• 01
  • 02
  • 03
  • 04

5 نمونه از موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته علوم تربیتی:

  • بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس
  • رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان
  • رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان
  • بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
  • رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

ادامه مطلب