یکی از علل عدم موفقیت صنایع ما این است که اکثر مسئولین واحد های صنعتی فارغالتحصیل مدیریت صنعتی نیستند .حضور یک کارشناس مدیریت صنعتی که مسئولیت نیروی انسانی را بر عهده بگیرد ، در هر واحد صنعتی ضروری است تا بتواند با استفاده از دانش خویش ، مشارکت ، مهارت و انگیزه نیروی انسانی واحد صنعتی مورد نظر را افزایش دهد .مدیریت صنعتی دارای سه بعد اصلی فنی و تکنیکی ، مالی و رفتاری و اجتماعی است . در رشته مهندسی صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع می پردازد اما رشته مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاری صنایع تأکید بیشتری دارد .

  • دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت صنعتی :

مدیریت مالی ، روانشناسی صنعتی ، حسابداری صنعتی ، بازار یابی و مدیریت بازار ، کنترل کیفیت آماری ، سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع ، تحقیق در عملیات ، کنترل پروژه ، طرح ریزی و عملیات نگه داری ، کار سنجی و روش سنجی ، مدیریت کار خانه ، حفاظت صنعتی ، بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی ، روابط صنعتی ، فنون تجزیه و تحلیل طراحی سیستم ، بازار یابی بین المللی ، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ، پروژه ، .