• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی:

 • بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمی افیولیت ملانژهای غرب فریمان
 • بررسی های زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین جنوب بیرجند
 • بررسی کانی‌شناسی- سنگ‌شناسی اسکارن‌ها و مرمرهای مرتبط با افیولیت نی‌ریز
 • بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیائی هاله دگرگونی توده گرانیتوئیدی قهرود
 • زمین شناسی و پترولوژی افیولیت منطقه انارک (ایران مرکزی)
 • زمین شناسی و پترولوژی افیولیت های شمال نائین
 • زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی شمال شهرکرد
 • زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی و نفوذی کوه های یخاب (شرق کاشان)
 • زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین شمال غرب صحنه (استان کرمانشاه)
 • زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی منطقه خور جندق (ایران مرکزی)
 • زمین شناسی و پترولوژی سنگ های دگرگونی و آذرین منطقه شمال شرق گلپایگان
 • زمین شناسی و پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه های افیولیتی سورک- زرو- اردان غرب استان یزد
 • زمین شناسی، ژئوشیمی و پترولوژی شرق ارغش (نیشابور)
 • زمین شناسی، کانی شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های اطراف روستای سنگ سفید، سبزوار (خراسان رضوی)
 • زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ب‍زوار
 • پترولوژی افیولیت‌های منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگهای اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ‌های اولترامافیک مافیک ملانژافیولیتی عشین- زوار
 • پترولوژی و ژئوشیمی تشکیلات افیولیتی منطقه شیله گشاد (شمال شرق اسد آباد، تربت حیدریه)
 • ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه سنگ های مناطق اطراف پطرو (جنوب فریمان)
 • اکتشاف طلا در لیستونیت های جنوب بیرجند (چهار گوش مختاران)
 • تحلیلی پترولوژیکی بر سنگ های دگرگونی شمال دریاچه زاینده رود با نگرشی بر پلی متامورفیسم
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌- ل‍ی‍ت‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ک‍وه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (رزگ‌)
 • زنجانبرها و مرمرهای محدوده جهق- کانی شناسی و پترولوژی اسکارن ‏‏‏‎‎‏‏‏‏ایران مرکزی (جنوب کاشان)
 • فازهای دگرگونی در شیست های انارک
 • کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی سنگ‌های دگرسان شده منطقه چادرملو (ایران مرکزی)
 • مطالعات اکتشافی و بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمیایی، پترولوژیکی اندیس های کرومیت واقع در منطقه غرب چشمه سیر
 • مطالعات اکتشافی و بررسیهای کانیشناسی و ژئوشیمیایی و پترولوژیکی در محدوده اندیسهای کرومیت واقع در مناطق خاوری چشمهسیر
 • مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی توف های زئولیتی شده سازند کرج در شرق تهران
 • مطالعات زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی سری تنورجه، شمال شرق کاشمر
 • مطالعات زمین شناسی و پترولوژیکی توده های نفوذی سهیل پاکوه گلشکنان (شمال نائین)
 • مطالعات کانی شناسی و پترولوژیکی مجموعه های آذرین- تبخیری گنبدهای نمکی زاگرس بلند (استان چهار محال و بختیاری)
 • مطالعات پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی و پرلیتی منطقه فران
 • مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی تودههای گرانیتوئیدی برمانی و سرخر واقع در سنگان، خواف (خراسان رضوی)
 • مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه های آتشفشانی منطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی پرلیت منطقه
 • مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ های نفوذی کوه میش کاشمر
 • مطالعات ژئوشیمیایی، ترمودینامیک و ژنز تیتانومگنتیت های موجود در افیولیت ملانژهای شمال غرب ریوش، کاشمر
 • مطالعات کانی شناسی، پترولوژی و اکتشافات ژئو شیمیایی در منطقه شرق کیبرکوه (جنوب غرب خواف)
 • مطالعات کانی شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی منطقه عبث آباد
 • مطالعه آلتراسیون هیدرو ترمال در سرخ شاد، شمال غرب عشین، ایران مرکزی
 • مطالعه دگرگونی درجه بسیار پایین سنگ های ولکانیک شمال شرق کوهپایه (استان اصفهان)
 • مطالعه زمین شناسی و پترولوژی توده نفوذی شمال الیگودرز
 • مطالعه زمین شناسی و پترولوژی مجموعه شوشونیتی شمال معدن طالمسی، غرب انارک (شمال شرق استان اصفهان)
 • مطالعه زمین‌شناسی و ژئوشیمی نواحی طلادار علی‌آباد و آلتره شده گردنه کوه سرخ در شمال کاشمر (استان خراسان)
 • مطالعه سنگ شناختی و ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی کوه‌میش (جنوب سبزوار)
 • مطالعه سنگ های دگرگونی ناحیه ای و توده های نفوذی منطقه ده نو (شمال غرب مشهد)
 • مطالعه ولکانیسم پلیوکواترنر جنوب و جنوب غرب استان یزد با استفاده از پردازش ماهواره ای
 • مطالعه ی پتروژنز لیستونیت ها در سنگ های الترامافیک شمال نایین (ایران مرکزی)
 • مطالعه پترو گرافی نوار افیولیتی سبزوار فرو مد
 • مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی ولکانیسم پالئوزوئیک زیرین (سیلورین) در دره ابیانه (ابیانهسُه)
 • مطالعه پترولوژی پتروگرافی و ژئوشیمی افیولیت ملانژ منطقه شمال غرب درح (جنوب شرق بیرجند) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی منطقه
 • مطالعه پترولوژی پلاژیوگرانیت ها و سنگ های وابسته در افیولیت نائین
 • مطالعه پترولوژی گرانیت آیرکان (شمال شرق استان اصفهان)
 • مطالعه پترولوژی گرانیتوئیدهای شرق جندق (شمال شرق استان اصفهان)
 • مطالعه پترولوژی، ژئوشیمی و خاک های کمیاب در توده های گرانیتوئیدی شمال، شمال شرق و شمال غرب الیگودرز با تأکید بر روی انکلاو توده ها
 • مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی آلتراسیون هیدروترمال در منطقه رنگان (جنوب غرب اردستان)
 • مطالعه پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی روستای کامه (جنوب شرق بجستان) با نگرشی ویژه بر پتانسیل پرلیت درمنطقه جنوب شرق بجستان
 • مطالعه‌ زمین‌شناسی‌ و پترولوژی‌ مجموعه‌ شوشونیتی‌ منطقه‌ قلعه‌ خرگوشی‌ (سرو بالاـ غرب‌ استان‌ یزد)
 • پترولوژی بازالت های دونین در منطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، استان اصفهان)
 • پترولوژی دایک های صفحه‌ای افیولیت نائین (ایران مرکزی)
 • پترولوژی دگرگونی اسکارن‌ها، در منطقه آورزمان غرب ملایر
 • پترولوژی سنگ های آتشفشانی ائوسن در شمال منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان)
 • پترولوژی سنگ های مافیک مجموعه ی دگرگونی گشت، شهرستان فومن-گیلان
 • پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی گنبدهای نمکی جنوب استان چهارمحال و بختیاری
 • پترولوژی سنگ های دگرگونی شمال شهرکرد
 • پترولوژی سنگ های دگرگونی مجاورتی ناحیه تفت
 • پترولوژی سنگ های دگرگونی منطقه خلج و توده نفوذی اطراف آن
 • پترولوژی سنگ های دگرگونی افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)
 • پترولوژی و خاستگاه ژئوتکتونیکی بازالت های پالئوزوئیک زیرین دره جهق (شرق روستای قهرود، جنوب کاشان)
 • پترولوژی و پتروگرافی توده‌های نفوذی قلعه یقمیش غرب استان یزد
 • پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت های دهشیر با تأکید بر آلتراسیون هیدروترمال وابسته (رودنژیتی شدن، لیستونیتی شدن)
 • پترولوژی و ژئوشیمی توده نفلین سینیتی کلیبر و توده گابرو- پیروکسنیتی منطقه هشتسر- آذربایجان شرقی
 • پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی ده‌نو (شمال شرق الیگودرز)
 • پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی نیاسر کاشان
 • پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی و دگرگونی مجاورتی شرق گردنه ملااحمد (فوداز)
 • پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی چاه سالار (جنوب غرب نیشابور)
 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین دیاپیرهای کاج، رستم آباد، دشتک و دوآب (گنجان) در استان چهارمحال و بختیاری
 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال غرب نیشابور
 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال کوهپایه، شمال شرق اصفهان
 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری طالقان
 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جنوب غرب ندوشن، غرب یزد
 • پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کهنوج
 • پترولوژی پریدوتیت های گوشته افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)
 • پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی غرب سورک (استان یزد)
 • پترولوژی‌ توده‌ نفوذی‌ شرق‌ بروجرد
 • پترولوژی‌ سنگ های‌ ولکانیک‌ و دگرگونی‌ منطقه‌ تکنارـ سربرج‌ ـ شمال‌غرب‌ کاشمر
 • پترولوژی‌ مجموعه‌های‌ آذرین‌ آلکالن‌ سری‌ دزو در منطقه‌ حرجند (شمال‌ـ شمال‌شرق‌ کرمان)
 • پترولوژی‌ پدیده‌های‌ لیستونیتی‌ شدن‌ در مجموعه‌های‌ آذرین‌ و رسوبی‌شرق‌ خوسف (جنوب‌ غربی‌ بیرجند)
 • پترولوژی‌ گرانیتوئیدهای‌ منطقه‌ تکنار ـ سربرج‌ (شمال‌ غرب‌ کاشمر)
 • پترولوژی سنگ های آذرین ترشیر شمال بردسکن و ارتباط آن ها با کانی سازی
 • پترولوژی و زئوشیمی سنگ های دگرگونی جنوب شرق فریمان
 • پترولوژی و ژئوشیمی تشکیلات افیولیتی منطقه شیله گشاد (شمال شرق اسد آباد، تربت حیدریه)
 • پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی چاه‌یوسف گناباد
 • پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای مافیک تا اسیدی در زون افیولیت ملانژهای جنوب شرق سلطانآباد سبزوار
 • پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه سنگهای بازالتی خوش ییلاق (شرق استان گلستان)
 • پترولوژی، ژئوشیمی و بررسی پتانسیل معدنی افیولیت های منطقه کوه سرخ (شمال کاشمر)
 • پترولوژی، ژئوشیمی، دگرشکلی و دگرگونی سنگ‌های منطقه قلعه‌کاظم واقع در شمال شرق بروجرد ایران
 • پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه خلج با گرایش ویژه به ارتباط بین دگرشکلی و دگرگونی
 • پتروژنز و پترولوژی سنگ های دگرگونی شرق و جنوب شرق قنداب با نگرشی ویژه بر پتانسیل اقتصادی آندالوزیت شیست ها
 • پتروژنز گرانیتوئیدها و انکلاوهای کوه هیمند (شمال غرب نطنز)
 • پتروژنز، رخساره ها و مکانیسم فوران آتشفشان مارکوه، جنوب غرب قوچان
 • پتروگرافی و پترولوژی سنگ های دگرگونی جنوب سلطان آباد (سبزوار)
 • پتروگرافی و پترولوژی منطقه چیر (سوریان استان فارس) با تاکید بر گابروهای منطقه
 • پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی ارسنجان (شمال شرق استان فارس)
 • پتروگرافی‌ و پتروژنزکانسار سنگ‌ آهن‌ شهرک‌ تکاب
 • پژوهش های سنگ شناختی اسکارن های منطقه شیرکوه استان یزد (ده بالا- باقی آباد)
 • پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌
 • پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دل‍ف‍ارد س‍ب‍زواران‌
 • پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ک‍وه س‍رخ‌ (ک‍اش‍م‍ر) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌
 • پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار
 • ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی (آلتراسیون هیدروترمال) شمال شرق انارک (پتیار)
 • ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های دگرگونی مناطق چاه گربه و پل خاوند (انارک)
 • ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه سنگهای مناطق اطراف اره کمر (جنوب فریمان)
 • کانی شناسی و ژئوشیمی زون های آلتراسیون هیدروترمال در کانسار مس سرچشمه
 • کانی شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتش‌فشانی شمال شرق جاجرم و مقایسه عناصر کمیاب با منشاء اولیه بوکسیت منطقه
 • منشاء گرانیت های کلاه قاضی و آنکلاوهای آن
 • م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار
 • هادی ولکانیک منطقه غرب عروسان کبودان ژئوشیمی سنگ پترولوژی و (جنوب چوپانان- شمال شرق اصفهان)
 • بررسى پترولوژیکى و ژثوشیمى سنگ هاى آتشفشانى پالئوزوئیک زیربن شمال شرق ایران (شاهرود، رباط قره بیل و جنوب بجنورد)
 • بررسی دگرگونی همبری توده های اسیدی منطقه ده نو
 • بررسی زمین شناسی و پترولوژی توده نفوذی کلاه قاضی (جنوب-جنوب شرق اصفهان)
 • بررسی زمین شناسی و پترولوژی توده های نفوذی گجد در ارتباط باولکانیت های اطراف دهکده گجد در جنوب غربی نائین
 • بررسی زمین شناسی و پترولوژی سکانس افیولیتی صحنه (کرمانشاه)
 • بررسی زمین شناسی و پترولوژی سنگ های دگرگونی ناحیه بروجرد با استفاده از پردازش داده های ماهواره لندست ۵
 • بررسی زمین شناسی و پترولوژیکی افیولیت های پالئوزوئیک منطقه شمال وشمال شرق فریمان (شمال خاوری ایران
 • بررسی زمین شناسی، پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی جنوب و شمال غرب زفرقند
 • بررسی کانی شناسی سنگ شناسی اسکارن کوه آهن، منطقه دهشیر، استان یزد
 • بررسی کانی شناسی، سنگ شناسی اسکارن ها، مرمرها و هورنفلس های حد فاصل میمه- قمصر( نوار ماکمایی ارومیه- دختر )
 • بررسی های کانی شناسی و سنگ شناسی رودنژیت های مرتبط با افیولیت نائین
 • بررسی ولکانیسم نئوژن- کواترناری شرق ایران (منطقه بیرجند،مورد سربیشه)
 • بررسی ویژگی های پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده نفوذی زرین در شمال شرق اردکان (استان یزد)
 • بررسی پترولوژی و پتروژنز گرانیتوئید ازغند (شهرستان کاشمر)
 • بررسی پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی تربت جام و هاله دگرگرنی اطراف آن
 • بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین منطقه چهار گنبد و شناسایی نواحی دگرسان با استفاده از پردازش رقومی
 • بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین و آلتراسیون های هیدروترمال وابسته، منطقه کشه (کوهستان کرکس)
 • بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های ولکانیک جنوب نائین و دامک علی آباد یزد
 • بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های گرانیتوئیدی و دگرگونی ناحیه ای کمپلکس توتک
 • بررسی پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه نفوذی نیاسر، غرب کاشان
 • بررسی پترولوژی ولکانیسم ائوسن در ورقه زمین شناسی ۰۰/۰۰۰ ۱/۱ فردوس ( جنوب خراسان )
 • بررسی پترولوژیکی سنگ های آتشفشانی شمال باتلاق گاوخونی (استان اصفهان)
 • بررسی پترولوژیکی توده های نفوذی سنوزوئیک در غرب دریاچه نمک (شمال غرب آران)
 • بررسی پتروگرافی وژئو شیمی مجموعه افیولیتی آباده طشک (شمال غرب نیریز) با نگرشی ویژه بر قسمت های پایین توالی افیولیتی (بخش اولتراما فیک)
 • بررسی ژئوشیمیایی زون های آلتره کانسار سرچشمه و نقش معدن کاری در پراکنش و انحلال پذیری فلزات سنگین
 • بررسی ژئوشیمیایی و ژنتیکی سنگ های آذرین و دگرگونی و کانسار آهن منطقه سنگان خراسان
 • بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمی افیولیت ملانژهای غرب فریمان
 • بررسی های زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین جنوب بیرجند
 • بررسی کانی‌شناسی- سنگ‌شناسی اسکارن‌ها و مرمرهای مرتبط با افیولیت نی‌ریز
 • بررسی روابط بافتی و کانی شناسی متاپلیت های شمال غرب مشهد با نگرش ویژه بر ریز ساخت های بافتی
 • بررسی سنگ شناختی و خاستگاه سنگ های آتشفشانی ائوسن در ورقه ۰۰/۰۰۰ ۱/۱ ابریشم رود
 • بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)
 • بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمی و کانسارزایی ولکانیک های پست افیولیتی در منطقه بین سبزوار تا قوچان (زرقان- کوه دوک)
 • بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی پالئوسن- ائوسن منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد)
 • بررسی پترولوژیکی گرانیتوئیدهای جنوب مشهد با نگرشی بر ژئوشیمی عناصر نادر خاکی
 • بررسی پتروژنز سنگ‌های دگرگونی غرب و شمال غرب منطقه قنداب (جنوب شرق فریمان) با نگرش ویژه بر پتانسیل اقتصادی آندالوزیت شیست
 • بررسی ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های ولکانیکی منطقه آق قلعه (جنوب غربی قوچان)
 • بررسی ژئوشیمیایی و پترولوژی سنگ های گرانیتی منطقه کاریزنو، روستای چاهک (جنوب شرق فریمان، خراسان رضوی)، ایران
 • بررسی های ژئوشیمیایی‌، پتروژنز و پتانسیل معدنی توده گرانیتوئیدی تربت‌جام (فیروزکوه)