساء حتی نهایه سوره الأنفال»
 • اسالیب بیان در نهج البلاغه در بخش حروف مشبهه بالفعل و “لا” نفی جنس
 • ترکیب و ترجمه ابیات عربی و بیان رابطه‌ی معنایی بین ابیات عربی و متن فارسی کتاب مرزبان نامه
 • بررسی خطاهای نگارشی دانشجویان عربی مقطع لیسانس در دانشگاه اصفهان و کاشان
 • طبیعت گرایی در شعر اندلس
 • آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه
 • شرح شواهد بلاغی کتاب العمده
 • وصف طبیعت در شعر ذوالرمه
 • شیوه‌های بیان نحوی نهج البلاغه، قسمت مبتدا و خبر مفرد
 • بررسی وجوه بیانی در امثال و حکم قرآنی
 • الوطنیه و الوحده فی شعر محمود درویش
 • شرح الشواهد الشعریه فی تفسیر مجمع البیان (من سوره «ق» الی نهایه سوره «الحدید)
 • استخراج وجوه اعرابی از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی زمخشری در کتابهای دیگرش و آراء سایر معربین قرآن کریم (جزء هفتم)
 • وجوه اعرابی استخراج شده از تغییر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی اش درسایر کتبش و آراء سایر نحویین
 • اسلوب های نحوی کلام در نهج البلاغه بخش مبتدا و خبر جمله و شبه جمله
 • شرح الشواهد البلاغیه فی کتاب العمده (أبواب: التّتبیع، التّجنیس، التّصدیر، التّردید)
 • شرح و تحلیل ده سروده نخست دیوان طغرایی اصفهانی
 • یکصد و پنجاه مثل عربی و معادل های فارسی آن
 • سیمای زن در امثال فارسی و عربی
 • وعد و وعید و روش های آن در قرآن کریم «در قالب جملات خبری و انشایی»
 • مقایسه دو شرح مشهور الفیه ابن‌مالک: شرح ابن‌عقیل و شرح سیوطی
 • وجوه اعرابی تفسیر زمخشری و مقایسه آن با آراء او در سایر کتب نحویش و آراء سایر معربین قرآن کریم (من أول سوره النساء حتی نهایه سوره الأنفال)