• نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 01
  • نگارش، استخراج و ترجمه مقالات 02

ویراستاری و تقویت…

Editing and Improving

پیشنهاد و سابمیت…

suggestion and submit

ترجمه تخصصی…

Professional Translation

پذیرش و چاپ مقاله…

Acceptance and Publish

استخراج مقاله…

Extracting a Paper

فهرست مطالب ویراستاری

فهرست مطالب پذیرش و چاپ

فهرست مطالب سابمیت

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب اصطلاح شناسی

توجه به نحوه ی امتیازدهی به نویسندگان مقاله از سه جهت حائز اهمیت است:

 

  • انتخاب دانشجوی نمونه توسط دانشگاه
  • مصاحبه دکتری
  • اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف نحوه ی امتیاز دهی متفاوت است اما از روش زیر در حالت کلی کمک می‌گیرند:

تعداد نویسندگان سهم هر نفر از امتیاز محاسبه شده در مقاله

نفر اول  نفر دوم   نفر سوم   نفر چهارم  نفر پنجم

۱- ۱۰۰%

۲- ۹۰%   ۶۰%

۳-  ۸۰%  ۵۰%    ۵۰%

۴-  ۷۰%  ۴۰%    ۴۰%     ۴۰%

۵-  ۶۰%  ۳۰%    ۳۰%     ۳۰%    ۳۰%

بیشتر از ۵ نفر (نفر اول: ۵۰%)  (سایر نفرات: ۱۲۵% تقسیم بر تعداد سایر نویسندگان)

 

امتیاز نویسنده اول و مسئول

توجه به این نکته ضروری است که بین نویسنده ی اول و نویسنده ی مسئول تفاوت وجود دارد و امتیاز مشابه ندارند. نویسنده ی اول، مسئول مقاله و مدیر پژوهش صورت گرفته است و جایگاه بالاتری دارد. اما نویسنده ی مسئول تنها مسئول مکاتبات برای انتشار مقاله در ژورنال است. مثلا مسئول ارسال مقاله به مجلات تامسون است.