ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری روانشناسی (اندازه گیری-روان سنجی)

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری روان سنجی:
 1. ویژگی‌های روان سنجی (اعتبار، روایی، تحلیل عاملی) مقیاس زوجی نسخه فارسی
 2. ویژگی‌های روان سنجی مقیاس خواندن واژگان
 3. ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌ی ارتباط معلم دانش آموز
 4. ویژگی‌های روان سنجی مقیاس قلدری در مدرسه
 5. بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون هوش فرهنگی
 6. بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس سرمایه اجتماعی درون خانوادگی در جامعه دانش آموزی
 7. بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون سرسختی و بررسی تفاوت های آن در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 8. بررسی ویژگی‌های روان سنجی ابزار کیفیت یادگیری در علوم رفتاری بر اساس رویکردهای جدید اندازه گیری (IRT)
 9. بررسی شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه سبک تصمیم گیری ملبورن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 10. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ۲۰ سوالی پنج عامل شخصیت IPIP کوچک
 11. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس‌های بالینی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا نوجوانان
 12. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه‌ی سلامت کودک (CHQ-PF28) در دانش آموزان شهر تهران
 13. بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به پدر و رابطه‌ی آن با مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
 14. تعیین ویژگی‌های روان سنجی (روایی اعتبار و هنجار) شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دانش آموزان دبیرستانی
 15. بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه جنگ طلبی ۴۴ سوالی مک کانکی
 16. ویژگی های روان سنجی آزمون مهارت های اجتماعی و هیجانی دانش آموزان ابتدایی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی
 17. ویژگی های روان سنجی آزمون کفایت اجتماعی و رابطه آن با بلوغ عاطفی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بندرگز
 18. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سازگاری اجتماعی و رابطه آن با سبک دلبستگی در دانشجویان شهر تهران
 19. کفایت شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 20. ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس ۴۲ گویه ای حالات خلقی برونل BRUMS-24 item
 21. شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی
 22. ارزیابی مشخصات روان سنجی آزمون بالینی چند محوری میلون- ۳ در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه
 23. ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کانردیویدسون در دانش آموزان ایرانی
 24. تعیین ویژگی های روان سنجی روایی و اعتبار شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دختران دبیرستانی
 25. طراحی پرسشنامه خصوصیات و انواع دوستی و بررسی شاخص‌های روان سنجی آن
 26. بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به مادر و رابطه آن با مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
 27. بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به همسالان و رابطه‌ی آن با مهارت‌های ارتباطی دانص آموزان دوره متوسطه شهرتهران
 28. ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی (ارتباط کلامی- غیرکلامی)
 29. بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و رابطه‌ی آن با مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
 30. ساختار عاملی و ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن
 31. ویژگی های روان سنجی مقیاس تجدیدنظر شده‌ی سرسختی تحصیلی
 32. کفایت روان سنجی شاخص های مقیاس رضایتمندی زناشویی MSS در فرهنگیان شهر شیراز
 33. کفایت روان سنجی الگوهای ارتباطات زوجین
 34. کفایت روان سنجی نسخه فارسی مقیاس پیوند والدینی پارکر در جمعیت دانش آموزی

رشته روانشناسی - ضریب تاثیر یا IF - عناوین پایان نامه روانشناسی تربیتی