• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت استراتژیک:

 • بررسی استراتژی های ورود به بازار از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تاثیرات سازمانی
 • هدف استراتژیک در مدیریت محیط زیست سبز در بنگاه های کوچک و متوسط
 • توسعه استراتژیک (راهبردی) دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری
 • تجزیه و تحلیل اثرات ثروت از استراتژی های بازاریابی سبز
 • فرهنگ و استراتژی بازاریابی در خرده فروشی تخفیفی
 • اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی: تجزیه و تحلیل از دیدگاه پنج نیروی (رقابتی) مایکل پورتر
 • تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر
 • عوامل تجزیه و تحلیل SWOT مورد استفاده در شرکت های نرم افزاری خرد، کوچک تا متوسط و بزرگ: یک مطالعه اتریشی
 • توسعه یک تجزیه و تحلیل SWOT مبتنی بر ANP فازی برای صنعت هواپیمایی در ترکیه
 • کارآفرینی شرکت های فرعی، نیروهای رقابتی داخلی و خارجی، و عملکرد شرکت های فرعی
 • تاثیر چالش های سازمانی و بازار بر تصمیم گیری استراتژی بازاریابی: تحقیق کیفی در بخش تجارتb2b
 • تجزیه و تحلیل خوشه بندی مشتریان و استراتژی های بازاریابی مربوطه براساس SOFM ANN بهبود یافته در زنجیره تامین الکترونیکی
 • نقش کارکنان در تماس با مشتریان به عنوان مشتریان خارجی : چارچوب مفهومی برای استراتژی بازاریابی و پژوهش های آینده
 • اندازه گیری ارزش درک شده توسط مشتری در بازارهای کسب و کار: شرط لازم برای توسعه و پیاده سازی استراتژی بازاریابی
 • هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره تامین به منظور ارتقاء عملکرد
 • استراتژی های بازاریابی برای افزایش فرهنگ ایمنی
 • جهانی شدن بین الملل: پرتفوی کسب و کار و استراتژی های بازاریابی در زمینه ICT
 • توضیحاتی از منابع دوگانه بازاریابی/ انسانی برای اثربخشی پیاده سازی استراتژی های بازاریابی در شرکت های خدماتی
 • روابط استراتژیک بین توابع مرزگستری: هماهنگی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با مدیریت ارتباط با تولید کننده
 • مدیریت عملکردهای استراتژیک: بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی
 • مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمان های دولتی: سنجش ایده های با ارزش در برابر تئوری های اخیر
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی
 • تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی

 

Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy context

Strategic intent in the management of the green environment within SMEs: An analysis of the UK screen-printing sector

The Impacts of E-SCM on the E-Tailing Industry: An Analysis from Porter’s Five Force Perspectives

The Impact of Competition Conditions on New Market Entrants in Istanbul Hotel Industry: An Analyses by Using Five Forces of Competitive Position Model of M.Porter

Strategic e-government development and the role of benchmarking

Factors in SWOT Analysis Applied to Micro, Small-to-Medium, and Large Software Enterprises: an Austrian Study

Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey

Subsidiary entrepreneurship, internal and external competitive forces, and subsidiary performance

An Analysis of the Wealth Effects of Green Marketing Strategies

The impact of market and organizational challenges on marketing strategy decision-making: a qualitative investigation of the business-to-business sector

Culture and marketing strategy in discount retailing

Customers’ Clustering Analysis and Corresponding Marketing Strategies based on Improved SOFM ANN in e-Supply Chain

The role of customer contact employees as external customers: A conceptual framework for marketing strategy and future research

Measuring Customer-Perceived Value in Business Markets: A Prerequisite for Marketing Strategy Development and Implementation

Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance

Marketing strategies for enhancing safety culture

Globalizing internationals: business portfolio and marketing strategies in the ICT field

Explanations from the marketing/human resources dyad for marketing strategy implementation effectiveness in service firms

Strategic relationships between boundary-spanning functions: Aligning customer relationship management with supplier relationship management

Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction

Strategic Management and the Performance of Public Organizations: Testing Venerable Ideas against Recent Theories

Strategic human resource management and knowledge workers, a case study of professional service firms

The effect of strategic complexity on marketing strategy and organizational performance