• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق خانواده و زنان


 •  بررسی جامع لایحه ی حمایت از خانواده در ایران (مقررات کیفری، ماده ی ۲۳، مسئله مهریه و ...)
 • تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
 • مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
 • مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
 • ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
 • رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
 • بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدگاه فقه و حقوق
 • بررسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان و خلاهای قانونی
 • بررسی جامع حقوق اقتصادی زن در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
 • بررسی جامع حقوق و تکالیف زنان در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی حقوق زن در ایران و جهان
 • بررسی حقوقی و مطالعه جرم شناختی بزه کودک آزاری