ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش آب:
 1. بهینه سازی حجم مخزن یک سد با استفاده از برنامه ریزی خطی
 2. بهینه سازی برداشت از مخزن یک سد با استفاده از برنامه ریزی خطی
 3. بهینه سازی حجم مخزن یک سد با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی
 4. بهینه سازی برداشت از مخزن یک سد با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی
 5. مدیریت مخزن سد با استفاده از مدل HECRESSIM
 6. شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از روش مونت کارلو
 7. مدل سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل M5
 8. شبیه سازی آبخوان دشت مرند (یا هر دشت دیگر) با MODFLOW
 9. بررسی سهم عوامل مختلف کاهش تراز آب دریاچه اورمیه
 10. تخصیص منابع آب حوضه ... با مدل Vensim
 11. مدلسازی بارش- رواناب حوضه ... با مدل ساکرامنتو
 12. مدلسازی بارش- رواناب حوضه ... با مدل SimHyd
 13. مدلسازی بارش- رواناب حوضه ... با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (پیش بینی جریان رودخانه)
 14. برآورد مقدار تبخیر و تعرق با استفاده از داده های هواشناسی و شبکه های عصبی مصنوعی
 15. مدل سازی جریان ورودی به مخزن سد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 16. کلاس بندی کیفیت آب های سطحی با استفاده از روش درخت تصمیم
 17. کلاس بندی کیفیت آب های زیرزمینی استفاده از روش درخت تصمیم
 18. ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در یک حوضه آبریز
 19. برآورد منطقه ای جریان های کم در یک رودخانه
 20. استفاده از روش سری های زمانی در مدل سازی جریان

رشته مهندسی عمران - پروپوزال چیست؟ - چیستی ترجمه