• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی معماری:

 • ارائه الگویی برای مصرف بهینه انرژی در فرآیند تخریب و بازیافت ساختمان ها
 • بازشناسی هویت دینی در مسکن سنتی (نمونه موردی: شهر یزد)
 • ارائه معیارها و ضوابط طراحی منظر سبز پایدار با تأکید بر مصرف بهینه آب (نمونه موردی: طراحی پارک شهری در شهر اصفهان)
 • تبیین معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)
 • چهارچوب اصول معماری خانه با توجه به مفاهیم قرآنی (مطالعه موردی خانه در اقلیم گرم و خشک ایران)
 • مرمت ابنیه معماری
 • پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی (ISO)
 • پروژه روستا معماری
 • پروژه طراحی تولید صنعتی
 • تحلیل فضای شهری
 • تاسیسات مکانیکی و برقی
 • انسان طبیعت معماری
 • تنظیم شرایط محیطی
 • اقلیم معماری اقلیم جنوب
 • استفاده مجدد از بناهای قدمت دار و با مطالعه موردی سالن سینمای شهر یوفای روسیه به مسجد