رشته تحصیلی-وزارت-گروه-زیرگروه-مقطع تحصیلی-وضعیت(فعال-منسوخ)

 1. ادبیات نمایشی-وزارت آموزش عالی  هنر و معماری-هنرهای نمایشی-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 2. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش فلسفه وکلام-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 3. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش قران وحدیث-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 4. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 5. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 6. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش فلسفه وکلام-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 7. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش قران وحدیث-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 8.  روانشناسی ورزشی-وزارت آموزش عالی-علوم اجتماعی-علوم ورزشی-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 9.  علوم قضایی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 10. علوم قضایی-گرایش حقوق تجارت(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 11. علوم قضایی-گرایش حقوق ثبت(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 12. علوم قضایی-گرایش حقوق جزا وجرم شناسی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 13. علوم قضایی-گرایش حقوق خانواده-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 14. علوم قضایی گرایش حقوق خانواده (خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 15. علوم قضایی گرایش حقوق خصوصی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 16. علوم قضایی گرایش حقوق عمومی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 17. معارف اسلامی و حقوق-گرایش حقوق عمومی(خاص دانشگاه امام صادق(ع)) وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 18. معارف اسلامی وحقوق-گرایش حقوق عمومی(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 19. معارف اسلامی و مدیریت گرایش مدیریت دولتی وسیاستگذاری عمومیوزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 20. معارف اسلامی واقتصاد(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 21. معارف اسلامی واقتصاد(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 22. معارف اسلامی وتبلیغ(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 23. معارف اسلامی وحقوق(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 24. معارف اسلامی وحقوق(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 25. معارف اسلامی وحقوق(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 26. معارف اسلامی وفرهنگ وارتباطات(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 27. معارف اسلامی وفرهنگ وارتباطات(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال
 28. معارف اسلامی ومدیریت(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای-کارشناسی ارشد پیوسته-فعال