• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

5 نمونه از موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول سازمانی:

 • امکان سنجی استقرار الگوی پرداخت مبتنی بر مزایای انعطاف پذیر در پالایشگاه x
 • تأثیر هوش هیجانی بر نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش درشرکت x
 • بررسی تاثیر توانمندسازها بر فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت پالایش x
 • ارزیابی کارکرد های یادگیری سازمانی در شرکت x
 • بررسی رابطه ی بازارگرایی و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: بانک x)
 • بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی مؤثر بر مشارکت اجتماعی و میزان موفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در صنایع شهرستان x
 • رابطه بین رویه های مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمان ها مورد مطالعه: شرکت های زیر مجموعه بنگاه های اقتصادی منتخب شهر x
 • بررسی سطح توانمندی کارکنان و رابطه آن با عوامل سازمانی (مطالعه موردی: شرکت x)
 • بررسی میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت x با استفاده از مدل سروکوال
 • عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های مصرف از دیدگاه مدیران در استان x
 • بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کسب و کارهای کوچک در شهرستان x
 • رابطه بین تعهد سازمانی و ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مدیران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌x
 • میزان آمادگی اجرای مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه x
 • بررسی سبک رهبری مدیران عالی شعب سازمان x در چارچوب مدل بس
 • تجزیه و تحلیل کارایی بانک های تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)
 • ارزیابی کیفیت خدمات پس از فروش در شرکت x از دیدگاه مشتریان
 • کاربرد شبکه های عصبی فازی در رتبه بندی شرکت های گروه محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار