ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری روانشناسی (عمومی، بالینی و سلامت)

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته روانشناسی گرایش عمومی، بالینی و سلامت:
 1. رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول
 2. رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی
 3. رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه
 4. نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم
 5. تأثیر روان درمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان
 6. مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف
 7. بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
 8. بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده
 9. بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان
 10. بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک
 11. بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل
 12. تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی
 13. تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران
 14. بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 15. مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان، داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز
 16. طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
 17. طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده
 18. شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
 19. بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار
 20. بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سلامت روانی دانشجویان
 21. شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر سلامت روانی دانشجویان
 22. طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در سلامت روانی دانشجویان
 23. رابطه الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی فرزندان
 24. بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان
 25. مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 26. مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 27. مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 28. میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
 29. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماریها (مطالعه موردی بیماری خاص)
 30. پاسخهای رفتاری و هیجانی به بیماریها،غربالگری و روشهای تشخیص پزشکی
 31. عوامل روانی گسترش جراحیهای زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا بهجامعه
 32. عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
 33. نقش رسانهها و فناوریهای جدید در ارتقای سلامت
 34. نا برابری ها در سلامت و بیماری ها
 35. نقش روانشناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی
 36. جنبههای روانشناختی ورزش و تغذیه
 37. نقش هیجانات در رفتا­رهای مرتبط با سلامت
 38. مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماری ها و ارتقای سلامت
 39. بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی
 40. جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماری ها
 41. معنویت، دین، فرهنگ و سلامتی
 42. رابطه استرس شغلی و رضایت از زندگی در امدادگران
 43. بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سبک های مقابله ای دانشجویان
 44. رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت
 45. رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی
 46. رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان
 47. تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی
 48. بررسی رابطه سلامت روانی و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

رشته روانشناسی -  EMRALD - PUBMED