امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری علوم اجتماعی

 1. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ناهنجاری های اجتماعی نوجوانان
 2. شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان
 3. شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر خشونت علیه زنان
 4. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی جوانان
 5. بررسی رابطه سطح توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی با کیفیت زندگی
 6. شناسایی و رتبه بندی اولویت های ارزشی (مطالعه قیاسی مردان و زنان شاغل)
 7. شناسایی و رتبه بندی اولویت های ارزشی (مطالعه قیاسی روستاییان و شهرنشینان)
 8. بررسی ارتباط اولویت های ارزشی با برخی عوامل اقتصادی-فرهنگی
 9. بررسی ارتباط اولویت های ارزشی با برخی عوامل اجتماعی
 10. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی در بین زنان سرپرست خانوار
 11. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقتصادی و سلامت روان در بین زنان سرپرست خانوار
 12. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت زناشویی با روش FAHP
 13. بررسی رابطه اشتغال زنان و عزت نفس آن ها
 14. بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت جوانان
 15. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روش های MADM
 16. بررسی تاثیر خودآگاهی، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان
 17. بررسی تاثیر خودآگاهی با خود شکوفایی دانش آموزان
 18. بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 19. بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان
 20. بررسی تاثیرپذیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی از توسعه
 21. بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف
 22. تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبک های اسنادی دانش آموزان
 23. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان
 24. بررسی رابطه خود–مهاری و پایگاه اجتماعی دانشجویان
 25. بررسی رابطه خود–مهاری، جمع گرایی و عزت نفس دانشجویان
 26. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خود تنظیمی دانشجویان با رویکرد فازی
 27. بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شکوفایی دانش آموزان
 28. بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان
 29. رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی جوامع روستایی
 30. بررسی تطبیقی جامعه شناختی ترس از جرم در میان زنان و مردان
 31. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری روستایی با تلفیق روشهای MADM و فازی
 32. شناسایی عوامل موثر در شکل گیری انواع گرایشات دینی در بین دانشجویان
 33. شناسایی عوامل موثر بر تقویت عدالت اجتماعی از نگاه روستاییان و شهرنشینان
 34. شناسایی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان
 35. سنجش میزان محرومیت نسبی عاطفی و محرومیت نسبی ادراکی (مقایسه بین دانشجویان دختر و پسر)
 36. بررسی رابطه خود اتکایی و عزت نفس دانشجویان
 37. بررسی رابطه عوامل اجتماعی و دینداری جوانان
 38. نقش عوامل اجتماعی در فرد گرایی و جمع گرایی جوانان
 39. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت مدیریتی زنان
 40. بررسی رابطه فردگرایی، انزوا و خودشیفتگی
 41. رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی
 42. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان به خارج از کشور
 43. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی
 44. بررسی رابطه الگوهای مدیریت قومی و توسعه در ایران
 45. رفتار باروری گروه های قومی در ایران
 46. طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهرها
 47. بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان
 48. بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و بزهکاری نوجوانان
 49. مدلسازی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی با هویت ملی با استفاده از معادلات ساختاری
 50. رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با سبک زندگی
 51. رابطه محرومیت نسبی با شکل گیری هویت و امید به زندگی جوانان
 52. رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان
 53. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان
 54. سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان (موردی شهر تهران)
 55. شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری تعارض نقش های شغلی و خانوادگی در بین زنان شاغل
 56. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی دانشجویان
 57. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان
 58. الگوسازی ساختاری رابطه پایگاه اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی دانشجویان
 59. شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی
 60. شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی دانشجویان
 61. شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی زنان شاغل
 62. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجددگرایی دانشجویان
 63. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر انتقادی دانشجویان
 64. بررسی رابطه دین داری و سرمایه اجتماعی
 65. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی زنان
 66. رابطه پایگاه اجتماعی و سرمایه فرهنگی مالی و سرمایه با بر سرمایه اجتماعی (مطالعه قیاسی بین زنان و مردان)
 67. تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان
 68. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه قیاسی با شهرنشینان و روستاییان)
 69. زنان و مقوله جهانی شدن (سرمایه اجتماعی زنان، مشارکت سیاسی زنان و...)
 70. تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری
 71. آسیب شناسی توسعه شهرنشینی
 72. عوامل موثر بر رفاه اجتماعی و اقتصادی زندگی و سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص های شناسایی شده
 73. رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
 74. بررسی رابطه عملکرد رسانه های جمعی با اعتماد میان فردی، عام و نهادی
 75. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و اعتماد اجتماعی
 76. رابطه سرمایه های اجتماعی و کالبدی شهروندان با آسیب شناسی اجتماعی شهر
 77. سنجش ابعاد مختلف هویت فرهنگی جمعی (هویت فرهنگی دینی، ملی، قومی درون مرزی، قومی فرامرزی)
 78. عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق
 79. عوامل فرهنگی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق
 80. رابطه دینداری و نگرش به جهانی شدن
 81. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی به ارزش های دینی
 82. بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی موثر بر پایبندی به ارزش های دینی
 83. بررسی موانع اعتمادسازی متقابل در سازمان ها
 84. رابطه سرمایه اجتماعی با اعتماد اجتماعی دانشجویان
 85. بررسی خصوصیات جامعه شناختی بزهکاران
 86. مطالعه تطبیقی و سنجش وفاق اجتماعی عام، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در جوامع روستایی و شهری
 87. عوامل موثر بر ارتقاء وفاق اجتماعی عام، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی
 88. شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان
 89. مدلسازی عوامل (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) موثر بر مصرف برق
 90. الگوسازی ساختاری رابطه بین عوامل اجتماعی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
 91. بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی
 92. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر
 93. بررسی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر مصرف مواد مخدر
 94. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی زنان
 95. ارائه مدلی جهت رتبه بندی منزلت مشاغل با استفاده از رویکرد MADM و فازی
 96. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان
 97. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان
 98. بررسی عوامل اجتماعی سرپیچی از قوانین و مقررات
 99. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر هویت اجتماعی جوانان
 100. بررسی رابطه ادراک کارکنان زن و فرهنگ سازمانی
 101. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان
 102. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی زنان دانشجو
 103. تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی–اقتصادی بر تعداد فرزندان
 104. بررسی رابطه سبک زندگی و باورهای دینی مذهبی جوانان
 105. بررسی تاثیر سبک زندگی بر گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر
 106. بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی
 107. بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به ارزش های دموکراتیک
 108. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش میزان اعتماد اجتماعی به پلیس (با AHP فازی)
 109. تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش های سیاسی دانشجویان
 110. تاثیر عوامل جمعیتی بر گرایش های سیاسی دانشجویان
 111. تاثیر عوامل فرهنگی بر گرایش های سیاسی دانش جویان
 112. رابطه باورهای غیر منطقی با رضایت زناشویی
 113. باورهای غیر منطقی و الگوهای ارتباطی
 114. رابطه باورهای مذهبی، دینی با استحکام پیوند زناشویی
 115. بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان …
 116. بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….
 117. بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….
 118. تاثیر سبک رهبری سازمان بر فرهنگ منابع انسانی
 119. تاثیر سبک زندگی بر خلاقیت دانش آموزان
 120. بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی با خلاقیت دانش آموزان
 121. رابطه شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان
 122. رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
 123. الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان
 124. تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان
 125. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی
 126. ارائه مدلی جهت تدوین شاخص های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه سازی آن

رشته علوم اجتماعی - عناوین پایان نامه حقوق خانواده و زنان - بیان مسئله