مقاله علمی گزارش دستاوردهای یک تحقیق می باشد که پس از پایان یافتن یک کار پژوهشی جهت ارائه به یک همایش علمی یا مؤسسه ای پژوهشی و یا سازمانی اداری، انتشار به صورت چاپ در یک کتاب (مجموعه مقالات و یا مقاله ای در یک دایره المعارف و ...) و یا رایج ترین حالت آن یعنی انتشار در یک فصل نامه و نشریه ی پژوهشی و تخصصی تهیه می گردد. 

ثبت سفارش