امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 1.  روانشناسی ورزشی-وزارت آموزش عالی-علوم اجتماعی-علوم ورزشی
 2.  علوم قضایی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق
 3. ادبیات نمایشی-وزارت آموزش عالی  هنر و معماری-هنرهای نمایشی
 4. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات
 5. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش فلسفه وکلام-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات
 6. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش قران وحدیث-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات
 7. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات
 8. علوم قضایی-گرایش حقوق تجارت(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق
 9. علوم قضایی-گرایش حقوق ثبت(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق
 10. علوم قضایی-گرایش حقوق جزا وجرم شناسی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق
 11. علوم قضایی-گرایش حقوق خانواده-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق کارشناسی ارشد پیوسته
 12. علوم قضایی گرایش حقوق خانواده (خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق 
 13. علوم قضایی گرایش حقوق خصوصی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق 
 14. علوم قضایی گرایش حقوق عمومی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق 
 15. معارف اسلامی و حقوق-گرایش حقوق عمومی(خاص دانشگاه امام صادق(ع)) وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای 
 16. معارف اسلامی و مدیریت گرایش مدیریت دولتی وسیاستگذاری عمومیوزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای
 17. معارف اسلامی واقتصاد(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای
 18. معارف اسلامی وتبلیغ(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای
 19. معارف اسلامی وحقوق-گرایش حقوق عمومی(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای
 20. معارف اسلامی وحقوق(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق
 21. معارف اسلامی وحقوق(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای
 22. معارف اسلامی وفرهنگ وارتباطات(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای
 23. معارف اسلامی ومدیریت(خاص دانشگاه امام صادق(ع))-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-علوم حوزه ای