بهداشت مواد غذایی دامپزشکی بهداشت و کنترل مواد غذایی کارشناسی پیوسته

بهداشت و بازرسی گوشت دامپزشکی بهداشت و کنترل مواد غذایی کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی پاتوبیولوژی کارشناسی پیوسته
بهداشت مواد غذایی دامپزشکی بهداشت و کنترل مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته
بهداشت و بازرسی گوشت دامپزشکی بهداشت و کنترل مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی پاتوبیولوژی کارشناسی ناپیوسته
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی پاتوبیولوژی کارشناسی ناپیوسته
اموزش زبان انگلیسی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
ایمنی صنعتی و محیط کار علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
بازیافت علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
تکثیر و پرورش آبزیان علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای بازیگری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای حسابداری سلامت علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای مدیریت آماد و کنترل اموال در نیروی انتظامی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای مدیریت تامین و فروش محصولات غذایی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای مدیریت ترابری در نیروی انتظامی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای مدیریت دفتری علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
حرفه ای پدافند غیرعامل علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
حسابداری علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
روابط عمومی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
صید و بهره برداری آبزیان علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
فراوری محصولات شیلاتی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
فرهنگی – برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
مربیگری ورزش علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
مرمت و احیاء بناهای تاریخی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی برق - قدرت علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ - سازه‌های چوبی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی صنایع نساجی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنایع آرد علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری آبیاری - شبکه های آبیاری و زهکشی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری آبیاری- توزیع و مصرف آب کشاورزی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –بهره برداری از سیستم های مخابراتی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –مخابرات سیار علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-دیتا علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-مخابرات نوری علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات - آنالیز ورزشی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات – رسانه علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وب علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات- خدمات رایانه ای در شهرداری علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اطلاعات-رسانه علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری اویونیک هواپیما علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ایمنی مترو علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری بازرسی جوش علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری بازیافت پسماند علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری باغبانی- گل و گیاهان زینتی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطر علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری برق مترو علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری تجهیزات بنادر علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی اتاق عمل علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری تولید الیاف مصنوعی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری جوش علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری دامپروری - تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری دامپروری - پرورش اسب علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی طیور علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی گاو علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری راهداری علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری زراعت – تولید ذرت علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری سرامیک – کاشی و چینی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری شیلات - صید و بهره برداری آبزیان علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع بسته بندی - محصولات کشاورزی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع دخانی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی - تولید کلرآلکالی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع غذایی - روغن خوراکی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنایع آرد علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنعت شیرینی و شکلات علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنعت قند علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع غذایی - گوشت و فرآورده های گوشتی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع غذایی – فرآورده های خمیری علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع لاستیک علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران - آب و فاضلاب علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران - آب و فاضلاب علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران - حمل و نقل شهری علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران - خط و ابنیه مترو علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران - راهسازی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران - سد و شبکه علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران -ساختمان سازی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران-آب و فاضلاب علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری عمران-نقشه برداری علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری فناوری صنایع غذایی - صنعت کمپوت و کنسرو علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی - مکانیزاسیون زراعی و باغی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین های آبیاری علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی - ساخت و تولید ماشین های زراعی و باغی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری ماشین های کنترل عددی (CNG) علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری متالو‍رژی-ذوب فلزات علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری محیط زیست - کنترل آلاینده ها علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری مخابرات-سوئیچ های شبکه ثابت علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری معدن - استخراج معادن زیرزمینی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسوده علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاها و اماکن ورزشی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع آب های سطحی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع طبیعی - امور اراضی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع طبیعی - جتگلداری تلفیقی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع طبیعی - جنگلداری و پارک های جنگلی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع طبیعی - حفاظت و حمایت منابع طبیعی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع طبیعی - مرتعداری علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع طبیعی – سامانه های اطلاعات جغرافیایی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری منابع طبیعی- آبخیزداری علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری مکانیک خودرو علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری مکانیک مترو علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری مکانیک هواپیما علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری مکانیک- ماشین آلات راهسازی و راهداری علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری نساجی – چرم علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری هواشناسی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری هوانوردی-خلبانی(CPl&IR) علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری پلیمر - رنگ سازی علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری کنترل - فرآیند علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفات علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی نرم افزار کامپیوتر علمی و کاربردی صنعت کارشناسی ناپیوسته
پرورش اسب علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
پرورش طیور علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
پرورش گاو و گاومیش علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
چاپ و نشر-تکنولوژی امور تکمیلی چاپ علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای تربیت بدنی - مربیگری تکواندو علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای تربیت مبلغ قرآن کریم علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای تربیت مربی پیش دبستانی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای حسابداری - حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای حسابداری - حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای حسابداری - حسابداری دولتی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای خبرنگاری- قرآنی و مذهبی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای روابط عمومی- رفتار اجتماعی و افکارسنجی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای سینما - تدوین فیلم علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای طراحی زیورآلات علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای طراحی مبلمان علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای طراحی و الگوسازی پوشاک – لباس کودک و نوجوان علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس اقوام علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس اقوام علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای فرش – بافت و رفوگری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای فرش- طراحی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای فیلم سازی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مترجمی همزمان انگلیسی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مجری گری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مددکاری اجتماعی- کودک علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت امدا سوانح طبیعی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت امداد سوانح غیر طبیعی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت امور حج و زیارت علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت امور فرهنگی – برنامه ریزی فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت امور فرهنگی – برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت تبلیغات فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت شعب بانک علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت عملیات امداد و نجات علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت لجستیک بنادر علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مدیریت گردشگری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای مشاوره ژنتیک علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای معماری- طراحی محیط بیرونی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای معماری- طراحی محیط داخلی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای موسیقی – آهنگ سازی ایرانی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای موسیقی – رهبری ارکستر علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای موسیقی- موسیقی آیینی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای نقاشی - نقاشی ایرانی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای نقاشی - نگارگری و زرنگاره علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای نقاشی –نقاشی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای هدایتگری سیاسی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای هنرهای نمایشی سنتی و آیینی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای گرافیک – تصویرسازی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای گرافیک – گرافیک تزئینی و محیطی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای گرافیک- چاپ و بسته بندی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای گریم – آرایش و پیرایش مو علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای گریم- ماسک علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ­ای گویندگی و دوبله علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مشاوره املاک ومستغلات علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای آشپزی – آشپزی ملل علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای آماد و پشتیبانی در سوانح علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی - صنایع چوبی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای امور گمرکی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست و صنایع (HSE) علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی- مربی گری آمادگی جسمانی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی - امور فرهنگی کودک و نوجوان علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای تلاوت و قرائت قرآن کریم علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای توانبخشی افراد کم توان ذهنی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حقوق اداری علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حقوق بیمه علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حقوق – دستیاری قضایی در امور مدنی (یازنگری شده) علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حقوق – دستیاری قضایی در امور کیفری علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای خوشنویسی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای روان شناسی ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای روان شناسی کیفری علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای روایتگری دفاع مقدس علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع آبگینه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع چوبی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای طراحی پوشاک-کیف و کفش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای علوم حیوانات آزمایشگاهی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای عکاسی - مد و پوشاک علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای عکاسی - مد و پوشاک علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کایروپراتیک علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مترجمی - خبراسپانیولی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت آموزش های شهروندی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیر طبیعی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – برنامه ریزی فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-ارزیابی فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور هنری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور چاپ علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت بازاریابی بیمه علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در اماکن علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه - بیمه اشخاص علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه - بیمه اموال علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات سیاسی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت رفاه اجتماعی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت زنان علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت – خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت محله علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماریها علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مرمت و احیا بناهای تاریخی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای مشاوره املاک ومستغلات علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای موسیقی – نوازندگی ساز کلاسیک علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای موسیقی-نوازندگی ساز ایرانی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای نقاشی – نقاشی رایانه ای علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای نقاشی – کاریکاتور علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای نقاشیخط علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای پیرایش زنانه علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویرسازی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای گویندگی و مجری گری ورزشی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای آسیب شناسی اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای آموزش بزرگسالان علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای اصلاح و تربیت علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای حسابداری - حسابداری مالیاتی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای حسابداری - حسابرسی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای خبرنگاری – ورزشی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای خبرنگاری- اجتماعی و فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای روابط عمومی- الکترونیک علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای روابط عمومی- امور رسانه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای سینما - تصویر سازی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای سینما - کارگردانی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای طراحی و الگوسازی پوشاک – لباس اجتماعی و مشاغل علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای طراحی و الگوسازی پوشاک – لباس اجتماعی و مشاغل علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی و خانگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی و خانگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای عکاسی خبری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای عکاسی- تبلیغات علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای فرش- ارزیابی و بازاریابی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای فیلمنامه نویسی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مترجمی - خبر انگلیسی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مددکاری اجتماعی – خانواده علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مدیریت امور فرهنگی- ارزیابی فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مدیریت امور فرهنگی- دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مدیریت بورس علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مدیریت تبلیغات تجاری علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مدیریت تعاون علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مدیریت مخاطرات کشاورزی علمی و کاربردی کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای مربی هنر کودک علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای هنرهای نمایشی - تاتر کاربردی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای هنرهای نمایشی - طراحی صحنه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای پست علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای چاپ - طراحی و آماده سازی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای گرافیک – پوستر و نشانه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ ای گریم- چهره پردازی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ای حسابداری - حسابداری مالی علمی و کاربردی مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور فرهنگی- امور همایش ها و جشنواره ها علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کارشناسی ناپیوسته
آموزش تاریخ علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
آموزش تاریخ ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
آموزش تربیت بدنی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم اجتماعی علوم ورزشی کارشناسی پیوسته
آموزش جغرافیا علوم اجتماعی علوم جغرافیایی کارشناسی پیوسته
آموزش جغرافیا ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم اجتماعی علوم جغرافیایی کارشناسی پیوسته
آموزش علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی پیوسته
آموزش علوم اجتماعی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی پیوسته
اقتصاد علوم اجتماعی اقتصاد کارشناسی پیوسته
ایران شناسی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
باستان شناسی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
بانکداری اسلامی علوم اجتماعی اقتصاد کارشناسی پیوسته
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی پیوسته
تاریخ علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
تاریخ اسلام علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
تاریخ اسلام علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
تاریخ اسلام(خاص دانشگاه مذاهب اسلامی) علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
تاریخ ایران علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
تاریخ تمدن علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
تاریخ جهان علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته
جامعه شناسی علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی پیوسته
جغرافیا علوم اجتماعی علوم جغرافیایی کارشناسی پیوسته
حسابداری علوم اجتماعی حسابداری کارشناسی پیوسته
روابط عمومی علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی پیوسته
روزنامه نگاری علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی پیوسته
سرفصل دروس تربیت بدنی و آئین نامه اجرایی آن علوم اجتماعی علوم ورزشی کارشناسی پیوسته
علم اطلاعات و دانش شناسی علوم اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی پیوسته
علوم ارتباطات اجتماعی علوم اجتماعی علوم رسانه و ارتباطات کارشناسی پیوسته
علوم سیاسی علوم اجتماعی علوم سیاسی کارشناسی پیوسته
علوم سیاسی ( دانشگاه علامه طباطبایی ) علوم اجتماعی علوم سیاسی کارشناسی پیوسته
علوم ورزشی علوم اجتماعی علوم ورزشی کارشناسی پیوسته
مردم شناسی علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی پیوسته
مطالعات ارتباطی علوم اجتماعی علوم رسانه و ارتباطات کارشناسی پیوسته
مطالعات خانواده علوم اجتماعی مطالعات زنان کارشناسی پیوسته
هتلداری علوم اجتماعی گردشگری کارشناسی پیوسته
گردشگری علوم اجتماعی گردشگری کارشناسی پیوسته
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک علوم اجتماعی علوم جغرافیایی کارشناسی ناپیوسته
باستان شناسی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی ناپیوسته
تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی علوم اجتماعی علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم اجتماعی علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته
تربیت دبیر فنی حسابداری علوم اجتماعی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
علمی - کاربردی حسابداری علوم اجتماعی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی حسابداری علوم اجتماعی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
علوم ورزشی علوم اجتماعی علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته
مطالعات اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی ناپیوسته
آموزش ابتدایی علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی پیوسته
آموزش ابتدایی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی پیوسته
آموزش الهیات علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
آموزش الهیات ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
آموزش زبان انگلیسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
آموزش زبان عربی علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته
آموزش زبان عربی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته
آموزش زبان و ادبیات فارسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته
آموزش کودکان استثنایی علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی پیوسته
ادیان و عرفان علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
ادیان و مذاهب علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
اطلاعات نظامی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
اطلاعات و امنیت عمومی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
تاریخ تمدن ملل اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
تبلیغ حج وزیارت علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
تربیت مترجم زبان ایتالیایی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
تربیت مروج سیاسی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
تفسیر قرآن مجید علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
جدول و سرفصل دروس عمومی علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
حقوق علوم انسانی حقوق کارشناسی پیوسته
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی پیوسته
روانشناسی علوم انسانی روانشناسی کارشناسی پیوسته
زبان اسپانیایی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان روسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان شناسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان فرانسه گرایش ادبی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات آلمانی علوم انسانی زبانشناسی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات اردو علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات ارمنی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات اسپانیایی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات انگلیسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات ترکی آذری علوم انسانی زبانشناسی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات ترکی استامبولی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات سواحیلی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات عربی علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات هوسایی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات ژاپنی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات کردی علوم انسانی زبانشناسی کارشناسی پیوسته
زبان و فرهنگ روسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان و فرهنگ عربی علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته
زبان و فرهنگ فرانسه علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
زبان و فرهنگ فرانسه(خاص جامعه المصطفی العالمیه) علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
زبان چینی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
زبان کره ای علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
شیعه شناسی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
علوم اتظامی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی - حقوق (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیث(خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی و تاریخ اسلام علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی و جامعه شناسی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی و روانشناسی عمومی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی-اقتصاد علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی-اقتصاد (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم انتظامی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
علوم تربیتی علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی پیوسته
علوم حدیث علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
علوم دینی و معارف اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم دینی و معارف اسلامی ( خاص مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب) علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم قرآن و حدیث علوم انسانی تحول در مطالعات قرآنی کارشناسی پیوسته
علوم قرآن و حدیث علوم انسانی قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته
علوم قضایی علوم انسانی حقوق کارشناسی پیوسته
علوم قضایی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم قضایی ( خاص مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب) علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
علوم و معارف دفاع مقدس علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
علوم و معارف قرآن علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فرهنگ و معارف اسلامی علوم انسانی تحول در مطالعات قرآنی کارشناسی پیوسته
فقه اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه اسلامی(خاص جامعه المصطفی (ص) العالمیه) علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه حنفی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
فقه شافعی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
فقه و اصول علوم انسانی حقوق کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق اسلامی(خاص دانشگاه شهید مطهری) علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق شافعی علوم انسانی حقوق کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق مذاهب اسلامی علوم انسانی حقوق کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
فقه و معارف اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
فلسفه و حکمت اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
فلسفه و عرفان اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
فلسفه و کلام اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
فلسفه و کلام اسلامی علوم انسانی فلسفه کارشناسی پیوسته
مبارزه با مواد مخدر علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مبارزه با مواد مخدر علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مترجمی زبان آلمانی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته
مدیریت آماد علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مدیریت اطلاعات و ارتباطات علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مدیریت امور بانکی علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مدیریت امور گمرکی علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مدیریت بیمه علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مدیریت بیمه اکو (به زبان انگلیسی) علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مدیریت دفاعی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مدیریت فرهنگی هنری علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مدیریت فرهنگی و هنری علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مدیریت مالی علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مدیریت و بازرگانی دریایی علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مدیریت وکمیسر دریایی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مدیریت کسب و کارهای کوچک علوم انسانی مدیریت کارشناسی پیوسته
مربیگری عقیدتی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مشاوره علوم انسانی مشاوره کارشناسی پیوسته
مشاوره و راهنمایی علوم انسانی مشاوره کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و ادیان علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و اقتصاد علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و تاریخ علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و جامعه شناسی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و جغرافیای فرهنگی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و حقوق علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و روانشناسی علوم انسانی روانشناسی کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و زبان وادبیات عرب علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و علوم تربیتی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و علوم سیاسی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و علوم قرآنی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و فلسفه علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و مدیریت علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و مطالعات زنان علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی و کلام علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی واخلاق علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف اسلامی گرایش تبلیغ و ارتباطات علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
معارف قرآن کریم علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی اطلاعاتی امنیتی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی اطلاعاتی امنیتی (خاص نظامی) علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی دفاعی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی دفاعی(خاص نظامی) علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی فرهنگی اجتماعی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی فرهنگی اجتماعی (خاص نظامی) علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی پشتیبانی - سازندگی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی پشتیبانی - سازندگی (خاص نظامی) علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
کلام علوم انسانی فلسفه دین و کلام جدید کارشناسی پیوسته
کلام اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته
کلام اسلامی علوم انسانی الهیات کارشناسی پیوسته
آموزش حرفه وفن علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی ناپیوسته
آموزش دینی و عربی علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ناپیوسته
آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی ناپیوسته
آموزش زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته
آموزش وپرورش ابتدایی علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی ناپیوسته
اطلاعات و امنیت عمومی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
اموزش راهنمایی ومشاوره علوم انسانی مشاوره کارشناسی ناپیوسته
اموزش راهنمایی ومشاوره علوم انسانی علوم تربیتی کارشناسی ناپیوسته
تربیت معلم قرآن کریم علوم انسانی تحول در مطالعات قرآنی کارشناسی ناپیوسته
تربیت معلم قرآن کریم علوم انسانی تحول در علوم قرآنی کارشناسی ناپیوسته
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی علوم انسانی روانشناسی کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی حسابداری علوم انسانی مدیریت کارشناسی ناپیوسته
عملیات کشوری علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
عملیات کشوری علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
مبارزه با مواد مخدر علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
مبارزه با مواد مخدر علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
مترجمی زبان انگلیسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی کارشناسی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی علوم انسانی مدیریت کارشناسی ناپیوسته
مدیریت بیمه علوم انسانی مدیریت کارشناسی ناپیوسته
مدیریت جهانگردی علوم انسانی مدیریت کارشناسی ناپیوسته
مدیریت دولتی علوم انسانی مدیریت کارشناسی ناپیوسته
مدیریت صنعتی علوم انسانی مدیریت کارشناسی ناپیوسته
مدیریت نظامی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
پاسداری از انقلاب اسلامی (خاص نظامی) علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
پیشگیری از جرم علوم انسانی نظامی و انتظامی کارشناسی ناپیوسته
آمار علوم پایه آمار کارشناسی پیوسته
آمار و سنجش آموزشی علوم پایه آمار کارشناسی پیوسته
آموزش ریاضی علوم پایه علوم ریاضی کارشناسی پیوسته
آموزش ریاضی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم پایه علوم ریاضی کارشناسی پیوسته
آموزش زیست شناسی علوم پایه علوم زیستی کارشناسی پیوسته
آموزش زیست شناسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم پایه علوم زیستی کارشناسی پیوسته
آموزش شیمی علوم پایه شیمی کارشناسی پیوسته
آموزش شیمی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم پایه شیمی کارشناسی پیوسته
آموزش فیزیک علوم پایه فیزیک کارشناسی پیوسته
آموزش فیزیک ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) علوم پایه فیزیک کارشناسی پیوسته
اقیانوس شناسی علوم پایه علوم زمین کارشناسی پیوسته
ریاضیات و کاربردها علوم پایه علوم ریاضی کارشناسی پیوسته
زمین شناسی علوم پایه علوم زمین کارشناسی پیوسته
زیست شناسی جانوری علوم پایه علوم زیستی کارشناسی پیوسته
زیست شناسی دریا علوم پایه علوم زیستی کارشناسی پیوسته
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم پایه علوم زیستی کارشناسی پیوسته
زیست شناسی گیاهی علوم پایه علوم زیستی کارشناسی پیوسته
زیست فناوری علوم پایه علوم زیستی کارشناسی پیوسته
شیمی محض علوم پایه شیمی کارشناسی پیوسته
شیمی کاربردی علوم پایه شیمی کارشناسی پیوسته
علوم دفاعی علوم پایه نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
علوم کامپیوتر علوم پایه علوم ریاضی کارشناسی پیوسته
فیزیک علوم پایه فیزیک کارشناسی پیوسته
فیزیک مهندسی علوم پایه فیزیک کارشناسی پیوسته
میکرو بیولوژی علوم پایه علوم زیستی کارشناسی پیوسته
آمار علوم پایه آمار کارشناسی ناپیوسته
آموزش ریاضی علوم پایه علوم ریاضی کارشناسی ناپیوسته
آموزش علوم تجربی علوم پایه آمار کارشناسی ناپیوسته
آبادانی روستاها فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
الکترونیک ومخابرات دریایی فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
ایمنی صنعتی فنی و مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته
تفنگداری دریایی فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
خلبانی بالگرد فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
خلبانی پهپاد فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
دریا نوردی (ناوبری) فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
علوم مهندسی فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
فنی هوانوردی خلبانی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی الکترونیک هواپیما فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی پیوسته
مهندسی انرژی فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی کارشناسی پیوسته
مهندسی اپتیک و لیزر فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی ایمنی صنعتی فنی و مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی فنی و مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته
مهندسی برق فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی برق فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی پیوسته
مهندسی بهره برداری راه آهن فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی ترافیک هوایی فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیما فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی حمل و نقل ریلی فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی خط و ابنیه راه آهن فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی دریا فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی دفاعی فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی ساخت و تولید فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی شیمی فنی و مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته
مهندسی صنایع فنی و مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته
مهندسی صنایع غذایی فنی و مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته
مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت فنی و مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته
مهندسی عمران فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی فرماندهی و کنترل فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی فرماندهی وکنترل هوایی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی ماشین آلات دریایی فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی ماشین های ریلی فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی پیوسته
مهندسی مخابرات هواپیما فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی پیوسته
مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری) فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی پیوسته
مهندسی مدیریت پروژه فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی معدن فنی و مهندسی مهندسی معدن کارشناسی پیوسته
مهندسی مواد و متالورژی فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی کارشناسی پیوسته
مهندسی مکانیک فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی مکانیک فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتی فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی نساجی فنی و مهندسی مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته
مهندسی نقشه برداری فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی نگهداری هلیکوپتر فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی نگهداری وتعمیر هواپیما (بالگرد) فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی هسته ای فنی و مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته
مهندسی هوا فضا فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی هوا فضا فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی پلیمر فنی و مهندسی مهندسی پلیمر کارشناسی پیوسته
مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی کشتی فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
مهندسی کشتی (موتور) فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
مهندسی کنترل عملیات موشک فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
هوانوردی فنی و مهندسی نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته
کنترل هوایی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته
الکترونیک هواپیمایی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته
الکترونیک کاربردی فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی ناپیوسته
تعمیر ونگهداری هواپیما فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته
علمی - کاربردی ساختمان فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی ناپیوسته
مخابرات هواپیمایی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته
مهندسی اجرایی عمران فنی و مهندسی مهندسی عمران کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی ناپیوسته
هواپیما فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی تکنولوژی کامپیوتر فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
کامپیو تر سخت افزار فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
اقتصاد کشاورزی کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی کارشناسی پیوسته
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی کارشناسی پیوسته
علوم دامی کشاورزی علوم دامی کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسی آب کشاورزی علوم و مهندسی آب کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسی باغبانی کشاورزی تولیدات گیاهی کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسی جنگل کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسی شیلات کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسی محیط زیست کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی پیوسته
علوم ومهندسی خاک کشاورزی خاک شناسی کارشناسی پیوسته
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کشاورزی تولیدات گیاهی کارشناسی پیوسته
مهندسی صنایع مبلمان کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی پیوسته
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی پیوسته
مهندسی طبیعت کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی پیوسته
مهندسی فضای سبز کشاورزی تولیدات گیاهی کارشناسی پیوسته
مهندسی ماشین های صنایع غذایی کشاورزی ماشین های کشاورزی کارشناسی پیوسته
مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی پیوسته
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی ماشین های کشاورزی کارشناسی پیوسته
مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی ماشین های کشاورزی کارشناسی پیوسته
گیاه پزشکی کشاورزی گیاه پزشکی کارشناسی پیوسته
گیاهپزشکی کشاورزی گیاه پزشکی کارشناسی پیوسته
مهندسی آبیاری کشاورزی علوم و مهندسی آب کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تولیدات دامی کشاورزی علوم دامی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تولیدات گیاهی کشاورزی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی کشاورزی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت کشاورزی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی علوم و صنایع غذایی کشاورزی صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی ماشین های کشاورزی کشاورزی ماشین های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی منابع طبیعی - احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی منابع طبیعی- شیلات کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوب کشاورزی منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی کشاورزی صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی کشاورزی – گیاه پزشکی کشاورزی گیاه پزشکی کارشناسی ناپیوسته
آموزش ارتباط تصویری هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
آموزش ارتباط تصویری ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
آهنگسازی هنر و معماری موسیقی کارشناسی پیوسته
آهنگسازی هنر و معماری هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته
ادبیات نمایشی هنر و معماری هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته
بازیگری هنر و معماری هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته
تلویزیون و هنرهای دیجیتال هنر و معماری هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته
تولید سیما هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
صحنه آرائی هنر و معماری هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته
صنایع دستی هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
طراحی صحنه هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
طراحی صنعتی هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
طراحی لباس هنر و معماری هنرهای تجسمی کارشناسی پیوسته
طراحی و ساخت طلا و جواهر هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
طراحی پارچه هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
عکاسی هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
مرمت آثارتاریخی هنر و معماری معماری کارشناسی پیوسته
مرمت بناهای تاریخی هنر و معماری معماری کارشناسی پیوسته
موزه هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
نقاشی ایرانی هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
نمایش هنر و معماری هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته
نوازندگی ساز جهانی هنر و معماری موسیقی کارشناسی پیوسته
نوازندگی موسیقی ایرانی هنر و معماری موسیقی کارشناسی پیوسته
نوازندگی موسیقی جهانی هنر و معماری موسیقی کارشناسی پیوسته
هنرهای صناعی - کاشی هنر و معماری هنرهای تجسمی کارشناسی پیوسته
چاپ هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
کارگردانی هنر و معماری هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته
کارگردانی تلویزیون هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته
آموزش هنرهای تجسمی هنر و معماری هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته
ارتباط تصویری هنر و معماری هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته
ارتباط تصویری هنر و معماری معماری کارشناسی ناپیوسته
صنایع دستی هنر و معماری هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته
طراحی و تکنولوژی دوخت هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی ناپیوسته
طراحی پوشاک هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی ناپیوسته
فرش دستباف هنر و معماری شهرسازی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی شهرسازی هنر و معماری شهرسازی کارشناسی ناپیوسته
هنرهای تجسمی - نقاشی هنر و معماری هنرهای کاربردی کارشناسی ناپیوسته