• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 08
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05
 • صفحه اصلی 06
 • صفحه اصلی 01

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی:

 • رابطه مدیریت تغذیه باغ های میوه با شاخص های مطلوب کیفی میوه سیب
 • اثر سطوح مختلف تغذیه نیتراتی و آمونیاکی بر روی رشد و نمو و گلدهی کاتلیا
 • تاثیر عوامل نوری و محیط کشت روی ریشه‌زایی قلمه‌های محصول داودی
 • بررسی اثر مقدار و زمان مصرف روغن سویا بر گل دهی بادام رقم سفید
 • بررسی درون شیشه‌ای تحمل به نمک در برخی از پایه‌های مرکبات ایران
 • بررسی سیتوکنین‌ها در پرآوری یک رقم آنتوریم در شرایط درون شیشه‌ای (In vitro)
 • طراحی فضای سبز پارک زرناس به مساحت ۵/۵ هکتار واقع در شهرستان ...
 • بررسی اثرات دو نوع مالچ پلی‌اتیلن تیره و شفاف و تراکم بوته بر رشد و عملکرد در کاشت پائیزه خیار
 • بررسی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم سیب خارجی بر روی پایه رویشی MM106 در منطقه ...
 • دستیابی به روش های افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه سیب از طریق مصرف بهینه عناصر غذایی در منطقه ...
 • بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون IBA و نوع قلمه در ریشه‌زایی قلمه‌های آووکادو با استفاده از سیستم مه پاش
 • بررسی اثر هورمون نفتالین استیک اسید (NAA) بر تنک میوه سیب رقم گلدن دلیشز GOLDEN DELICIOUS
 • بررسی اثرات مالچ پلاستیکی سیاه و تراکم بوته بر روی رشد و عملکرد گوجه فرنگی (.Lycopersicum esculentum. L)
 • بررسی اثرات اصلی و متقابل (برهمکنش) پتاسیم و روی بر خواص کمی و کیفی توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) در استان ...
 • بررسی اثرات چند نوع خاکپوش (مالچ) بر روی عملکرد خیار
 • تاثیر جیبرلیک اسید (GA3) و کلرور کلسیم بر روی اندازه و کیفیت میوه گیلاس رقم تک دانه ...
 • بررسی اثر مواد گروه بنزیمیدازول بر روی ریشه‌زایی رقم زرد زیتون
 • بررسی اثرات هرس و شارژ جوانه بر کمیت و کیفیت محصول انگور رقم کشمش سفید در استان
 • افزایش کمیت و کیفیت انگور بیدانه با استفاده از هرس تنک و شارژ بوته و کاربرد اسید جیبرلیک
 • تاثیر غلظت‌های مختلف هورمون IBA در ریشه‌زائی قلمه‌های نیمه خشبی سه ژنوتیپ برتر زیتون استان کرمانشاه (D1,bn42-dd9)
 • مطالعه برخی از خواص ظاهری و کیفی میوه ژنوتیپهای زیتون بومی منطقه ... با استفاده از روش کلاستر و تعیین درصد جوانه زنی بذر آن ها
 • تاثیر مکمل های غذایی میکروبی بر راندمان تولید قارچ دکمه ای Agaricus bisporus در ایران
 • بررسی اثر سوین بر تنک شیمیایی سیب رقم ...
 • بررسی روش های تکثیر رویشی پایه گلابی (Quince A) به روش قلمه و خوابانیدن شیاری
 • بررسی ریز ازدیادی سیب، پایه ۱۰۶MM (مالینگ مرتون ۱۰۶) با استفاده از تکنیک های کشت بافت
 • بررسی آثار مالچ پلی‌اتیلن، الگوی کشت و دور آبیاری روی رشد و عملکرد سیب زمینی بررسی اثرات تیمارهای شیمیایی، مرحله برداشت و بسته‌بندی بر افزایش طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده گلایل صورتی، رقم آلفرد نوبل
 • اثر زمان فلمه گیری و سربرداری بر ریشه زایی و کیفیت گل بنت القنسول ( سرخ برگه) Poinsettia Pulcherrima wild
 • بررسی اثرات چهار پایه بر روی خواص کمی و کیفی ۶ رقم پرتغال معرفی شده درشمال ایران
 • مطالعه تاثیر اتیلن، اتانول، مس و ترکیبات پایه و پیوندک بر جذب و پارادکی کلروز آهن در مرکبات
 • تاثیر سطوح مختلف هورمون IBA بر ریشه‌زایی و گلدهی دو رقم داوودی (Chrysanthemum morfolium)
 • بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و مقادیر مختلف کود ازته در میزان عملکرد کلم گل بعد از برداشت برنج به عنوان کشت دوم در شرایط آب و هوایی ...
 • بررسی اثر زمان برداشت میوه بر میزان فلاونوئید هسپریدین در پرتقال‌های محلی و خونی، نارنگی محلی و نارنج در منطقه ...
 • بررسی اثر بستر کشت، موقعیت فلس و تیمار ایندول بوتیریک اسید بر تکثیر پیاز لیلیوم هیبرید آسیاتیک کولتیوارلورتو (Lilium L.hybrids Cv.Loreto) به روش فلس برداری
 • کاربرد شیمیایی “کارباریل و NAA” جهت تنک ارقام گلابی شاه‌میوه و دم‌کج در ...
 • بررسی اثر هورمون IBA بر ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی ۵ رقم زیتون در شهرستان ...
 • چگونگی اثر کلشی‌سین بر بنفشه آفریقایی (saintpaulia ionantha)
 • بررسی صفات رویشی و زایشی دو رقم سیب تجاری گالا و دلباراستیوال بر روی پایه رویشی ۹M در آموزشکده کشاورزی کرج
 • بررسی اثر سایتوکینین‌ها در تکثیر گیاه موز (Musa-SPP) حاصل از کشت بافت
 • کشت درون شیشه‌ای گیاه بنت‌القنسول (Euphorbia pulcherrima wild) و ایجاد جهش برای به دست‌آوردن کلو ن های جدید با به کاربردن مواد جهش‌زا، (کلشی‌سین و اشعه ماوراء بنفش و D.M.S
 • بررسی ریشه زایی پایه مالینگ مرتون MM106 سیب در شرایط In Vitro و In Vivo
 • بررسی تنوع ژنتیکی کلون های محلی سیر (.Allium sativum. L) ایران
 • بررسی دلایل ترک خوردگی میوه گیلاس (Cracking) و اثر محلول پاشی کلرور کلسیم (CaCl2) بر این عارضه
 • ریز ازدیادی پایه مالینگ ۲۶ (m26) و گمی آلماسی به روش درون شیشه‌ای
 • تاثیر تاریخ کاشت و نوع کولتیوار بر کیفیت و کمیت گل، تولید پداژه و تعداد پداژک گلایل (Gladiolus grandiflorus) در استان بوشهر
 • بررسی اثر پیش جوانه‌دار کردن غده‌ها در کشت تاخیری سیب زمینی رقم اگریا در منطقه شاهرود
 • بررسی اثر مالچ پلی‌اتیلن شفاف و مشکی، دور آبیاری بر رشد و عملکرد خربزه (Cucumis melo Inodorus group)
 • انتخاب بهترین رقم گرده‌زا برای برخی از ارقام تجاری سیب ایرانی
 • بررسی ریز ازدیادی رز گونه (Rosa Foetida) بومی ایران
 • بررسی اثر استولون و زمان مصرف کود کامل بر روی رشد زایشی و تولید توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) رقم گاویوتا ...
 • بررسی اثرات تراکم بوته و عمق کاشت بر صفات کمی و کیفی سیر ...
 • اثر زمان و غلظت هورمون جیبرلین روی رشد و عملکرد انگور بی‌دانه قرمز و مجلسی
 • بررسی فیزیولوژیکی برخی عوامل موثر در سال‌آوری زیتون
 • اثر تاریخ کاشت و طول مدت روز بر گل دهی و کیفیت رویشی و زایشی گل جعفری ...
 • بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت و کاهش آلودگی پسته به آفلاتوکسین در مرحله پس از برداشت
 • ریز ازدیادی زیتون با کشت ریزقلمه ...
 • بررسی اثرات محلول های غذایی با EC های متفاوت در بسترهای مختلف بر کمیت و کیفیت گل بریده در رقم نابلوس در سیستم کشت بدون خاک
 • بررسی خصوصیات مربوط به روش‌های مختلف کشت و ازدیاد سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) گیاه بومی ایران، و امکان معرفی آن به عنوان محصول جدید زینتی
 • بررسی اثرات مقدار و زمان مصرف محلول اتفن بر گل دهی بادام (رقم ربیع)
 • تاثیر بسترهای کشت بدون خاک در رشد فیکوس بنجامین ابلق
 • بررسی اثر کشت سنتی و هیدرومالچینگ با بسترهای مختلف بر میزان آنتی‌اکسیدان ها در استرس سرمایی دو نوع چمن (چمن آفریقایی و چمن لولیوم)
 • بررسی مشخصه‌های گیاه شناسی، شیمیایی و باغبانی قره‌قاط و معرفی آن به عنوان یک ریزمیوه و گیاه دارویی جدید ایرانی
 • بررسی کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa Duch. cv. Selva)
 • بررسی اثر کلرید کلسیم (CaCl2) و واکس (Wax) بر کمیت و کیفیت میوه انار رقم ملس یزدی و گل‌تفت در مراحل مختلف انبارداری
 • بررسی روش های خشک کردن ارقام تجارتی انگور در منطقه ...
 • بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پاکوتاه گزینش شده محلب با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک و بررسی امکان تکثیر درون شیشه‌ای آن ها
 • بررسی اثرات تغذیه برگی با نیتروژن، پتاسیم و بر، روی باردهی و خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم Vitis vinifera L.) Thompson seedless)
 • تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و تجمع نیترات در چهار رقم کاهو
 • مطالعه اثر جیبرلیک اسید (GA3) بر روی کیفیت میوه ارقام مختلف گیلاس (سیلیژ، زرد دانشکده، سیاه مشهد، سیاه شبستر و لامبرت)
 • اثر پیش تیمار اسید جیبرلیک بر روی کیفیت پس از برداشت چهار رقم گیلاس (بینگ، ناپلئون، حاج یوسفی و مشهد)
 • بررسی تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن و پتاسیم بر روی رشد و نمو و عملکرد و میزان تجمع نیترات در تربچه
 • بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام بومی گیلاس به منظور انتخاب والدین مناسب جهت برنامه‌های به نژادی
 • بررسی اثرات تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل بریده رز رقم ماروسیا
 • شناسایی ارقام ... بومی استان ...
 • اثر سطوح مختلف عناصر درشت مغذی بر روی عملکرد و کیفیت گل ...
 • اثر هرس، تعداد جوانه و طول شاخه یک ساله بر قدرت باروری و برخی خصوصیات میوه انگور در رقم کشمشی بی‌دانه ...
 • تاثیر سرما و جیبرلیک اسید بر رشد و گلدهی تاج الملوک (Aquilegia L. Hybrids)
 • بررسی مقاومت به سرمای جوانه‌های گل چند رقم زردآلوی تجاری در مراحل مختلف فنولوژیکی
 • بررسی و مطالعه گرده‌افشانی مصنوعی درختان پسته بر روی خصوصیات کمی، کیفی و زودخندانی میوه در سه رقم مهم تجاری ایران (Pistacia vera L)
 • اثر کسر آبیاری بر کمیت و کیفیت سیب گلدن دلیشز ...
 • بررسی باز زائی بافت‌های مختلف سانسیوریای ابلق جهت تولید گیاهان مشابه گیاه مادری به روش درون شیشه‌ای (In vitro)
 • بررسی ریز ازدیادی در انار
 • انتخاب بهترین گرده افشان برای زیتون رقم کرونایکی در استان ...
 • بررسی اثر ۱) ۱MCP- متیل سایکلوپروپن) روی عمر گلدانی گل بریده میخک رقم تمپو
 • بررسی ریز ازدیادی در ...
 • بررسی پتانسیل چند رقم خرمای ایرانی در تولید و باززایی جنین‌های رویشی (در راستای بهینه‌سازی انتقال ژن)
 • بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن و تغذیه برگی بر رشد و عملکرد خیار در کشت پائیزه رقم سوپردامینوس
 • بررسی تاثیر تیمارهای هورمونی و تنش آبی روی مقاومت به سرمای ارقام مختلف زردآلو در شرایط اقلیمی ...
 • اثر هورمون های گیاهی و شرایط محیطی بر گیرایی پیوند در گردوی ایرانی Juglans regiaL
 • بررسی نوع قلمه و غلظت‌های مختلف IBA بر روی ریشه‌دهی گل کاغذی مصری
 • تاثیر روش خشک کردن و مرحله برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ گل محمدی
 • بررسی کشت درون شیشه‌ای لاله Tulipa gesneriana CV. Apeldorn به منظور تولید سوخک با استفاده از تیمارهای هورمونی
 • شناسائی کیفی و کمی اسانس موجود در گیاه Satureja sahendica Bornm و تاثیر عوامل محیطی و بخش‌های مختلف گیاه در کیفیت و کمیت آن
 • بررسی مکانیسم و میزان خود ناسازگاری و تعیین گرده دهنده مناسب برای بادام رقم مامایی