پژوهشگران و دانشجویان برای اینکه بتوانند نتیجه تحقیقات و آزمایشاتی را که انجام داده‌اند،
و دانش و تجربیاتی را که طی آن به دست آورده اند، به سایر پژوهشگران و مجامع علمی اعلام و گزارش کنند،
تبادر به نگارش آن در قالب مقاله علمی میکنند.
مقاله های معتبر علمی به دو دسته علمی پژوهشی وعلمی ترویجی تقسیم می‌شوند.
که از نظر علمی دارای ارزش‌های متفاوتی هستند.
یکی از سوال‌های رایج دانشجویان، تفاوت بین مقاله علمی ترویجی و مقاله علمی پژوهشی است،
در این مطلب، قصد داریم مقاله علمی پژوهشی را تعریف و تشریح کنیم .

ژورنال ها - اصطلاحات رایج

  ادامه مطلب