ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی

  • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی:
  1. طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی
  2. بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  3. شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی
  4. رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان
  5. رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  6. طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمایی در ایران
  7. بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و آشفتگی روان شناختی دانشجویان
  8. طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
  9. طراحی الگویی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل تیمز ۹۹ (TIMSS-R)

عناوین پایان نامه روانشناسی (عمومی-بالینی) - رشته روانشناسی - عناوین پایان نامه روانشناسی (اندازه گیری-روان سنجی)