• 5 نمونه از موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی:

  1. بررسی و تحلیل واقع گرایی و نمادگرایی در ادبیات منظوم دفاع مقدس
  2. تحقیق و بررسی جنبه‌های ادبی و عرفانی در دیوان امیر خسرو دهلوی
  3. مقایسه بین جلال‌الدین محمد مولوی دویلیام بلیک از نظر عرفانی و ادبی
  4. بررسی و تحلیل زبانشناختی شعر نیما با تاکید بر نظریه مکتب فرمالیسم
  5. بررسی جنبه‌های زیبایی شناختی شعر کلیم کاشانی (بر اساس غزل)

ویراستاری مقالات فارسی - رشته زبان و ادبیات کردی

ادامه مطلب