• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی:

 • طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی
 • بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی
 • رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان
 • رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمایی در ایران
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و آشفتگی روان شناختی دانشجویان
 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 • طراحی الگویی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل تیمز ۹۹ (TIMSS-R)