آسیب شناسی دامپزشکی دامپزشکی پاتوبیولوژی دکتری تخصصی
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی علوم پایه دکتری تخصصی
انگل شناسی دامپزشکی پاتوبیولوژی دکتری تخصصی
انگل شناسی دامپزشکی پاتوبیولوژی دکتری تخصصی
اپیدمیولوژی دامپزشکی علوم پایه دکتری تخصصی
ایمنی شناسی دامپزشکی پاتوبیولوژی دکتری تخصصی
بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی علوم پایه دکتری تخصصی
باکتری شناسی دامپزشکی پاتوبیولوژی دکتری تخصصی
بهداشت آبزیان دامپزشکی بهداشت و بیماری های آبزیان دکتری تخصصی
بهداشت خوراک دام دامپزشکی بهداشت و کنترل مواد غذایی دکتری تخصصی
بهداشت مواد غذایی دامپزشکی بهداشت و کنترل مواد غذایی دکتری تخصصی
بهداشت و بیماریهای آبزیان دامپزشکی بهداشت و بیماری های آبزیان دکتری تخصصی
بهداشت و بیماریهای آبزیان دامپزشکی بهداشت و کنترل مواد غذایی دکتری تخصصی
بهداشت و بیماریهای پرندگان دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری تخصصی
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری تخصصی
بیماریهای داخلی دامهای کوچک دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری تخصصی
بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری تخصصی
بیوتکنولوژی دامپزشکی دامپزشکی علوم پایه دکتری تخصصی
بیوشیمی دامپزشکی علوم پایه دکتری تخصصی
سم شناسی دامپزشکی علوم پایه دکتری تخصصی
فارماکولوژی دامپزشکی علوم پایه دکتری تخصصی
فناوری های تولید مثل در دامپزشکی دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری تخصصی
فیزیولوژی دامپزشکی دامپزشکی علوم پایه دکتری تخصصی
ویروس شناسی دامپزشکی پاتوبیولوژی دکتری تخصصی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دامپزشکی پاتوبیولوژی دکتری تخصصی
جراحی دامپزشکی دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری دستیاری
جراحی دامپزشکی دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری دستیاری
رادیولوژی دامپزشکی دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری دستیاری
مامایی وبیماریهای تولید مثل دام دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری دستیاری
مامایی وبیماریهای تولید مثل دام دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری دستیاری
پاتولوژی دامپزشکی پاتوبیولوژی دکتری دستیاری
دامپزشکی
دامپزشکی علوم درمانگاهی دکتری عمومی
آب و هواشناسی علوم اجتماعی علوم جغرافیایی دکتری تخصصی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی علوم اجتماعی علوم ورزشی دکتری تخصصی
اقتصاد ریاضی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
اقتصاد نفت و گاز علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
اقتصاد نفت وگاز علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگاز علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگاز علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
ایران شناسی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
باستان شناسی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
باستان شناسی گرایش دوران اسلامی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
باستان شناسی گرایش دوران تاریخی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
بیمه علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
بیومکانیک ورزشی علوم اجتماعی علوم ورزشی دکتری تخصصی
تاریخ علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
تاریخ انقلاب اسلامی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
تاریخ اهل بیت (ع) علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
تاریخ وفرهنگ تمدن ایران دوره اسلامی علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
تاریخ گرایش تاریخ اسلام علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلام علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی دکتری تخصصی
جامعه شناسی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستایی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی علوم اجتماعی علوم جغرافیایی دکتری تخصصی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری علوم اجتماعی علوم جغرافیایی دکتری تخصصی
جغرافیای سیاسی علوم اجتماعی علوم جغرافیایی دکتری تخصصی
جغرافیای نظامی علوم اجتماعی علوم جغرافیایی دکتری تخصصی
جمعیت شناسی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
حسابداری علوم اجتماعی حسابداری دکتری تخصصی
رفاه اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
رفتار حرکتی علوم اجتماعی علوم ورزشی دکتری تخصصی
روابط بین الملل علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
روانشناسی ورزشی علوم اجتماعی علوم ورزشی دکتری تخصصی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی علوم اجتماعی علوم جغرافیایی دکتری تخصصی
سیاستگذاری فرهنگی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
علم اطلاعات و دانش شناسی علوم اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری تخصصی
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانش علوم اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری تخصصی
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش علوم اجتماعی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری تخصصی
علوم ارتباطات علوم اجتماعی علوم رسانه و ارتباطات دکتری تخصصی
علوم اقتصادی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد سنجی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ریاضی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهاد گرا علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
علوم سیاسی علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
علوم سیاسی گرایش مسائل ایران علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
فرهنگ و ارتباطات علوم اجتماعی علوم رسانه و ارتباطات دکتری تخصصی
فرهنگ ورسانه علوم اجتماعی علوم رسانه و ارتباطات دکتری تخصصی
فلسفه اقتصاد اسلامی علوم اجتماعی اقتصاد دکتری تخصصی
مددکاری اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
مدیریت رسانه علوم اجتماعی علوم رسانه و ارتباطات دکتری تخصصی
مردم شناسی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
مطالعات آمریکای شمالی علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
مطالعات جهان گرایش مطالعات هند علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیون علوم اجتماعی علوم رسانه و ارتباطات دکتری تخصصی
مطالعات زنان و خانواده علوم اجتماعی مطالعات زنان دکتری تخصصی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران علوم اجتماعی جامعه شناسی دکتری تخصصی
مطالعات منطقه ای علوم اجتماعی علوم سیاسی دکتری تخصصی
ژئو مورفولوژی علوم اجتماعی علوم جغرافیایی دکتری تخصصی
گردشگری
علوم اجتماعی گردشگری دکتری تخصصی
آموزش زبان آلمانی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی دکتری تخصصی
آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی دکتری تخصصی
آموزش زبان روسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی دکتری تخصصی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان علوم انسانی زبانشناسی دکتری تخصصی
آموزش زبان فرانسه علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی دکتری تخصصی
آموزش عالی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
آموزش محیط زیست علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
آینده پژوهی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
االهیات و معارف اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
ادبیات عربی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
ادیان ابراهیمی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
اصول فقه اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
اندیشه معاصر مسلمین علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
برنامه ریزی آموزش از راه دور علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
برنامه ریزی درسی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
تاریخ اسلام علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
تاریخ اهل بیت (ع) علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
تاریخ تشیع علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
تاریخ تشیع اثنی عشری علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
تاریخ تمدن اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
تاریخ معاصرجهان اسلام علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
ترجمه علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی دکتری تخصصی
تصوف و عرفان اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
تفسیر تطبیقی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
تکنولوژی آموزشی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
تکنولوژی آموزشی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
جرم یابی علوم انسانی نظامی و انتظامی دکتری تخصصی
جرم یابی علوم انسانی نظامی و انتظامی دکتری تخصصی
جریانهای کلامی معاصر علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
حقوق بین الملل عمومی علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
حقوق تجارت بین الملل علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
حقوق جزا و جرم شناسی علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
حقوق خصوصی علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
حقوق عمومی علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
حقوق نفت و گاز علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
حکمت اشراق علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
حکمت متعالیه علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
خانواده و سلامت جنسی علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
دانش اجتماعی مسلمین علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
دکتری فقه و معارف اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
دین پژوهی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
روان شناسی صنعتی و سازمانی علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
روانشناسی علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
روانشناسی بالینی علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
روانشناسی تربیتی علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
روانشناسی گرایش سلامت علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
زبان شناسی علوم انسانی زبانشناسی دکتری تخصصی
زبان شناسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی دکتری تخصصی
زبان های باستانی ایران علوم انسانی زبانشناسی دکتری تخصصی
زبان و ادبیات انگلیسی علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی دکتری تخصصی
زبان و ادبیات عربی علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری تخصصی
زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری تخصصی
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری تخصصی
زبان و ادبیات فرانسه علوم انسانی زبان و ادبیات خارجی دکتری تخصصی
زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری تخصصی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری تخصصی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری تخصصی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری تخصصی
سنجش و اندازه گیری علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
سیاستگذاری علم وفناوری علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
سیره پیامبر اعظم (ص) علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
شیعه شناسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
عرفان اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره) علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
عرفان وحکمت اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
علوم اسلامی - حقوق علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
علوم اسلامی - حقوق کیفری و جرم شناسی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
علوم اسلامی - فلسفه کلام اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
علوم اسلامی -علوم قرآنی و حدیث علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
علوم اسلامی- حقوق بین الملل علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
علوم حدیث تطبیقی علوم انسانی تحول در مطالعات قرآنی دکتری تخصصی
علوم حدیث تطبیقی علوم انسانی قرآن و حدیث دکتری تخصصی
علوم شناختی روانشناسی علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
علوم شناختی-زبان شناسی علوم انسانی زبانشناسی دکتری تخصصی
علوم شناختی-مدل سازی شناختی علوم انسانی روانشناسی دکتری تخصصی
علوم قرآن و حدیث علوم انسانی تحول در مطالعات قرآنی دکتری تخصصی
علوم قرآن و حدیث علوم انسانی قرآن و حدیث دکتری تخصصی
علوم و معارف نهج البلاغه علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فرقه های تشیع علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه اقتصادی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل تولیدی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه اقتصادی گرایش بازارهای مالی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه اقتصادی گرایش بخش عمومی و نظام مالیاتی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه اقتصادی گرایش پول و بانک علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه تربیتی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه خانواده علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه سیاسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه سیاسی گرایش فقه جامعه شناسی سیاسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه سیاسی گرایش فقه سیاسی تطبیقی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه شافعی علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
فقه عبادی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه عبادی گرایش فقه حج علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه عبادی گرایش فقه طهارت و صلاه علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه عبادی گرایش فقه عبادات مالیه علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه عبادی گرایش فقه مسائل خلافیه علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه قضایی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه قضایی گرایش آئین دادرسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه مقارن علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه و اصول علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
فقه و حقوق جزا علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
فقه و حقوق خصوصی علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
فقه و مبانی حقوق اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
فقه و معارف اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه و معارف اسلامی گرایش تفسیر و علوم قرآن علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزایی علوم انسانی حقوق دکتری تخصصی
فقه پزشکی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه پزشکی گرایش فقه تحقیقات نوین پزشکی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه پزشکی گرایش فقه درمان علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فقه پزشکی گرایش فقه معاینه علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه -فلسفه دین علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه اخلاق علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه اخلاق تطبیقی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
فلسفه اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه تحلیلی علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه تطبیقی علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه تعلیم و تربیت علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
فلسفه حقوق علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه دین علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه ذهن علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و دین علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و زیست شناسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و شناخت علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و فیزیک علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه سیاسی اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه علم علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علم و فناوری علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علم و فناوری فلسفه علم علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علم و فناوری گرایش اخلاق علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علم و فناوری گرایش ریاضی علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علم و فناوری گرایش زیست شناسی علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علم و فناوری گرایش علوم اجتماعی علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علم و فناوری گرایش فناوری علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علم و فناوری گرایش فیزیک علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه علوم اجتماعی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه فیزیک علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
فلسفه و کلام اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
فلسفه و کلام اسلامی علوم انسانی فلسفه دکتری تخصصی
فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید علوم انسانی فلسفه دین و کلام جدید دکتری تخصصی
فلسفه گرایش فلسفه معاصر علوم انسانی فلسفه دین و کلام جدید دکتری تخصصی
فلسفه گرایش فلسفه معاصر علوم انسانی فلسفه دین و کلام جدید دکتری تخصصی
فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی علوم انسانی فلسفه دین و کلام جدید دکتری تخصصی
فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی علوم انسانی فلسفه دین و کلام جدید دکتری تخصصی
قرآن و علوم علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش اقتصاد علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامت علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش تاریخ علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش حقوق علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش روانشناسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش علوم سیاسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش مدیریت علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن و علوم گرایش نجوم علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن ومستشرقان علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن ومستشرقان گرایش علوم قرآن علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن ومستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعه علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
قرآن ومستشرقان گرایش معارف قرآن علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
مالی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مالی گرایش بانکداری علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مالی گرایش بیمه علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مالی گرایش حقوق مالی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مالی گرایش مالی بین الملل علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مالی گرایش مهندسی مالی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدرسی معارف اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
مدیریت آموزشی علوم انسانی علوم تربیتی دکتری تخصصی
مدیریت اطلاعات علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت ایمنی ترافیک علوم انسانی نظامی و انتظامی دکتری تخصصی
مدیریت بازرگانی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت تکنولوژی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت تکنولوژی - مدیریت انتقال تکنولوژی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت تکنولوژی - مدیریت تحقیق و توسعه علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت تکنولوژی - مدیریت نو آوری علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت دولتی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت دولتی - رفتار سازمانی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت راهبردی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت راهبردی فرهنگ علوم انسانی نظامی و انتظامی دکتری تخصصی
مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری علوم انسانی نظامی و انتظامی دکتری تخصصی
مدیریت صنعتی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت فناوری اطلاعات علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
مدیریت پیشگیری از جرم علوم انسانی نظامی و انتظامی دکتری تخصصی
مذاهب علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
مذاهب اسلامی - تقریب علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
مذاهب کلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
مشاوره علوم انسانی مشاوره دکتری تخصصی
مطالعات ترجمه عربی علوم انسانی زبان و ادبیات عرب دکتری تخصصی
مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
منطق با رویکرد فلسفی علوم انسانی فلسفه دین و کلام جدید دکتری تخصصی
وهابیت شناسی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
کار آفرینی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
کارآفرینی علوم انسانی مدیریت دکتری تخصصی
کلام علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
کلام اسلامی علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
کلام امامیه علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
کلام شیعه گرایش امامت علوم انسانی علوم حوزه ای دکتری تخصصی
کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
کلام گرایش کلام اسلامی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
کلام گرایش کلام تطبیقی علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
کلام گرایش یهود و مسیحیت
علوم انسانی الهیات دکتری تخصصی
بیوتکنولوژی علوم پایه علوم زیستی دکتری پیوسته
فیزیک علوم پایه فیزیک دکتری پیوسته
آمار علوم پایه آمار دکتری تخصصی
آموزش ریاضی علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
بیم سنجی علوم پایه آمار دکتری تخصصی
بیوانفورماتیک علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
بیوشیمی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
بیوفیزیک علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
ریاضی علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
ریاضی علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
ریاضی گرایش آنالیز علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
ریاضی گرایش جبر علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
ریاضی گرایش هندسه - توپولوژی علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
ریاضی گرایش کاربردی علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
ریاضیات مالی علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی) علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زمین شناسی -تکتونیک علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
زمین شناسی -فسیل شناسی وچینه شناسی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریایی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست شناسی گیاهی گرایش بوم شناسی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
زیست فناوری میکروبی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
شیمی علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
شیمی کاربردی علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
شیمی گرایش شیمی آلی علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
شیمی گرایش شیمی تجزیه علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
شیمی گرایش شیمی دارویی علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
شیمی گرایش شیمی فیزیک علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
شیمی گرایش شیمی معدنی علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
شیمی گرایش شیمی پلیمر علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
شیمی-شیمی پلیمر علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
علوم زمین گرایش آبهای زیر زمینی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
علوم زمین گرایش رسوب شناسی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
علوم زمین گرایش پترولوژی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش وهوش مصنوعی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناخت علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
علوم کامپیوتر علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
علوم کامپیوتر گرایش زبانهای رسمی و روش های صوری علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه علوم پایه علوم ریاضی دکتری تخصصی
فیتو شیمی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
فیزیک دریا علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
فیزیک دریا گرایش اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
فیزیک دریا گرایش دینامیک علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
فیزیک دریا گرایش ساحلی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
فیزیک دریا گرایش هواشناسی دریا علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
فیزیک گرایش اپتیک و لیزر علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
فیزیک گرایش فیزیک هسته ای علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
فیزیک گرایش فیزیک پلاسما علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
میکروبیو لوژی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
نانو شیمی علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
نانو شیمی گرایش نانو سوپرا مولکول علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظری علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنی علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
نانو شیمی گرایش نانو پلیمر علوم پایه شیمی دکتری تخصصی
نانو فیزیک علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
نانو فیزیک گرایش نانو فوتونیک علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
هواشناسی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
پلاسمای پزشکی علوم پایه فیزیک دکتری تخصصی
ژئوفیزیک علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
ژئوفیزیک گرایش زمین گرمایی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیس علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی علوم پایه علوم زمین دکتری تخصصی
ژنتیک مولکولی علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
یزیک دریا گرایش ساحلی
علوم پایه علوم زیستی دکتری تخصصی
الگوریتم و محاسبات فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
جنگ الکترونیک فنی و مهندسی نظامی و انتظامی دکتری تخصصی
علوم و فناوری نانو فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
علوم و فناوری نانو گرایش نانو الکترونیک فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
علوم و فناوری نانو گرایش نانو مواد فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی برق گرایش الکترونیک فنی و مهندسی مهندسی برق دکتری تخصصی
مهندسی برق گرایش قدرت فنی و مهندسی مهندسی برق دکتری تخصصی
مهندسی برق گرایش مخابرات فنی و مهندسی مهندسی برق دکتری تخصصی
مهندسی برق گرایش کنترل فنی و مهندسی مهندسی برق دکتری تخصصی
مهندسی خودرو فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی دریا فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی راه آهن فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی سوانح فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژِی) فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک فنی و مهندسی مهندسی برق دکتری تخصصی
مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتی فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری فنی و مهندسی مهندسی صنایع دکتری تخصصی
مهندسی طراحی محیط زیست فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش حمل و نقل فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش راه و ترابری فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش زلزله فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش سازه فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی فناوری اطلاعات فنی و مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات فنی و مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک فنی و مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای فنی و مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری فنی و مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی فنی و مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواد فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مواد فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش فرایندهای استخراج فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی پودر فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش مواد پیشرفته فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی متالوژی و مواد فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالوژی دکتری تخصصی
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی محیط زیست گرایش سواحل فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی فنی و مهندسی مهندسی معدن دکتری تخصصی
مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی فنی و مهندسی مهندسی معدن دکتری تخصصی
مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی فنی و مهندسی مهندسی معدن دکتری تخصصی
مهندسی معدن - مکانیک سنگ فنی و مهندسی مهندسی معدن دکتری تخصصی
مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی فنی و مهندسی مهندسی معدن دکتری تخصصی
مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی فنی و مهندسی مهندسی معدن دکتری تخصصی
مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ فنی و مهندسی مهندسی معدن دکتری تخصصی
مهندسی مکاترونیک فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی نفت فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی نفت گرایش بهره برداری فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی نفت گرایش حفاری فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی نفت گرایش مخازن فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی نقشه برداری فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی فنی و مهندسی مهندسی عمران دکتری تخصصی
مهندسی هسته ای فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ای فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکتری تخصصی
مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی هوا فضا گرایش سازههای هوایی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی
مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی
مهندسی کنترل وعلائم راه آهن
فنی و مهندسی مهندسی برق دکتری تخصصی
اقتصاد کشاورزی کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
اگرو اکولوژی کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
اگرو تکنولوژی کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکتولوژی بذر کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
بیماری شناسی گیاهی کشاورزی گیاه پزشکی دکتری تخصصی
بیوتکنولوژی کشاورزی کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
توسعه کشاورزی کشاورزی اقتصاد و ترویج کشاورزی دکتری تخصصی
حشره شناسی کشاورزی کشاورزی گیاه پزشکی دکتری تخصصی
حشره شناسی کشاورزی کشاورزی گیاه پزشکی دکتری تخصصی
علوم دامی کشاورزی علوم دامی دکتری تخصصی
علوم دامی گرایش تغذیه دام کشاورزی علوم دامی دکتری تخصصی
علوم دامی گرایش تغذیه طیور کشاورزی علوم دامی دکتری تخصصی
علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور کشاورزی علوم دامی دکتری تخصصی
علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور کشاورزی علوم دامی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب-آثار وسازه های تاریخی آب کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم های آبی کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب-سازه های آبی کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آب کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب-منابع آب کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیک کشاورزی علوم و مهندسی آب دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آبخیز کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاک کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاک کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آبخیز با گرایش مدیریت حوزه های آبخیز کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی باغبانی کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی باغبانی با گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی باغبانی با گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی باغبانی با گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی کشاورزی تولیدات گیاهی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی جنگل کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی جنگل با گرایش علوم زیستی جنگل کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی جنگل با گرایش مدیریت جنگل کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی شیلات کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیان کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیان کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی شیلات گرایش تغذیه آبزیان کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی صنایع غذایی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی کشاورزی صنایع غذایی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی کشاورزی صنایع غذایی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کشاورزی صنایع غذایی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کشاورزی صنایع غذایی دکتری تخصصی
علوم و مهندسی محیط زیست کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
علوم ومهندسی مرتع کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کشاورزی خاک شناسی دکتری تخصصی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کشاورزی خاک شناسی دکتری تخصصی
مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کشاورزی خاک شناسی دکتری تخصصی
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کشاورزی خاک شناسی دکتری تخصصی
مدیریت و کنترل بیابان کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی با گرایش صنایع سلولزی کشاورزی منابع طبیعی دکتری تخصصی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی ماشین های کشاورزی دکتری تخصصی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی کشاورزی ماشین های کشاورزی دکتری تخصصی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند کشاورزی ماشین های کشاورزی دکتری تخصصی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها کشاورزی ماشین های کشاورزی دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی ماشین های کشاورزی دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر کشاورزی ماشین های کشاورزی دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی کشاورزی ماشین های کشاورزی دکتری تخصصی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت کشاورزی ماشین های کشاورزی دکتری تخصصی
ژنتیک و به نژادی گیاهی کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهی کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای گرایش جنگل کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسی کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای گرایش خاکشناسی کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای گرایش شیلات کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای گرایش علوم دامی کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آب
کشاورزی به نژادی و بیوتکنولوژی دکتری تخصصی
تئاتر هنر و معماری هنرهای نمایشی دکتری تخصصی
تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامی هنر و معماری هنرهای کاربردی دکتری تخصصی
حکمت هنرهای دینی هنر و معماری هنرهای کاربردی دکتری تخصصی
طراحی شهری هنر و معماری شهرسازی دکتری تخصصی
طراحی صنعتی هنر و معماری معماری دکتری تخصصی
فلسفه هنر هنر و معماری هنرهای کاربردی دکتری تخصصی
فناوری معماری هنر و معماری معماری دکتری تخصصی
مدیریت پروژه وساخت هنر و معماری معماری دکتری تخصصی
مرمت هنر و معماری معماری دکتری تخصصی
مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی هنر و معماری معماری دکتری تخصصی
مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی هنر و معماری معماری دکتری تخصصی
معماری هنر و معماری معماری دکتری تخصصی
معماری منظر هنر و معماری معماری دکتری تخصصی
هنرهای اسلامی هنر و معماری هنرهای کاربردی دکتری تخصصی
هنرهای تجسمی هنر و معماری هنرهای تجسمی دکتری تخصصی
پژوهش هنر
هنر و معماری هنرهای کاربردی دکتری تخصصی