• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق بشر


 • تحول حق تعیین سرنوشت ملل از منظر حقوق بشر بین المللی پس از ۱۹۹۰
 • چالش های حقوق بشری ایدز
 • اخلاق زیستی و حقوقی بشر در اسناد بین المللی
 • ممنوعیت بیان تنفرآمیز در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
 • فقرزدایی در نظام بین المللی و حقوق ایران
 • آزادی بیان و امنیت ملی: مطالعه موردی آراء دادگاه اروپایی حقوق
 • مفهوم صاحب حق در نظام بین المللی حقوق بشر
 • زمینه های جامعه شناختی مطالبه حق
 • آزادی مطبوعات در حقوق ایران از منظر حقوق بشر بین المللی
 • بررسی بن مایه های نواندیشی دینی در آثار اقبال لاهوری و پیامدهای حقوق بشری آن
 • تحریم های اقتصادی یکجانبه و موازین حقوق بشری، مطالعه موردی آمریکا و ایران
 • ضرورت آموزش عقل حداقلی و حقوق بشر
 • مفهوم حق نسل سوم
 • حق بر غذا در نظام حقوق بین الملل؛ مفهوم و سازکار
 • دولت الکترونیک از منظر حقوق شهروندی، فرصت ها و چالش ها
 • سیر پیدایش، تحول و تدوین حقوق شهروندی در دوره مشروطیت
 • سلفیت و حقوق بشر معاصر (مطالعه موردی حقوق زنان)
 • آسیب شناسی بازی های کودکی از دیدگاه حقوق بشر
 • نسبت آرای آگوست کنت با حقوق بشر
 • نقدهای فمینیستی به حقوق بشر
 • تضمین حقوق بشر در دموکراسی های فدرال (با تاکید بر هند و کانادا)
 • تطبیق آرای امام خمینی (ره) و علامه نائینی در باب برابری
 • جایگاه حقوق گروهی در نظام بین المللی حقوق بشر
 • قضاوت زن نزد اندیشمندان مسلمان از منظر حقوق بشر
 • مسئولیت شهروندی و حقوق بشر
 • بازخوانی سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران در پرتو فقه و استانداردهای حقوق بشر
 • موانع و زمینه های فرهنگی اعمال حقوق بشر از نگاه زنان کرد (شهرستان پاوه)
 • محدودیت ها و چالش های آزادی مذهب در رویه کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر
 • نظام انتخاباتی ایران از منظر قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر
 • حق دسترسی به دانش از دیدگاه موازین حقوق بشر
 • چالش حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری: حمایت انحصاری از فناوری های تشخیصی، درمانی، ژنتیکی
 • حقوق بشر و توسعه اقتصادی
 • به زمامداری و دستگاه قضایی
 • نقش حاکمیت قانون در تثبیت دموکراسی و ارتقاء حقوق و آزادی ها در ژاپن
 • خود فرمانروایی، دموکراسی و حقوق بشر
 • تاثیر افکار عمومی بر رعایت حقوق بشر
 • مسئولیت کیفری اعضای گروه های متخاصم در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
 • بررسی تطبیقی دیدگاه های اندیشمندان اسلامی معاصرایران و جان استوارت میل ...
 • دموکراسی اکثریتی و حقوق بشر
 • مداخله بشردوستانه و جامعه مدنی جهانی
 • بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق بشر در اندیشه اسلامی و منشور بین المللی حقوق بشر
 • حقوق شهروندی مجرمان پس از دوران محکومیت
 • تاثیر اجرای موازین حقوق بشر در پیشگیری و مقابله با فساد اداری
 • بررسی نقش دیوان بین المللی کیفری در تداوم و توسعه حقوق بشر
 • کودک و فضای سایبر: فرصت ها و چالش های حقوق بشری
 • مجازات اعدام و حقوق بشر
 • سوء استفاده از قدرت و تحدید آزادی های مدنی افراد
 • حقوق بشر و حقوق جمعی کار
 • رویکرد گفتگوی ادیان به مبانی و موازین حقوق بشر
 • آموزش حقوق بشر و حق توسعه پایدار
 • رابطه جهانشمولی حقوق بشر و نسبیت گرایی فرهنگی تجربه آسیای شرقی
 • حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در فرهنگ بختیاری (مطالعه موردی دانشجویان بختیاری)
 • نقش دولت در تعیین محتوای دینی آموزشی همگانی در اسناد حقوق بشری و حقوق ایران
 • حقوق بشر در بازبینی و باز اندیشی پوزیتیویسم جدید ” تاملاتی در اندیشه های فوکو در پهنه حقوق بشر”
 • سنت گرایی و حقوق بشر. مطالعه تطبیقی اندیشه های سنت گرایان غربی و سنت گرایان ایرانی مسلمان
 • حق آزادی بیان کودک در نظام بین المللی حقوق بشر
 • دادرسی عادلانه در کنوانسیون مبارزه با فساد مالی
 • حقوق و آزادی های احزاب در ایران و اسناد جهانی حقوق بشر
 • توانمندی زنان: مشارکت سیاسی، نمایندگی و حقوق بشر (مطالعه موردی ایران، استرالیا و ترکیه)
 • تحلیل و نقد اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
 • سلب آزادی محکومین مالی در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران
 • تقابل حیثیت انسانی و روسپیگری: رویکرد حقوق بشری
 • سازوکارهای حمایت از حقوق بشر در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
 • نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ترویج حقوق بشر
 • آموزش حقوق بشر برای صلح
 • تعاملات حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه جدید
 • حقوق سیاسی زنان در ایران در مقایسه با اسناد بین المللی و دو کشور سویس، انگلیس
 • دادرسی عادلانه اطفال در حقوق بشر بین المللی و حقوق ایران
 • مداخله ی دولت در خشونت های خانگی از منظر حقوق بشر
 • اخلاق عمومی و حقوق بشر
 • رفتار عادلانه نسبت به بزه دیده در اسناد چهارگانه دیوان بین المللی کیفری
 • بررسی تطبیقی منع شکنجه و هتک حرمت و حیثیت در کنوانسیون منع شکنجه و دیگر
 • آموزش حقوق بشر و تاثیر آن بر مولفه های توسعه سیاسی
 • بررسی مسئولیت کیفری سران دولت ها در قبال جنایات علیه بشریت
 • بررسی مفهوم، نقش و جایگاه شهروندی جهانی از دیدگاه حقوق بشر
 • جرم انگاری نقض حق بر آموزش در تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری
 • دولت سنت های قومی، چالش های حقوق بشر
 • نقش سازمان های غیردولتی در توسعه و ترویج حقوق بشر: مطالعه موردی سازمان دیده بان حقوق بشر
 • بنیاد گرایی مسیحی و اصول حقوق بشر
 • آزادی بیان و توهین به مقدسات در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
 • رویکرد پراگماتیستی ریچارد رورتی به حقوق بشر
 • مفهوم تلورانس در نظام بین المللی حقوق بشر
 • خشونت علیه کودکان خیابانی، تعهدات بین المللی ایران
 • حق توسعه در آموزه های حقوق بشری و برنامه های توسعه پنج ساله ایران
 • نافرمانی مدنی از دیدگاه حقوق بشر
 • حق بر متفاوت بودن در نظام بین الملل حقوق بشر
 • تبیین رابطه ی حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی
 • اتانازیا از دیدگاه موازین حقوق بشر
 • بیوتکنولوژی و کرامت انسانی
 • آزادی آکادمیک
 • آموزش حقوق بشر برای کودکان دبستانی
 • آزادی از ترس
 • حق بهره مندی از وکیل با تاکید بر مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو اسناد حقوق بشری و مقایسه با حقوق ایران
 • تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت و موازین بین المللی حقوق بشر
 • نقش انتخابات آزاد و منصفانه در تقویت به زمامداری
 • شان و منزلت انسان در اندیشه های زرتشت
 • نقض تمامیت جسمانی زنان از منظر حقوق بشر
 • عقلانیت و حقوق بنیادین ”قید اروپایی حقوق بشر و حاکمیت دولت ها”
 • امنیت فردی در نظام حقوقی ایران در پرتو نظام بین الملل حقوق بشر
 • باز پروری زندانیان بر مبنای موازین حقوق بشری
 • بررسی محدودیت یا ممنوعیت درمان ناباروری زوجین فاقد صلاحیت از دیدگاه حقوق بشر
 • جامعه گرایی و حقوق بشر
 • چالش های حقوق فرهنگی
 • آموزش حقوق بشر برای توانمندسازی زنان
 • مشارکت سیاسی در دولت رانتیر
 • نقد و بررسی عملکرد سازمان ملل در دهه آموزش حقوق بشر (۲۰۰۴-۱۹۹۵)
 • مطالعه حق حریم خصوصی در تولید و محتوای رسانه های جمعی در ایران
 • حقوق زنان در میان برابری و تبعیض حقوقی
 • نسبت مفهومی حق و قانون
 • نقش و مسئولیت زنان در نقض حقوق زن
 • جهاد ابتدایی از دیدگاه موازین حقوق بشر
 • بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب
 • آزادی تشکل ها، ابزار مشارکت شهروندان