• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی عمران گرایش زلزله:

 • بررسی اثرات زلزله بر شکل پذیری اعضای ساخته شده از فولاد پر مقاومت و مقایسه آن با فولاد نرمه
 • بررسی تاثیر موقعیت بازشوها بر عملکرد سازه های ساختمانی در هنگام زلزله
 • بررسی تاثیرات انعطاف پذیری فونداسیون بر پاسخ سازه در هنگام زلزله
 • بررسی ضریب رفتار سازه های فولادی کوتاه و متوسط نامنظم در ارتفاع
 • روش مقاوم سازی و بهسازی سازه ها در برابر زلزله
 • بررسی اثرات زلزله بر سازه های دارای دیوار برشی
 • ارزیابی رفتار دیوارهای برشی دارای بازشو در زلزله
 • مقاوم سازی سازه های بتنی با FRP در برابر زلزله
 • بررسی و بهینه سازی روش های مقاوم سازی سازه های مدفون در خاک در برابر زلزله
 • بررسی آسیب پذیری سازه های شهری از دیدگاه پدافند غیر عامل در برابر زلزله
 • بهسازی لرزه ای سازه های مخازن
 • روش های مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی
 • افزایش کارایی و عملکرد سازه ها بر اساس اصول پدافند غیر عامل در هنگام زلزله
 • بررسی و بهسازی رفتارلرزه ای کف ستون ساختمان های فولادی در زلزله
 • بررسی ضریب رفتار لرزه ای سازه های نامنظم در ارتفاع
 • بررسی خسارات وارده به سازه های فولادی تحت اثر زلزله براساس عملکرد
 • روش های طراحی و بهینه سازی آبراهه نیروگاه در برابر زلزله
 • روش های طراحی و بهینه سازی لرزه ای سازه های هیدرو مکانیک سد و نیروگاه
 • بررسی روش های کاهش اثرات زلزله در آبراهه نیروگاه
 • روش های طراحی و بهینه سازی لرزه ای سازه های تخلیه سیلاب در سدها
 • برسی اندرکنش آب و سازه های آبی در هنگام زلزله
 • بررسی اثرات زلزله بر تخلیه کننده های تحتانی سدها.
 • اثر زلزله بر سازه های وابسته به نیروگاه های آبی
 • بررسی رفتار سازه های اسکله ای در برابر زلزله