امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری روانشناسی

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی:
 1. اثر آموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
 2. مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
 3. یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر آن
 4. رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری‏
 5. مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی‏
 6. ارتباط فعالیت سیستم های مغزی/رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی ‌شناختی
 7. بررسی اثر روش های درمانی و آموزشی سرمشق پذیری و تمرین سرمشق پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه
 8. بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان
 9. بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان
 10. بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت–صفت اضطراب (STAI-Y)
 11. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی-اجتماعی در دختران متوسطه شهرستان ایلام
 12. حافظه کاذب و عوامل موثر بر آن (فشارگروهی ، سن و غیره)
 13. اثر آموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
 14. مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
 15. یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر آن
 16. بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس
 17. رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان
 18. رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان
 19. بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
 20. رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
 21. رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس
 22. بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس
 23. نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 24. اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی
 25. نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان
 26. عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
 27. بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
 28. بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی
 29. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علایم افسردگی
 30. بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 31. بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 32. بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان
 33. رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان
 34. پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی
 35. رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 36. بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان
 37. بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت
 38. رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک های هویت نوجوانان
 39. رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان
 40. تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان
 41. رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان …
 42. رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان
 43. بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک های هویت دانشجویان
 44. رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان
 45. رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت
 46. رابطه سبک های اسناد(تبیین) با سلامت عمومی
 47. رابطه سبک های اسناد با سبک های هویت
 48. رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان
 49. نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان
 50. بررسی رابطه سبک های مقابله و اسناد با شادکامی
 51. بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی-اجتماعی در دانش آموزان
 52. رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی-اجتماعی
 53. بررسی سبک های دلبستگی و سبک های هویت
 54. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی-اجتماعی در دانش آموزان
 55. بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی-اجتماعی در دانش آموزان
 56. بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان
 57. حافظه کاذب و عوامل موثربر آن (فشارگروهی، سن و غیره)
عناوین پایان نامه روانشناسی (عمومی-بالینی) - رشته روانشناسی - عناوین پایان نامه روانشناسی تربیتی