انتخاب یک ژورنال مناسب برای سابمیت مقاله در سالهای اخیر تبدیل به یک مشکل اساسی برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران شده است. با توجه به اینکه نرخ ریجکتی (رد شدن مقاله) در ژورنالها، خصوص ISI افزایش پیدا کرده است و معمولا زمان زیادی صرف داوری و سابمیت مقاله می شود. ممکن است مقاله شما بعد از یک سال سابمیت های مکرر در ژورنال های مختلف و زمان قابل ملاحظه ای برای داوری در همین ژورنال ها در نهایت بخاطر انتخاب نادرست ژورنال همچنان به چاپ نرسیده باشد. انتخاب ژورنال در کنار تخصص به دانش و شناخت از ژورنال های مختلف نیز نیاز دارد.به عنوان مثال شما به عنوان یک پژوهشگر در مورد روند چاپ و پذیرش در ژورنال های ISI اطلاعات بسیار اندکی دارید و از طرف دیگر حتی نمیدانید لیست ژورنال های ISI را چطور تهیه کنید و یا بتوانید به درستی آنها را رتبه بندی نمایید.
انتخاب ژورنال مناسب - فرآیند انتخاب ژورنال و سابمیت مقاله

  ادامه مطلب