ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

توجه به نحوه ی امتیازدهی به نویسندگان مقاله از سه جهت حائز اهمیت است:

انتخاب دانشجوی نمونه توسط دانشگاه
مصاحبه دکتری
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف نحوه ی امتیاز دهی متفاوت است اما از روش زیر در حالت کلی کمک می‌گیرند:

تعداد نویسندگان سهم هر نفر از امتیاز محاسبه شده در مقاله

نفر اول نفر دوم نفر سوم نفر چهارم نفر پنجم

۱- ۱۰۰%

۲- ۹۰% ۶۰%

۳- ۸۰% ۵۰% ۵۰%

۴- ۷۰% ۴۰% ۴۰% ۴۰%

۵- ۶۰% ۳۰% ۳۰% ۳۰% ۳۰%

بیشتر از ۵ نفر (نفر اول: ۵۰%) (سایر نفرات: ۱۲۵% تقسیم بر تعداد سایر نویسندگان)

امتیاز نویسنده اول و مسئول

توجه به این نکته ضروری است که بین نویسنده ی اول و نویسنده ی مسئول تفاوت وجود دارد و امتیاز مشابه ندارند. نویسنده ی اول، مسئول مقاله و مدیر پژوهش صورت گرفته است و جایگاه بالاتری دارد. اما نویسنده ی مسئول تنها مسئول مکاتبات برای انتشار مقاله در ژورنال است. مثلا مسئول ارسال مقاله به مجلات تامسون است.

رفرنس دهی - سابمیت نگارش مقاله