• صفحه اصلی 20
 • صفحه اصلی 08
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05
 • صفحه اصلی 06
 • صفحه اصلی 01

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری روان سنجی:

 • ویژگی‌های روان سنجی (اعتبار، روایی، تحلیل عاملی) مقیاس زوجی نسخه فارسی
 • ویژگی‌های روان سنجی مقیاس خواندن واژگان
 • ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌ی ارتباط معلم دانش آموز
 • ویژگی‌های روان سنجی مقیاس قلدری در مدرسه
 • بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون هوش فرهنگی
 • بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس سرمایه اجتماعی درون خانوادگی در جامعه دانش آموزی
 • بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون سرسختی و بررسی تفاوت های آن در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 • بررسی ویژگی‌های روان سنجی ابزار کیفیت یادگیری در علوم رفتاری بر اساس رویکردهای جدید اندازه گیری (IRT)
 • بررسی شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه سبک تصمیم گیری ملبورن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ۲۰ سوالی پنج عامل شخصیت IPIP کوچک
 • بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس‌های بالینی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا نوجوانان
 • بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه‌ی سلامت کودک (CHQ-PF28) در دانش آموزان شهر تهران
 • بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به پدر و رابطه‌ی آن با مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
 • تعیین ویژگی‌های روان سنجی (روایی اعتبار و هنجار) شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دانش آموزان دبیرستانی
 • بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه جنگ طلبی ۴۴ سوالی مک کانکی
 • ویژگی های روان سنجی آزمون مهارت های اجتماعی و هیجانی دانش آموزان ابتدایی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی
 • ویژگی های روان سنجی آزمون کفایت اجتماعی و رابطه آن با بلوغ عاطفی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بندرگز
 • ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سازگاری اجتماعی و رابطه آن با سبک دلبستگی در دانشجویان شهر تهران
 • کفایت شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس ۴۲ گویه ای حالات خلقی برونل BRUMS-24 item
 • شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه اعتقادپذیری افکار و احساسات اضطرابی
 • ارزیابی مشخصات روان سنجی آزمون بالینی چند محوری میلون- ۳ در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه
 • ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کانردیویدسون در دانش آموزان ایرانی
 • تعیین ویژگی های روان سنجی روایی و اعتبار شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دختران دبیرستانی
 • طراحی پرسشنامه خصوصیات و انواع دوستی و بررسی شاخص‌های روان سنجی آن
 • بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به مادر و رابطه آن با مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
 • بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به همسالان و رابطه‌ی آن با مهارت‌های ارتباطی دانص آموزان دوره متوسطه شهرتهران
 • ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی (ارتباط کلامی- غیرکلامی)
 • بررسی ویژگی‌های روان سنجی آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و رابطه‌ی آن با مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
 • ساختار عاملی و ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن
 • ویژگی های روان سنجی مقیاس تجدیدنظر شده‌ی سرسختی تحصیلی
 • کفایت روان سنجی شاخص های مقیاس رضایتمندی زناشویی MSS در فرهنگیان شهر شیراز
 • کفایت روان سنجی الگوهای ارتباطات زوجین
 • کفایت روان سنجی نسخه فارسی مقیاس پیوند والدینی پارکر در جمعیت دانش آموزی