ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته های مدیریت:
 1. طراحی مدل بهینه آموزش الکترونیکی آموزش های کوتاه مدت
 2. بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان  …
 3. بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات درارتقاء بهره وری سازمان  …
 4. نقش فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین در سازمان  …
 5. بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان  …
 6. بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی
 7. ارزیابی عملکرد IT سازمان با BSC یا ...
 8. ارزیابی عملکرد IT سازمان با BSC یا  DEA
 9. ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد تلفیقی BSC و  DEA
 10. موانع استفاده از تجارت الکترونیک
 11. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پرداخت الکترونیک  (Mobile payement)
 12. مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی
 13. بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
 14. بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن ‏همراه و نگرش دانشجویان
 15. بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏ همراه و رضایت دانشجویان
 16. سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم ها
 17. بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
 18. بررسی موانع استفاده بهینه از فناوری اطلاعات  در سازمان  …
 19. بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان
 20. طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد  MIS
 21. بررسی اثربخشی MIS سازمان  …
 22. بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان  …
 23. بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان
 24. امکان سنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه ها
 25. ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر
 26. کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش زبان
 27. فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت
 28. ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان جهت اجرای برنامه انبار داده
 29. بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
 30. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان  …
 31. نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی اینترنتی
 32. استفاده از تکنیک داده کاوی (DATA MINING) در بهبود مدیریت روابط مشتری در سازمان  …
 33. مدلسازی افزایش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
 34. نقش فناوری اطلاعات  در ارتقاء بهره وری در سازمان  …
 35. تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان با استفاده از ماتریس  SWOT
 36. شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور
 37. طراحی مدل امکان سنجی، سنجش و ارزیابی اقتصادی سیستم یادگیری الکترونیکی و قیاس با یادگیری سنتی در شرکت  …
 38. شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  (AHP,TOPSIS, ELECTRE)
 39. شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  فازی (FAHP,FTOPSIS)
 40. بررسی و تحلیل الگوهای طراحی آموزش مجازی مشهور و ارائه الگوی بهینه
 41. طراحی مدل بهینه سنجش میزان آمادگی (دانشگاه یا سازمان) به منظور استقرار سیستم یادگیری الکترونیکی
 42. تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی سیستم های آموزشی مجازی در دانشگاه
 43. ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی بر پایه چهار عامل فنی، فرهنگی، منابع انسانی و ساختاری در سازمان  ….
 44. کاربرد داده کاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر رفتار مشتریان
 45. کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
 46. کاربرد داده کاوی در رتبه سنجی اعتباری مشتریان
 47. کاربرد داده کاوی در مهندسی و طراحی مجدد فرایندها
 48. کاربرد داده کاوی در مدیریت پروژه
 49. کاربرد داده کاوی در بهینه سازی زنجیره
 50. الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری
 51. تدوین مدل سنجش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان
 52. شناسایی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی
 53. بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه های IT سازمان
 54. بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان  …
 55. بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد IT سازمان
 56. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و عملکرد IT سازمان ...
 57. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان ...
 58. بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات
 59. رابطه تعهد سازمانی و مدیریت دانش سازمانی
 60. مدیریت مشارکتی و استراتژی های فن آوری اطلاعات سازمانی
 61. ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC

مدیریت صنعتی - مدیریت بازرگانی - پیش پروپوزال موضوعی