• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبانشناسی:

 • مقایسه حروف اضافه مکانی در فارسی و انگلیسی بر اساس زبانشناسی شناختی
 • مقایسه تطبیقی فرآیند های ساخت واژه بین مطالعات دانشمندان اسلامی و جدید
 • توصیف فرآیند واژه سازی موقتی (بافتی) در زبان فارسی
 • توصیف ساختمان دستوری زبان ترکمنی (براساس نظریه مقوله و میزان)
 • ترجمه و تحشیه دو بخش پایانی کتاب «زبانشناسی» نوشته دی.جی.ناپولی
 • تحلیل جامعه شناختی از سبک های گفتار در فارسی معاصر
 • مقایسه ی زبان گفتار و زبان نوشتار معاصر فارسی در چهار چوب واج شناسی
 • بررسی راهکارهای موافقت و مخالفت در گفتگوهای زبان فارسی و مقایسه آن با یافته های زبان انگلیسی
 • بررسی نمود جنسیت پنهان در مثنوی مولوی
 • بررسی مقابله ای سطوح مختلف زبانی بین گویش کرمانجی و فارسی معیار
 • قوم نگاری سخنرانی های مذهبی فارسی
 • توصیف زبانشناختی گونه جاهلی زبان فارسی در فیلم ها و برنامه های رادیو و تلویزیون (و مقایسه آن با فارسی معیار)
 • بررسی ساخت نحوی گویش «وزوان»
 • توصیف زبانشناسی گویش کاشان
 • بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به کودکان دو زبانه ترک
 • بررسی گویش میمه
 • توصیف ساختمان گویش کوهپایه
 • واژه نامه تخصصی دوزبانه زبانشناسی رایانه ای
 • بررسی تحولات دستورشناسی زبان فارسی
 • توصیف زبانشناختی لهجه بوشهری
 • بررسی و توصیف زبانشناختی گویش بهبهانی
 • بررسی واژه ها و اصطلاحات لهجه شیرازی از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و تطبیقی
 • توصیف زبانشناختی گویش کردی سنندجی
 • توصیف گویش لری ممسنی
 • بررسی زبانشناختی واژگان ادبیات داستانی با استفاده از ادبیات معاصر ایران
 • توصیف زبانشناختی گویش لری خسرو شیرینی همراه با مقابله واژگانی کوتاهی با زبان های فارسی
 • آماده سازی مواد متن درسی در زمینه دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گشتاری برای مقطع دبیرستان
 • بررسی آماری واژه های دخیل نو وارد در کتاب های درسی آموزش و پرورش مقاطع ابتدایی، راهنمایی و علوم انسانی دبیرستان
 • توصیف زبانشناختی گویش رفسنجانی
 • توصیف زبانشناختی گویش منطقه جرقویه (گرگویی یا ولایتی)
 • گردآوری و بررسی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پیشه های سنتی و صنایع دستی اصفهان
 • بررسی با هم آیی های زنجیری در ترجمه انگلیسی به فارسی مبتنی بر نظریه عمومی زبانشناسی
 • ارزیابی میزان تاثیر زبانشناسی در آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های استان مرکزی
 • بررسی‌ و شناخت‌ صورت های‌ مؤدبانه دربعضی‌ از جوامع‌ عمده‌استان‌ فارس‌
 • بررسی‌ متون‌ شعاری‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از دیدگاه‌ تحلیل‌ کلام‌
 • بررسی ورود واژه از زبان ترکی به فارسی و عوامل زبان شناختی موثر در آن
 • بررسی ویژگی های زبانشناختی و فرهنگی لهجه میبد
 • بررسی عوامل فرهنگی جامعه شناختی کلام در زبان فارسی نوجوان
 • بررسی مشکلات کودکان کرد زبان در یادگیری زبان فارسی
 • بررسی زبانشناختی عناصر انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل کلام بر مبنای متون داستانی
 • بررسی جنبه های نا مانوس زبان فارسی در فیلم های دوبله شده سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • توصیف زبانشناختی گویش بختیاری رایج در ایذه و حومه
 • زبان ورزش: بررسی گفتمانی متون گفتاری گزارش های ورزشی به زبان فارسی
 • واژنامه تخصصی توصیفی اصطلاحات گمرگی
 • مقایسه نظام آوایی زبان های فارسی و فرانسه
 • توصیف زبانشناختی گویش دهستان کوهستان
 • بررسی و شناخت خطاهای املایی دانش آموزان ابتدایی (پسرانه) از دیدگاه آواشناسی
 • یادگیری مقوله های کارکردی در زبان های فارسی و ارمنی توسط فراگیران آن زبان ها
 • مقایسه متنی «پیرمرد و دریا» اثر ارنست همینگوی با ترجمه فارسی نجف دریا بندری: رهیافتی در تحلیل کلام
 • نحو گویش مازندرانی (ساروی) در قالب نظریه اصول و پارامترهای چامسکی (۱۹۸۲ ،۱۹۸۶ ، ۱۹۹۲)
 • توصیف زبان شناختی گویش ترکی بن
 • توصیف زبان شناختی گویش لری (گونه دهلرانی)
 • توصیف زبانشناختی گویش خراسانی (گونه بجستانی)
 • ترجمه و تحشیه سه بخش آغازین کتاب «زبانشناختی»
 • سازماندهی آغازگر در متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم
 • سخن کاوی نقادانه از سر مقالات فارسی زبان بعد از جنگ تحمیلی
 • واکاوی زبانشناختی مطایبه در زبان فارسی
 • استعاره در زبان فارسی بر اساس زبان شناسی شناختی
 • نقش بینامتنیت در تکوین و تفسیر بوف کور صادق هدایت
 • بررسی ناگفته های گفتمان فارسی (مبتنی بر دو نمایشنامه فارسی معاصر)
 • توصیف زبانشناختی گویش لکی (نورآبادی) و بررسی موقعیت دو زبانگونگی آن
 • حرکت پرسش واژه در زبان فارسی در رویکرد زایشی
 • بررسی جا به جایی معنایی در گفتار روز فارسی
 • مطالعه ای بر مشخصه های گونه اصفهان و تاثیرقانون کم کوشی
 • بررسی وام گیری فارسی معاصر از زبان انگلیسی بر اساس زبان شناسی اجتماعی
 • بررسی فرآیند تبدیل در زبان فارسی
 • نسبیت زبانی و ترجمه