• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی گرایش عمومی، بالینی و سلامت:

 • رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول
 • رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی
 • رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه
 • نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم
 • تأثیر روان درمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان
 • مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف
 • بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
 • بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده
 • بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان
 • بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک
 • بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل
 • تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی
 • تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران
 • بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان، داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز
 • طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
 • طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده
 • شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
 • بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سلامت روانی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر سلامت روانی دانشجویان
 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در سلامت روانی دانشجویان
 • رابطه الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی فرزندان
 • بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
 • فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماریها (مطالعه موردی بیماری خاص)
 • پاسخهای رفتاری و هیجانی به بیماریها،غربالگری و روشهای تشخیص پزشکی
 • عوامل روانی گسترش جراحیهای زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا بهجامعه
 • عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
 • نقش رسانهها و فناوریهای جدید در ارتقای سلامت
 • نا برابری ها در سلامت و بیماری ها
 • نقش روانشناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی
 • جنبههای روانشناختی ورزش و تغذیه
 • نقش هیجانات در رفتا­رهای مرتبط با سلامت
 • مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماری ها و ارتقای سلامت
 • بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی
 • جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماری ها
 • معنویت، دین، فرهنگ و سلامتی
 • رابطه استرس شغلی و رضایت از زندگی در امدادگران
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سبک های مقابله ای دانشجویان
 • رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت
 • رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی
 • رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان
 • تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی
 • بررسی رابطه سلامت روانی و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار