امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 1. رشته تحصیلی /وزارت /گروه /زیرگروه /مقطع تحصیلی /وضعیت /تاریخ تصویب
 2. آبادانی روستاها وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1388/02/26
 3. آمار وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 35, آمار کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/27
 4. آمار و سنجش آموزشی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 35, آمار کارشناسی پیوسته فعال 1388/03/31
 5. آموزش ابتدایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 29, علوم تربیتی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 6. آموزش ابتدایی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 29, علوم تربیتی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 7. آموزش ارتباط تصویری وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 8. آموزش ارتباط تصویری ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 9. آموزش الهیات وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 10. آموزش الهیات ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 11. آموزش تاریخ وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 12. آموزش تاریخ ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 13. آموزش تربیت بدنی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 9, علوم ورزشی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 14. آموزش جغرافیا وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 1, علوم جغرافیایی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 15. آموزش جغرافیا ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 1, علوم جغرافیایی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 16. آموزش ریاضی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 37, علوم ریاضی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 17. آموزش ریاضی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 37, علوم ریاضی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 18. آموزش زبان انگلیسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 19. آموزش زبان انگلیسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1386/02/28
 20. آموزش زبان انگلیسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 21. آموزش زبان عربی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 26, زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته فعال 1396/09/04
 22. آموزش زبان عربی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 26, زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته فعال 1393/09/28
 23. آموزش زبان و ادبیات فارسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 27, زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 24. آموزش زیست شناسی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 39, علوم زیستی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 25. آموزش زیست شناسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 39, علوم زیستی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 26. آموزش شیمی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 36, شیمی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 27. آموزش شیمی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 36, شیمی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/28
 28. آموزش علوم اجتماعی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 3, جامعه شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 29. آموزش علوم اجتماعی ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 3, جامعه شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 30. آموزش فیزیک وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 40, فیزیک کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 31. آموزش فیزیک ( خاص دانشگاه فرهنگیان ) وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 40, فیزیک کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 32. آموزش کودکان استثنایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 29, علوم تربیتی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 33. آهنگسازی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 66, موسیقی کارشناسی پیوسته فعال 1392/05/27
 34. آهنگسازی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 69, هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته فعال 1392/05/27
 35. ادبیات نمایشی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 69, هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته فعال 1388/02/26
 36. ادیان و عرفان وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1374/11/08
 37. ادیان و مذاهب وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1383/12/12
 38. اطلاعات نظامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1376/07/13
 39. اطلاعات و امنیت عمومی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/19
 40. اقتصاد وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 2, اقتصاد کارشناسی پیوسته فعال 1396/03/01
 41. اقتصاد کشاورزی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 54, اقتصاد و ترویج کشاورزی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/14
 42. اقیانوس شناسی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 38, علوم زمین کارشناسی پیوسته فعال 1392/02/15
 43. الکترونیک ومخابرات دریایی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/12/25
 44. ایران شناسی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1383/12/22
 45. ایمنی صنعتی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 46, مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته فعال 1397/05/03
 46. بازیگری وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 69, هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته فعال 1394/06/07
 47. باستان شناسی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1365/02/06
 48. بانکداری اسلامی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 2, اقتصاد کارشناسی پیوسته فعال 1387/07/06
 49. برنامه ریزی اجتماعی و تعاون وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 3, جامعه شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/14
 50. بهداشت مواد غذایی وزارت آموزش عالی 2, دامپزشکی 13, بهداشت و کنترل مواد غذایی کارشناسی پیوسته فعال 1389/06/06
 51. بهداشت و بازرسی گوشت وزارت آموزش عالی 2, دامپزشکی 13, بهداشت و کنترل مواد غذایی کارشناسی پیوسته فعال 1389/06/06
 52. تاریخ وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1375/10/21
 53. تاریخ اسلام وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1383/10/12
 54. تاریخ اسلام وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/15
 55. تاریخ اسلام(خاص دانشگاه مذاهب اسلامی) وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1388/06/07
 56. تاریخ ایران وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1395/08/17
 57. تاریخ تمدن وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1396/03/01
 58. تاریخ تمدن ملل اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1368/12/20
 59. تاریخ جهان وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 6, علوم تاریخ و باستان شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/01
 60. تبلیغ حج وزیارت وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1390/10/10
 61. تربیت مترجم زبان ایتالیایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1374/07/16
 62. تربیت مروج سیاسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/12
 63. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 54, اقتصاد و ترویج کشاورزی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 64. تفسیر قرآن مجید وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1392/05/27
 65. تفنگداری دریایی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/25
 66. تلویزیون و هنرهای دیجیتال وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 69, هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته فعال 1383/03/23
 67. تولید سیما وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1370/07/21
 68. جامعه شناسی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 3, جامعه شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/14
 69. جدول و سرفصل دروس عمومی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1392/07/02
 70. جغرافیا وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 1, علوم جغرافیایی کارشناسی پیوسته فعال 1395/06/28
 71. حسابداری وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 4, حسابداری کارشناسی پیوسته فعال 1396/02/16
 72. حقوق وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 23, حقوق کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/23
 73. خلبانی بالگرد وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/03/29
 74. خلبانی پهپاد وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/19
 75. دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/22
 76. دریا نوردی (ناوبری) وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1380/07/01
 77. رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 29, علوم تربیتی کارشناسی پیوسته فعال 1380/11/28
 78. روابط عمومی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 3, جامعه شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1383/05/17
 79. روانشناسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 24, روانشناسی کارشناسی پیوسته فعال 1391/12/13
 80. روزنامه نگاری وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 3, جامعه شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1383/05/17
 81. ریاضیات و کاربردها وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 37, علوم ریاضی کارشناسی پیوسته فعال 1388/02/26
 82. زبان اسپانیایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1371/04/14
 83. زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1393/07/20
 84. زبان روسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1388/12/22
 85. زبان شناسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1384/10/03
 86. زبان فرانسه گرایش ادبی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1394/03/16
 87. زبان و ادبیات آلمانی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 28, زبانشناسی کارشناسی پیوسته فعال 1394/03/25
 88. زبان و ادبیات اردو وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1369/02/09
 89. زبان و ادبیات ارمنی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1370/02/28
 90. زبان و ادبیات اسپانیایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1387/03/04
 91. زبان و ادبیات انگلیسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1387/11/12
 92. زبان و ادبیات ترکی آذری وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 28, زبانشناسی کارشناسی پیوسته فعال 1396/04/24
 93. زبان و ادبیات ترکی استامبولی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1381/12/17
 94. زبان و ادبیات سواحیلی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1379/12/14
 95. زبان و ادبیات عربی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 26, زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته فعال 1389/07/17
 96. زبان و ادبیات فارسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 27, زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته فعال 1391/04/04
 97. زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 27, زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته فعال 1377/02/27
 98. زبان و ادبیات هوسایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1379/12/14
 99. زبان و ادبیات ژاپنی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/09
 100. زبان و ادبیات کردی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 28, زبانشناسی کارشناسی پیوسته فعال 1395/12/07
 101. زبان و فرهنگ روسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1387/04/08
 102. زبان و فرهنگ عربی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 26, زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/13
 103. زبان و فرهنگ فرانسه وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1389/06/06
 104. زبان و فرهنگ فرانسه(خاص جامعه المصطفی العالمیه) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1389/06/06
 105. زبان چینی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1370/02/08
 106. زبان کره ای وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1396/09/04
 107. زمین شناسی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 38, علوم زمین کارشناسی پیوسته فعال 1389/07/17
 108. زیست شناسی جانوری وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 39, علوم زیستی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/07
 109. زیست شناسی دریا وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 39, علوم زیستی کارشناسی پیوسته فعال 1393/04/01
 110. زیست شناسی سلولی و مولکولی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 39, علوم زیستی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/07
 111. زیست شناسی گیاهی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 39, علوم زیستی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/07
 112. زیست فناوری وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 39, علوم زیستی کارشناسی پیوسته فعال 1391/12/13
 113. سرفصل دروس تربیت بدنی و آئین نامه اجرایی آن وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 9, علوم ورزشی کارشناسی پیوسته فعال 1396/05/28
 114. شیعه شناسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1388/12/22
 115. شیمی محض وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 36, شیمی کارشناسی پیوسته فعال 1395/12/01
 116. شیمی کاربردی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 36, شیمی کارشناسی پیوسته فعال 1395/12/01
 117. صحنه آرائی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 69, هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته فعال 1365/03/03
 118. صنایع دستی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1366/09/07
 119. طراحی صحنه وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1388/04/27
 120. طراحی صنعتی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1374/04/25
 121. طراحی لباس وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 67, هنرهای تجسمی کارشناسی پیوسته فعال 1385/11/28
 122. طراحی و ساخت طلا و جواهر وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/13
 123. طراحی پارچه وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1385/11/28
 124. علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 5, علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1393/11/28
 125. علوم آزمایشگاهی دامپزشکی وزارت آموزش عالی 2, دامپزشکی 14, پاتوبیولوژی کارشناسی پیوسته فعال 1394/05/10
 126. علوم اتظامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1384/08/21
 127. علوم ارتباطات اجتماعی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 7, علوم رسانه و ارتباطات کارشناسی پیوسته فعال 1394/03/16
 128. علوم اسلامی - حقوق (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1379/01/28
 129. علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیث(خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1379/01/28
 130. علوم اسلامی و تاریخ اسلام وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1384/03/21
 131. علوم اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1382/02/27
 132. علوم اسلامی و جامعه شناسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1384/05/22
 133. علوم اسلامی و روانشناسی عمومی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1382/02/27
 134. علوم اسلامی-اقتصاد وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1391/09/30
 135. علوم اسلامی-اقتصاد (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1391/09/30
 136. علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1391/09/30
 137. علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1391/09/30
 138. علوم اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1379/01/28
 139. علوم اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1379/01/28
 140. علوم انتظامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1384/08/21
 141. علوم تربیتی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 29, علوم تربیتی کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/21
 142. علوم حدیث وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1390/04/04
 143. علوم دامی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 59, علوم دامی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 144. علوم دفاعی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 44, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/05/05
 145. علوم دینی و معارف اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1367/03/28
 146. علوم دینی و معارف اسلامی ( خاص مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1367/03/28
 147. علوم سیاسی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 8, علوم سیاسی کارشناسی پیوسته فعال 1396/07/03
 148. علوم سیاسی ( دانشگاه علامه طباطبایی ) وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 8, علوم سیاسی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/19
 149. علوم قرآن و حدیث وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 71, تحول در مطالعات قرآنی کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/13
 150. علوم قرآن و حدیث وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 79, قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/13
 151. علوم قضایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 23, حقوق کارشناسی پیوسته فعال 1375/10/08
 152. علوم قضایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1367/03/28
 153. علوم قضایی ( خاص مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1367/03/28
 154. علوم مهندسی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1395/11/11
 155. علوم و معارف دفاع مقدس وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1391/10/10
 156. علوم و معارف قرآن وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1387/07/06
 157. علوم و مهندسی آب وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 60, علوم و مهندسی آب کارشناسی پیوسته فعال 1391/11/08
 158. علوم و مهندسی باغبانی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 56, تولیدات گیاهی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 159. علوم و مهندسی جنگل وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 63, منابع طبیعی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 160. علوم و مهندسی شیلات وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 63, منابع طبیعی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 161. علوم و مهندسی صنایع غذایی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 58, صنایع غذایی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 162. علوم و مهندسی محیط زیست وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 63, منابع طبیعی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 163. علوم ورزشی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 9, علوم ورزشی کارشناسی پیوسته فعال 1395/12/21
 164. علوم ومهندسی خاک وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 57, خاک شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 165. علوم کامپیوتر وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 37, علوم ریاضی کارشناسی پیوسته فعال 1388/02/26
 166. عکاسی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1397/04/17
 167. فرهنگ و معارف اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 71, تحول در مطالعات قرآنی کارشناسی پیوسته فعال 1378/01/29
 168. فقه اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1389/03/22
 169. فقه اسلامی(خاص جامعه المصطفی (ص) العالمیه) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1389/03/22
 170. فقه حنفی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1368/12/20
 171. فقه شافعی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1368/12/20
 172. فقه و اصول وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 23, حقوق کارشناسی پیوسته فعال 1383/09/14
 173. فقه و حقوق اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1396/02/03
 174. فقه و حقوق اسلامی(خاص دانشگاه شهید مطهری) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1396/09/19
 175. فقه و حقوق شافعی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 23, حقوق کارشناسی پیوسته فعال 1380/04/03
 176. فقه و حقوق مذاهب اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 23, حقوق کارشناسی پیوسته فعال 1380/04/03
 177. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1397/12/18
 178. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1397/12/18
 179. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1397/12/18
 180. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1397/12/18
 181. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1397/12/18
 182. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1397/12/18
 183. فقه و معارف اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1383/05/17
 184. فلسفه و حکمت اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1380/04/03
 185. فلسفه و عرفان اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1383/05/17
 186. فلسفه و کلام اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1395/11/24
 187. فلسفه و کلام اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 76, فلسفه کارشناسی پیوسته فعال 1382/09/08
 188. فنی هوانوردی خلبانی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1369/02/02
 189. فیزیک وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 40, فیزیک کارشناسی پیوسته فعال 1394/10/27
 190. فیزیک مهندسی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 40, فیزیک کارشناسی پیوسته فعال 1388/11/17
 191. مبارزه با مواد مخدر وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/07/17
 192. مبارزه با مواد مخدر وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/07/17
 193. مترجمی زبان آلمانی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 25, زبان و ادبیات خارجی کارشناسی پیوسته فعال 1394/03/16
 194. مدیریت آماد وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1396/09/04
 195. مدیریت اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1396/09/08
 196. مدیریت امور بانکی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1379/10/18
 197. مدیریت امور گمرکی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1385/07/22
 198. مدیریت بیمه وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1380/07/01
 199. مدیریت بیمه اکو (به زبان انگلیسی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1379/07/10
 200. مدیریت دفاعی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/05/05
 201. مدیریت فرهنگی هنری وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/12
 202. مدیریت فرهنگی و هنری وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1379/07/10
 203. مدیریت مالی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1382/02/27
 204. مدیریت و بازرگانی دریایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1379/03/08
 205. مدیریت وکمیسر دریایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/12/15
 206. مدیریت کسب و کارهای کوچک وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 33, مدیریت کارشناسی پیوسته فعال 1385/09/11
 207. مربیگری عقیدتی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/12
 208. مردم شناسی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 3, جامعه شناسی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/14
 209. مرمت آثارتاریخی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 65, معماری کارشناسی پیوسته فعال 1364/08/18
 210. مرمت بناهای تاریخی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 65, معماری کارشناسی پیوسته فعال 1386/06/17
 211. مشاوره وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 75, مشاوره کارشناسی پیوسته فعال 1395/12/08
 212. مشاوره و راهنمایی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 75, مشاوره کارشناسی پیوسته فعال 1394/09/28
 213. مطالعات ارتباطی وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 7, علوم رسانه و ارتباطات کارشناسی پیوسته فعال 1395/11/23
 214. مطالعات خانواده وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 11, مطالعات زنان کارشناسی پیوسته فعال 1374/12/06
 215. معارف اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1368/12/13
 216. معارف اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1385/07/22
 217. معارف اسلامی و ادیان وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1377/11/18
 218. معارف اسلامی و اقتصاد وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1383/10/12
 219. معارف اسلامی و تاریخ وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1377/11/18
 220. معارف اسلامی و جامعه شناسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1377/11/18
 221. معارف اسلامی و جغرافیای فرهنگی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1388/04/27
 222. معارف اسلامی و حقوق وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1384/03/21
 223. معارف اسلامی و روانشناسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 24, روانشناسی کارشناسی پیوسته فعال 1383/08/23
 224. معارف اسلامی و زبان وادبیات عرب وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 26, زبان و ادبیات عرب کارشناسی پیوسته فعال 1384/08/07
 225. معارف اسلامی و علوم تربیتی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1384/05/08
 226. معارف اسلامی و علوم سیاسی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1384/04/18
 227. معارف اسلامی و علوم قرآنی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1377/11/18
 228. معارف اسلامی و فلسفه وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1377/11/18
 229. معارف اسلامی و مدیریت وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1383/08/16
 230. معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1384/02/24
 231. معارف اسلامی و مطالعات زنان وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1390/12/04
 232. معارف اسلامی و کلام وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1377/11/18
 233. معارف اسلامی واخلاق وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1389/03/22
 234. معارف اسلامی گرایش تبلیغ و ارتباطات وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1384/02/29
 235. معارف قرآن کریم وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1384/05/22
 236. مهندسی الکترونیک هواپیما وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 41, مهندسی برق کارشناسی پیوسته فعال 1393/08/30
 237. مهندسی انرژی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 51, مهندسی مواد و متالوژی کارشناسی پیوسته فعال 1391/11/01
 238. مهندسی اپتیک و لیزر وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1379/11/16
 239. مهندسی ایمنی صنعتی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 46, مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته فعال 1395/11/23
 240. مهندسی ایمنی و بازرسی فنی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 45, مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته فعال 1382/08/10
 241. مهندسی برق وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/12/25
 242. مهندسی برق وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 41, مهندسی برق کارشناسی پیوسته فعال 1391/12/13
 243. مهندسی بهره برداری راه آهن وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1374/12/16
 244. مهندسی ترافیک هوایی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1394/06/23
 245. مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1397/03/30
 246. مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیما وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1394/06/23
 247. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 56, تولیدات گیاهی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 248. مهندسی حمل و نقل ریلی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1394/03/16
 249. مهندسی خط و ابنیه راه آهن وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1375/09/11
 250. مهندسی دریا وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/02
 251. مهندسی دفاعی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/05/05
 252. مهندسی ساخت و تولید وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1396/02/23
 253. مهندسی شیمی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 45, مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته فعال 1391/12/13
 254. مهندسی صنایع وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 46, مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته فعال 1388/02/26
 255. مهندسی صنایع غذایی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 45, مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته فعال 1367/07/30
 256. مهندسی صنایع مبلمان وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 63, منابع طبیعی کارشناسی پیوسته فعال 1391/12/06
 257. مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 46, مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته فعال 1395/11/23
 258. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 63, منابع طبیعی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 259. مهندسی طبیعت وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 63, منابع طبیعی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 260. مهندسی عمران وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1388/02/26
 261. مهندسی فرماندهی و کنترل وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/12/15
 262. مهندسی فرماندهی وکنترل هوایی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1377/06/29
 263. مهندسی فضای سبز وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 56, تولیدات گیاهی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 264. مهندسی ماشین آلات دریایی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1394/10/27
 265. مهندسی ماشین های ریلی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 41, مهندسی برق کارشناسی پیوسته فعال 1386/02/24
 266. مهندسی ماشین های صنایع غذایی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 62, ماشین های کشاورزی کارشناسی پیوسته فعال 1391/08/28
 267. مهندسی مخابرات هواپیما وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 41, مهندسی برق کارشناسی پیوسته فعال 1393/08/30
 268. مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری) وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 41, مهندسی برق کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/14
 269. مهندسی مدیریت پروژه وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1385/10/09
 270. مهندسی معدن وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 49, مهندسی معدن کارشناسی پیوسته فعال 1390/07/09
 271. مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 63, منابع طبیعی کارشناسی پیوسته فعال 1381/02/28
 272. مهندسی مواد و متالورژی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 51, مهندسی مواد و متالوژی کارشناسی پیوسته فعال 1393/11/05
 273. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 62, ماشین های کشاورزی کارشناسی پیوسته فعال 1392/03/19
 274. مهندسی مکانیک وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1388/10/19
 275. مهندسی مکانیک وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/12/25
 276. مهندسی مکانیک بیوسیستم وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 62, ماشین های کشاورزی کارشناسی پیوسته فعال 1391/12/06
 277. مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/12/25
 278. مهندسی نساجی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 52, مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته فعال 1391/09/19
 279. مهندسی نقشه برداری وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 47, مهندسی عمران کارشناسی پیوسته فعال 1395/01/22
 280. مهندسی نگهداری هلیکوپتر وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1380/11/28
 281. مهندسی نگهداری وتعمیر هواپیما (بالگرد) وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/11/21
 282. مهندسی هسته ای وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 45, مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته فعال 1387/10/20
 283. مهندسی هوا فضا وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1394/06/23
 284. مهندسی هوا فضا وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1372/04/13
 285. مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1395/04/27
 286. مهندسی پلیمر وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 43, مهندسی پلیمر کارشناسی پیوسته فعال 1396/01/29
 287. مهندسی کامپیوتر وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1394/06/23
 288. مهندسی کشتی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1393/12/25
 289. مهندسی کشتی (موتور) وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1395/11/23
 290. مهندسی کنترل عملیات موشک وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1378/02/26
 291. موزه وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1392/06/17
 292. میکرو بیولوژی وزارت آموزش عالی 5, علوم پایه 39, علوم زیستی کارشناسی پیوسته فعال 1395/09/07
 293. نقاشی ایرانی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1397/02/09
 294. نمایش وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 69, هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته فعال 1365/03/03
 295. نوازندگی ساز جهانی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 66, موسیقی کارشناسی پیوسته فعال 1378/05/25
 296. نوازندگی موسیقی ایرانی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 66, موسیقی کارشناسی پیوسته فعال 1392/05/27
 297. نوازندگی موسیقی جهانی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 66, موسیقی کارشناسی پیوسته فعال 1392/05/27
 298. هتلداری وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 10, گردشگری کارشناسی پیوسته فعال 1395/01/23
 299. هنرهای صناعی - کاشی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 67, هنرهای تجسمی کارشناسی پیوسته فعال 1380/07/01
 300. هوانوردی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 70, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1394/06/23
 301. پاسداری از انقلاب اسلامی اطلاعاتی امنیتی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/02/28
 302. پاسداری از انقلاب اسلامی اطلاعاتی امنیتی (خاص نظامی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/02/28
 303. پاسداری از انقلاب اسلامی دفاعی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/02/28
 304. پاسداری از انقلاب اسلامی دفاعی(خاص نظامی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/02/28
 305. پاسداری از انقلاب اسلامی فرهنگی اجتماعی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/02/28
 306. پاسداری از انقلاب اسلامی فرهنگی اجتماعی (خاص نظامی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/02/28
 307. پاسداری از انقلاب اسلامی پشتیبانی - سازندگی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 72, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/02/28
 308. پاسداری از انقلاب اسلامی پشتیبانی - سازندگی (خاص نظامی) وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 34, نظامی و انتظامی کارشناسی پیوسته فعال 1395/02/28
 309. چاپ وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1382/05/18
 310. کارگردانی وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 69, هنرهای نمایشی کارشناسی پیوسته فعال 1365/03/03
 311. کارگردانی تلویزیون وزارت آموزش عالی 8, هنر و معماری 68, هنرهای کاربردی کارشناسی پیوسته فعال 1383/03/23
 312. کلام وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 31, فلسفه دین و کلام جدید کارشناسی پیوسته فعال 1379/08/08
 313. کلام اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 30, علوم حوزه ای کارشناسی پیوسته فعال 1390/03/21
 314. کلام اسلامی وزارت آموزش عالی 4, علوم انسانی 21, الهیات کارشناسی پیوسته فعال 1384/03/21
 315. کنترل هوایی وزارت آموزش عالی 6, فنی و مهندسی 50, مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته فعال 1368/11/01
 316. گردشگری وزارت آموزش عالی 1, علوم اجتماعی 10, گردشگری کارشناسی پیوسته فعال 1395/01/23
 317. گیاه پزشکی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 61, گیاه پزشکی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09
 318. گیاهپزشکی وزارت آموزش عالی 7, کشاورزی 61, گیاه پزشکی کارشناسی پیوسته فعال 1394/12/09