ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی معماری:
 1. ارائه الگویی برای مصرف بهینه انرژی در فرآیند تخریب و بازیافت ساختمان ها
 2. بازشناسی هویت دینی در مسکن سنتی (نمونه موردی: شهر یزد)
 3. ارائه معیارها و ضوابط طراحی منظر سبز پایدار با تأکید بر مصرف بهینه آب (نمونه موردی: طراحی پارک شهری در شهر اصفهان)
 4. تبیین معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)
 5. چهارچوب اصول معماری خانه با توجه به مفاهیم قرآنی (مطالعه موردی خانه در اقلیم گرم و خشک ایران)
 6. مرمت ابنیه معماری
 7. پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی (ISO)
 8. پروژه روستا معماری
 9. پروژه طراحی تولید صنعتی
 10. تحلیل فضای شهری
 11. تاسیسات مکانیکی و برقی
 12. انسان طبیعت معماری
 13. تنظیم شرایط محیطی
 14. اقلیم معماری اقلیم جنوب
 15. استفاده مجدد از بناهای قدمت دار و با مطالعه موردی سالن سینمای شهر یوفای روسیه به مسجد

رشته مهندسی معماری - رشته معماری سنتی - رتبه بندی ژورنال ها