• 01
 • 02
 • 03
 • 04

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه:

 • بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی
 • مطالعه تاثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه‌های روغنی
 • ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بخش محصولات زراعی و باغی ایران
 • بررسی تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران
 • بررسی اقتصادی کاربرد نهاده‌ها در تولید محصولات عمده کشاورزی
 • تعیین کارایی اقتصادی و عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در استان ... (مطالعه موردی شهرستان)
 • تحلیل اقتصادی کشت پسته (مطالعه موردی منطقه)
 • بررسی تطبیقی ارزش افزوده بهینه و تدوین شده زیر بخش های اقتصاد در افق برنامه سوم با استفاده از برنامه ریزی خطی
 • بررسی مسائل بازاریابی و بازاررسانی محصول پسته در استان ...
 • ارزیابی اقتصادی عوامل موثر بر سودآوری محصولات عمده کشاورزی (مطالعه موردی ...)
 • تحلیل اقتصادی تولید کلزا در استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان )
 • بررسی روش های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری اجرا شده در بخش کشاورزی ایران
 • آموزش راهکارهای اقتصادی تولید و نقش آن درافزایش درآمد باغداران شهرستان ...
 • بررسی اثرات اقتصادی حذف یارانه نهاده های کود و سم بر تولید محصول پسته در استان ...
 • مطالعه نقش ریسک و استراتژی های کاهش ریسک در صنعت مرغداری (مطالعه موردی در شهرستان ...)
 • شناخت ظرفیت ها و اولویت‌بندی مشاغل در مناطق روستایی استان ...
 • مطالعه اثرات حمایتی نرخ تعرفه (موثر) در بخش کشاورزی ...
 • مطالعه روند تغییرات رابطه مبادله بخش کشاورزی ...
 • بررسی اقتصادی تولید و صادرات گل در ایران (مطالعه موردی استان ...)
 • یارانه صادراتی در تجارت محصولات کشاورزی ...
 • تعیین مزیت نسبی عمده محصولات باغبانی ایران ...
 • نقش سرمایه‌گذاری دولتی و رشد بهره‌وری در بخش زراعت ...
 • تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در شهرستان ...
 • مطالعه کارایی اقتصادی نظام های بهره‌برداری با تاکید بر نقش تعاونی های تولید زراعی در ایران
 • اثر افزایش صادرات محصولات کشاورزی بر واردات محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک داده ستانده
 • تجزیه و تحلیل اهمیت زیر بخش های کشاورزی و حمل و نقل دراقتصاد ایران و تحلیلی بر مبنای مدل ایستای داده ستانده
 • اثر افزایش تقاضای نهایی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک داده ستانده
 • بررسی اقتصادی تولید خرما در استان ... ( مطالعه موردی ...)
 • بررسی اقتصادی گندم در استان ...
 • بررسی مزیت نسبی تولید مرکبات در ایران مقایسه آن در استان های ...
 • بررسی و تحلیل اقتصادی سیاست ها و عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی برنج در ایران ...
 • بررسی تاثیر اعتبارات کشاورزی بر تولید در بخش کشاورزی (با استفاده از توابع تولید و محاسبه بهره وری ...)
 • تحلیل ساختار تولید و تعیین تابع تقاضای آب برای گندم در ایران ...)
 • جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزی ایران مطالعه موردی: گندم، برنج، پسته و خرما.
 • الگویی جهت بهینه سازی همزمان سیاست های برنج ایران
 • مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای عمده اقتصادی بخش کشاورزی از سیاستهای پولی و مالی
 • تجزیه و تحلیل عملکرد و هماهنگی در تولید و بازاریابی پنبه ایران با تاکید بر تاثیر سیاستهای دولت
 • مطالعه اثر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (با تاکید بر تسهیلات بانکی و هزینه های عمرانی بخش کشاورزی
 • مطالعه عوامل موثر بر سهم ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی ...)
 • برآورد توابع پویای عرضه و تقاضای انواع گوشت و پیش‌بینی عرضه و تقاضای آن در ایران (با استفاده از معادلات همزمان ...)
 • تحلیل سرمایه‌گذاری خالص در مکانیزاسیون کشاورزی (مطالعه موردی ... در استان ...)
 • اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت گندم (مطالعه موردی استان ...)
 • بررسی رابطه رشد اقتصادی بخش کشاورزی، فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران
 • تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه موردی شهرستان ... )
 • ارزیابی اقتصادی مصرف آب در کشاورزی شهرستان ...
 • مطالعات تعییرات تولیدی حاصل از وجود تکنولوژی در صنعت میگو (مطالعه موردی استان ... منطقه ...)
 • کارائی اقتصادی، تخصیصی و فنی کلزاکاران و عوامل موثر بر کارایی فنی در استان ...
 • مطالعه عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده ...
 • بررسی مزیت نسبی تولید میگو استان ... (شهرستان ...)
 • مطالعه آثار سیاست آزادسازی تجاری شکر در ایران
 • بررسی مدیریت و مصرف اقتصادی آب در استان ... (مطالعه موردی در ...)
 • شناسایی منابع رشد کشاورزی در ایران
 • بررسی همگرایی قیمت‌های جهانی و داخلی محصولات منتخب کشاورزی ایران
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش مکانیزاسیون کشاورزی: استان ...
 • مطالعه تغییرات کارایی و پیشرفت تکنولوژی در صنعت مرغداری پرورش مرغ گوشتی ایران
 • بررسی پتانسیل های بالقوه صادرات محصولات منتخب صنایع تبدیلی کشاورزی با استفاده از شاخص های مزیت نسبی
 • مطالعه نقش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در ایران ...
 • بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی در رشد بهره‌وری بخش کشاورزی بررسی دوره زمانی ... ساله منتهی به سال ...
 • بررسی تاثیر اعتبارات تخصیصی بانک کشاورزی بر تولید باغداران شهرستان ...
 • بررسی عوامل موثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی خرما، سیب درختی و مرکبات)
 • بررسی سیاست های حمایتی کشورهای عضو OECD و تاثیر آن بر بازار داخلی ایران مطالعه موردی: ...
 • برآورد الگوی پیش‌بینی تقاضای آب آبیاری: مطالعه موردی شهرستان ...
 • طراحی و ایجاد مدل های تجزیه و تحلیل بازرگانی خارجی محصولات استراتژیک کشاورزی ایران ...
 • مطالعه بازاریابی محصول زیتون در استان ... : مطالعه موردی شهرستان ...
 • بررسی کارآیی اقتصادی شرکت‌های تعاونی کشاورزی (مطالعه موردی: پرواربندی گوساله در استان ...
 • طراحی نظام بهینه تعرفه در بخش کشاورزی ایران
 • مطالعه اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر بخش کشاورزی (زیربخش دام و طیور)
 • مطالعه چگونگی انتقال قیمت در بازار محصولات باغی (مطالعه موردی ...)
 • مطالعه نحوه انتقال قیمت از مزرعه تا خرده‌فروشی در بازار محصولات زراعی ...
 • تحلیل اقتصادی تولید عسل در استان ...
 • مطالعه عوامل موثر بر تقاضای لبنیات در استان ...
 • مطالعه عوامل موثر بر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ...
 • بررسی مزیت نسبی (هزینه‌ای و رقابتی) محصولات نخود، جو، ذرت و پنبه (محصولات در حال پذیرش بورس کشاورزی)