• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
  • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
  • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

عنوان در ابتدای امر مهم ترین قسمت و پر مخاطب ترین بخش تحقیق است لذا بایستی نکات زیر را در انتخاب آن مد نظر قرار داد.


  1. عنوان نباید خیلی مختصر و یا خیلی مفصل و پر واژه باشد.
  2.  تمام محتویات تحقیقات را پوشش داده و در برگیرد.
  3.  یک گزاره ی خبری باشد و حاوی یک خبر یا ادعای مشخصی باشد.
  4.  مکان و زمان و جزئیات مرتبط و مرتب با آن تحقیق را حتما شامل گردد.
  5.  سهل و آسان فهم باشد و از نوشتن واژه های نامفهوم و یا مخفف و یا اصطلاحات غیر متعارف و یا واژه های لاتینی که معادل گویا و درست و دقیق فارسی دارند، پرهیز گردد.