ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی:
 1. بررسی روش های کاهش نشست و تغییر شکل در اثر حفاری تونل های شهری
 2. بررسی روش های تحکیم خاک بر پایداری و تغییر شکل تونل های شهری
 3. بررسی روش های تحکیم خاک بر پایداری و تغییر شکل گودهای عمیق
 4. بررسی تاثیرات جنس و لایه بندی خاک بر پایداری گودهای شهری
 5. بررسی سازه های مدفون در خاک از دیدگاه پدافند غیر عامل
 6. بررسی اثرات زلزله بر مخازن مدفون در خاک
 7. بررسی روش های بهسازی لرزه ای خاک های نرم
 8. بررسی روش های پایدار سازی خاک اطراف فضاهای بزرگ زیر زمینی
 9. بررسی تاثیرات نوع خاک بر روش های پایدارسازی گودهای عمیق
 10. بررسی روش های پایدارسازی ترانشه های عمیق شهری
 11. بررسی تاثیرات زلزله بر تونل های شهری
 12. بررسی تاثیرات گودبرداری بر سازه های مجاور
 13. بررسی اثرات روانگرایی بر پی های عمیق
 14. بررسی اثرات اندرکنشی خاک و سازه در ساختمان های بلند
 15. بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه های مدفون
 16. بررسی روش های بهسازی لرزه ای خاک
 17. بررسی اثرات قطر و سربار تونل های شهری بر نشست سطحی زمین.
 18. بررسی اثرات نوع خاک بر روش حفاری و پایدار سازی تونل های شهری
 19. بررسی اثرات اندرکنش تونل های شهری بر یکدیگر
 20. بررسی اثرات آب های زیر زمینی بر پایداری گودهای عمیق
 21. بررسی اثرات آب های زیر زمینی بر پایداری تونل های شهری

رشته مهندسی عمران - نگارش پروپوزال - رشته خاک شناسی