فرآیند استخراج مقاله از پایان نامه یکی از ساده ترین و در عین حال مهمترین کارهای پژوهشی است که یک محقق برای بهبود رزومه خود می تواند انجام دهد.در این فرآیند شخص محقق برای به چاپ رساندن یک مقاله کار بسیار ساده تری نسبت به زمان نگارش آن از ابتدای پژوهش دارد. بدین معنا که در فرآیند استخراج مقاله از پایان نامه نیاز نیست که تمامی بخش ها از جمله مقدمه، چکیده، ادبیات موضوع، روش تحقیق، فرضیات، مدلسازی و غیره از ابتدا طراحی شده و در قالب مقاله گنجانده شوند بلکه این محتواها از قبل وجود دارند و تنها می بایست به شکل اقتباسی، این مفاهیم را به صورت منسجم در قالب یک مقاله طراحی و سازماندهی کرد.توصیه می کنیم که فریب سادگی ظاهری فرآیند استخراج مقاله از پایان نامه نخورید، چرا که ممکن است در نهایت بعد از صرف زمان و هزینه بسیار زیاد پژوهش استخراج شده کیفیت نامناسبی داشته و قابلیت چاپ در ژورنال های معتبر بین المللی را نداشته باشد. و اینک توضیحاتی که به درک بهتر مطلب کمک میکنند.
ژورنالهای معتبر - ایران داک

ادامه مطلب